ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedგუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგრძნებაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით

გუ­ლის ფრი­ა­ლი

გუ­ლის ფრი­ა­ლი გუ­ლის­ცე­მის შეგ­რძნე­ბაა ფრი­­ა­ლის, ფარ­თხა­ლის, ჩა­ვარ­დნის სა­ხით.

მი­ზე­ზე­ბი
ჩვე­უ­ლებ­რივ, ადა­მი­ა­ნე­ბი ვერ გრძნო­ბენ გუ­ლისცე­­მას, მაგ­რამ ზოგ­ჯერ გუ­ლის ნორ­მა­ლუ­რი მუ­შა­ო­ბის შე­გ­­რძნე­ბა გა­მო­ხა­ტუ­ლი­ა; ჯან­მრთე­ლი ადა­მი­ა­ნებ­ი გრძნო­­ბენ გუ­ლის­ცე­მას მარ­ცხე­ნა გვერ­დზე წო­ლი­სას ან გარ­კვე­ულ გა­რე­მო­ე­ბებ­ში, მა­გა­ლი­თად, დი­დი ძა­ლის­ხმე­ვით ვარ­ჯი­ში­სას ან ძლი­ე­რი ემო­ცი­უ­რი დატ­ვირ­თვი­სას. მათ შე­იძ­­ლე­ბა იგ­რძნონ, რომ გუ­ლი იკუმ­შე­ბა ძა­ლი­ან ძლი­ე­რად და სწრა­ფად ან შე­იგ­რძნონ არა­რე­გუ­ლა­­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვის (ა­რით­მი­ის) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. არით­მია ზოგ­ჯერ უვ­ნე­ბე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ – სი­ცო­ცხ­ლის­თვის სა­ში­ში.
არით­მი­ის ყვე­ლა­ზე ხში­რი ფორ­მაა წი­ნა­გუ­ლე­ბი­სა და პარ­კუ­ჭე­ბის ნა­ად­რე­ვი შე­კუმ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც უვ­ნე­ბე­ლი­ა. არით­მი­ის ეს ფორ­მა იმ ადა­­მი­ა­ნებს შო­რის გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც არ აქვთ გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბა. იგი­ვე შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას პა­როქ­სიზ­მულ სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლურ ტა­ქი­კარ­დი­ა­ზე.
არით­მი­ის სხვა ფორ­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ციმ­ცი­მი, წი­ნა­გუ­ლე­ბის თრთოლა და პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი ტა­ქი­კარ­დი­ა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში გვხვდე­ბა, რო­მელ­თაც აქვთ გუ­ლის კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბი­სა და სარ­ქვლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი. ამ დროს გულ­ში ელექ­ტრუ­ლი იმ­პულ­სის გამ­ტა­რი სის­ტე­მა და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი­ა.
გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­­­ვი­ოს კო­­ფე­ინ­მა, ალ­კო­ჰოლ­მა და ზო­გი­ერ­თ­მა მე­­დი­­კა­მ­ენ­­ტმა, რო­გო­რი­ცა­ა, მა­გა­ლი­თად, ამფეტა­­მი­ნი, კო­კა­­ი­ნი, ეპი­ნე­ფ­რი­ნი, ეფედ­რი­ნი, თე­­­­ო­­­ფი­­­ლი­ნი და სხვა. გარ­და ამი­სა, არით­მია ფა­რი­­­სებ­­რი ჯირ­­კვლის ჰი­­პერ­­ფუნ­­ქცი­­ის (ჰი­პერთირო­­ი­დიზ­მი), ანე­მი­ი­ის, სის­ხლში ჟან­გბა­დის შე­მ­­ცვე­­ლო­ბის და­ბა­ლი დო­ნის (ჰი­პოქ­სი­ა), კა­ლი­უ­მის და­ბა­ლი კონ­ცენ­ტრა­ცი­ის (ჰი­პო­კა­ლი­ე­მი­ა) შე­დე­გი შე­იძ­ლე­ბა იყოს.
შე­ფა­სე­ბა
იმი­სი გან­საზღ­ვრა, არის თუ არა გუ­ლის ფრი­­­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა რო­მე­ლი­მე და­ა­ვა­დე­ბით გამო­წ­ვე­უ­ლი, სხვა­დას­ხვა ფაქ­ტო­რ­ზეა და­მო­კიდე­­ბუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, უეც­რად და­იწყო თუ თან­და­თა­ნო­ბით, რა იწ­ვევს მის პრო­ვო­ცი­რე­ბას (დაწყ­ე­ბას), რამ­დე­ნად მა­ღა­ლია გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე, არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლია თუ არა რიტ­მი. იშ­ვი­ა­თი, გა­მო­ტო­ვე­ბუ­ლი (ჩა­ვარ­დნი­ლი) გუ­ლის­ცე­მა ნა­ად­რე­ვი წი­ნა­გუ­ლო­ვა­ნი ან პარ­კუ­ჭო­ვა­ნი შე­კუმ­შვე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. არა­რე­გუ­ლა­რუ­ლი გუ­ლის­ცე­მის მუდ­მი­ვი შეგ­რძნე­ბა წი­ნა­გუ­ლე­ბის ფიბ­რი­ლა­ცი­ა­ზე მი­უ­თი­თებს. რე­გუ­ლა­რუ­ლი შე­კუმ­შვე­ბის უე­ცა­რი გახ­ში­რე­ბა ნორ­მა­ლუ­რი სიხ­ში­რის სწრა­ფად­ვე აღ­დგე­ნით სუპ­რა­ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ან ვენ­ტრი­კუ­ლუ­რი ტა­ქი­კარ­დი­ის არ­სე­ბო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი­ა. გუ­ლის ფრი­ა­ლის შეგ­რძნე­ბა, რო­მელ­საც თან ახ­ლავს ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა, ტკი­ვი­ლი, სი­სუს­ტე, ად­ვი­ლად დაღ­ლა ან გო­ნე­ბის და­კარ­გვა, გუ­ლის მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი.
გუ­ლის ტო­ნებს ექი­მე­ბი ფო­ნენ­დოს­კო­პით ის­­მე­ნენ. ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვა მნი­შ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­­ფორ­მა­ცი­ის წყა­რო­ა, მაგ­რამ თუ სიმ­პტო­მე­ბი თა­ვად კვლე­­ვის პრო­ცეს­ში არ ვი­თარ­დე­ბა, მა­შინ ის კარ­გავს სა­დი­აგ­ნო­ზო ღი­რე­ბუ­ლე­ბას. თუ სიმ­პტო­მე­ბი თვალ­სა­ჩი­ნო­ა, მაგ­რამ პე­რი­ო­დუ­ლი, ტარ­დე­ბა უწყ­ვე­ტი, 24-სა­ა­თი­ა­ნი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი მო­ნი­ტო­რი­რე­ბა. სხვა შე­საძ­ლო გა­მოკ­ვლე­ვე­ბია გუ­ლის ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია (ე­ქო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­ა) და სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბი.

ქო­ში­ნი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

17 აპრილი 2024
„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

17 აპრილი 2024
„ვისაც დიდი ხანია შვილის ყოლა სურს, კარგი ამბები ელოდებათ“ – რა ელით ზოდიაქოს ნიშნებს აპრილის მეორე ნახევარში

„ვისაც დიდი ხანია შვილის ყოლა სურს, კარგი ამბები ელოდებათ“ – რა ელით ზოდიაქოს ნიშნებს აპრილის მეორე ნახევარში

17 აპრილი 2024
VIDEO: ხელის პროთეზი ქალის ძვლებს, კუნთებსა და ნერვებს შეეზარდა ტექნოლოგიებიon 05/12/2023  192 VIEWS

VIDEO: ხელის პროთეზი ქალის ძვლებს, კუნთებსა და ნერვებს შეეზარდა ტექნოლოგიებიon 05/12/2023 192 VIEWS

აპრილი 17, 2024
კვლევა – ქალებში ალკოჰოლის ხშირი მოხმარება ინფარქტით სიკვდილის რისკს ზრდის

კვლევა – ქალებში ალკოჰოლის ხშირი მოხმარება ინფარქტით სიკვდილის რისკს ზრდის

აპრილი 17, 2024
„ვფიქრობ, სკოლის ასაკიდანვე საჭიროა ცნობიერების ამაღლება სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, რადგან სიმსივნური დაავადების აღმოჩენა ადრეულ ეტაპზევე შეიძლება ამ პროგრამით“

„ვფიქრობ, სკოლის ასაკიდანვე საჭიროა ცნობიერების ამაღლება სკრინინგის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით, რადგან სიმსივნური დაავადების აღმოჩენა ადრეულ ეტაპზევე შეიძლება ამ პროგრამით“

აპრილი 17, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

17 აპრილი 2024
„არა რუსეთს, საქართველოს გზა ევროპაშია“ – ბუდუ ზივზივაძე

„არა რუსეთს, საქართველოს გზა ევროპაშია“ – ბუდუ ზივზივაძე

17 აპრილი 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები