ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedგუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა (პრე­სინ­კო­პე და სინ­კო­პე)

პრე­სინ­კო­პე­A ა­რის გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა. გუ­ლის წას­ვლა (სინ­კო­პე) არის ცნო­ბი­ე­რე­ბის უე­ცა­რი, ხან­მოკ­ლე და­კარ­გვა, რა­საც ცნო­ბი­ე­რე­ბის სპონ­ტა­ნუ­რი დაბ­რუ­ნე­ბა მოს­დევს.
მი­ზე­ზე­ბი
პრე­სინ­კო­პეს და სინ­კო­პეს ერ­თი და იგი­ვე გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი აქვს. ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­კარ­გვა ტვი­ნის ფუნ­ქცი­ის დარ­ღვე­ვის შე­დე­გი­ა. ეს უკა­ნას­კნე­ლი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბის შე­ფერ­ხე­ბის გა­მო ვი­თარ­დე­ბა. თა­ვის მხრივ, ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შემ­ცირ­დეს გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის ან ისე­თი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მო, რო­მე­ლიც აფერ­ხებს გუ­ლის­კენ სის­ხლის ნორ­მა­ლურ მი­დე­ნას და, შე­სა­ბა­მი­სად, ამ­ცი­რებს ტვი­ნის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბას. ამ მხრივ გან­სა­კუთ­რე­ბულ რის­კის ჯგუფს ხან­დაზ­მუ­ლე­ბი წარ­მო­ად­გე­ნენ, რად­გან სის­ხლის მი­დე­ნა ტვი­ნის­კენ ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად მცირ­დე­ბა. სა­კუთ­რივ ტვი­ნის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, თუ ტვი­ნის სის­ხლძარ­ღვე­ბი არ არის და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი, იშ­ვი­ა­თად იწ­ვევს გო­ნე­ბის კარ­გვას. კრუნ­ჩხვამ შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბოს ცნო­ბი­ე­რე­ბის და­კარ­გ­ვა, მაგ­რამ ეს სინ­კო­პედ არ ით­ვლე­ბა.
Mგუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს ტვი­ნის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნა შე­იძ­ლე­ბა შემ­ცირ­დეს, თუ ან გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე შე­იც­ვა­ლა (ძა­ლი­ან შემ­ცირ­და ან მო­ი­მა­ტა), ან რიტ­მი და­ირ­ღვა, ან გულს სის­ხლის ადეკ­ვა­ტუ­რი მო­ცუ­ლო­ბის გა­და­ტუმ­ბვის უნა­რი აღარ შეს­წევს სის­ხლის ნა­კა­დის შე­ფერ­ხე­ბის გა­მო. ამ უკა­ნას­კნე­ლის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა იქ­ნეს გუ­ლის სარ­ქვლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბა (უხ­ში­რე­სად – აორ­ტის სარ­ქვლი­სა), ფილ­ტვში ან, ზოგ­ჯერ, გულ­ში თრომ­ბის გა­ჩე­ნა, იშ­ვი­ა­თად – გუ­ლის სიმ­სივ­ნე (წი­ნა­გუ­ლო­ვა­ნი მიქ­სო­მა).
გულ­ში სის­ხლის დაბ­რუ­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზით შემ­ცირ­დეს; მა­გა­ლი­თად, ხვე­ლის და გა­ჭინ­თვის (ნაწ­ლა­ვე­ბის მოქ­მე­დე­ბის დროს) დროს იზ­რდე­ბა გულმ­კერ­დში­გა წნე­ვა, რაც, თა­ვის მხრივ, გუ­ლის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნას ამ­ცი­რებს. ჯან­მრთელ ჯა­რის­კა­ცებს შე­იძ­ლე­ბა აღე­ნიშ­ნოთ გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა ხან­გრძლი­ვად უძ­რა­ვად დგო­მის გა­მო. ეს იმი­თ არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი, რომ ქვე­და კი­დუ­რე­ბის კუნ­თე­ბი სის­ხლის გუ­ლის­კენ უკუ­დი­ნე­ბის პრო­ცეს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას ვე­ღარ იღებს. ძლი­ერ­მა ემო­ცი­ამ (მა­გა­ლი­თად, სის­ხლის და­ნახ­ვა) ან ტკი­ვილ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ააქ­ტი­უ­როს ცდო­მი­ლი ნერ­ვი, რის შე­დე­გა­დაც სის­ხლძარ­ღვე­ბი ფარ­თოვ­დე­ბა (დი­ლა­ტა­ცი­ა), გუ­ლის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნა მცირ­დე­ბა და ადა­მი­ანს გუ­ლი მის­დის (ვა­ზო­ვა­გუ­სუ­რი სინ­კო­პე). თა­ვის ან ზურ­გის ტვი­ნის ზო­გი­ერ­თმა და­ა­ვა­დე­ბამ, ზო­გი­ერ­თმა მე­დი­კა­მენ­ტმა (უ­პი­რა­ტეს­წი­ლად, არ­ტე­რი­უ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზი­ის სა­მკურ­ნა­ლო პრე­პა­რა­ტე­ბი) აგ­რეთ­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სის­ხლძარ­ღვე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბა და გუ­ლის წას­ვლა.
გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბოს სწრა­ფად წა­მოჯ­დო­მამ ან წა­მოდ­გო­მამ. პო­ზი­ცი­ის ცვლი­ლე­ბა ქვე­და კი­დუ­რე­ბის­კენ სის­ხლის მი­დე­ნას იწ­ვევს, რის შე­დე­გა­დაც არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა ქვე­ით­დე­ბა. პო­ზი­ცი­ის შეც­ვლა­ზე სწრა­ფი ადაპ­ტა­ცი­ის უუნა­­რო­ბას ორ­თოს­ტა­ზუ­ლი ჰი­პო­ტენ­ზია ეწო­დე­ბა. ეს პა­თო­­ლო­გია მო­ხუ­ცებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა.
ზოგ­ჯერ გუ­ლის წას­ვლის შეგ­რძნე­ბა ან გუ­ლის წას­ვლა ფეხ­ზე წა­მოდ­გო­მი­სას აღი­ნიშ­ნე­ბა. ამ დროს ადა­მი­ა­ნი ან წვე­ბა, ან ძირს ეცე­მა, რაც ზრდის სის­ხლის ტვინ­ში მი­დე­ნას და ცნო­ბი­ე­რე­ბაც სწრა­ფად აღ­დგე­ბა ხოლ­მე.
შე­ფა­სე­ბა
ექიმ­მა ერ­თმა­ნე­თის­გან უნ­და გა­ნას­ხვა­ოს გუ­­ლის წას­ვლის სა­ში­ში და ნაკ­ლე­ბად სა­ში­ში მიზე­­ზე­ბი. თუ გუ­ლის წას­ვლა ტკი­ვი­ლის ან რა­ი­მე სხვა უსი­ა­მოვ­ნო შეგ­რძნე­ბის დროს აღი­ნიშ­ნე­ბა და მას წინ უძღ­ვის ისე­თი სიმ­პტო­მე­ბი, რო­გო­რი­ცაა მსუ­ბუ­ქად გაბ­რუ­ე­ბა, გუ­ლის­რე­ვა, მთქნა­რე­ბა, მხედ­ვე­ლო­ბის და­ბინ­დვა და ოფ­ლი­ა­ნო­ბა, მა­შინ ამ მდგო­მა­რე­ო­ბას ვა­ზო­ვა­გუ­სურ სინ­კო­პეს უწო­დე­ბენ, რაც სი­ცოცხ­ლის­თვის სა­ხი­ფა­თო არ არის. ამ დროს ექი­მი ატა­რებს ფი­ზი­კურ გა­მოკ­ვლე­ვას. თუ ამ უკა­ნას­კნელ­მა რო­მე­ლი­მე პა­თო­ლო­გია არ გა­მო­ავ­ლი­ნა, შემ­დგო­მი კვლე­ვე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა აღარ არის სა­ჭი­რო.
გუ­ლის წას­ვლა მო­ზარ­დო­ბის ასაკ­ში გან­სა­კუ­თ­რე­ბით შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი­ა, რად­გან ის გუ­ლის სე­­რი­ო­ზუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
შემ­დგომ კვლე­ვებს სა­ჭი­რო­ებს ისე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­ცა გუ­ლის წას­ვლას წინ არ უძღ­ვის გა­მაფ­რთხი­ლე­ბე­ლი ნიშ­ნე­ბი (გან­სა­კუთ­რე­ბით, ფი­­ზი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის დროს), მაგ­რამ თან ახ­ლავს ქო­ში­ნი და ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში. ამი­სი მი­ზე­ზი ხში­რად გუ­ლი­სა და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­ა. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში ტარ­დე­ბა ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ), გუ­ლის ულ­ტრაბ­გე­რი­თი გა­მოკ­ვლე­ვა, დახ­რი­ლი (მოძ­რა­ვი) მა­გი­დი­სა და ელექ­ტრო­ფი­ზი­ო­ლო­გი­უ­რი ტეს­ტე­ბი.

გუ­ლის ფრი­ა­ლი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები