ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedდატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი

სტრეს-­ტეს­ტი კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­ვა­დე­­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ეს არ­ტე­რი­ე­ბი გუ­ლის კუნთს სის­ხლით ამა­რა­გებს. კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს არ­ტე­რი­ე­ბის სა­ნა­თუ­რი ნა­წი­ლობ­რივ ან სრუ­ლად არის დახ­შუ­ლი. ნა­წი­ლობ­რი­ვი დახ­შო­ბის დროს მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გუ­ლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა ადეკ­ვა­ტუ­რი­ა, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვის დროს კი – არა­საკ­მა­რი­სი. ამი­ტო­მაც ფი­­ზი­­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს გუ­ლის გა­მოკ­ვ­ლ­ე­ვა კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის, მი­სი ­სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან (ფილ­ტვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბა, ანე­მია და ­სხვა) გარ­ჩე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შის გარ­და, გუ­ლის დატ­ვირ­თვის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ზრდის გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რეს, შე­სა­ბა­მი­სად, იზ­რდე­ბა გუ­ლის დატ­ვირ­თვა და, კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ვლინ­დე­ბა გუ­ლის კედ­ლის სის­ხლით არა­­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი მო­მა­რა­გე­ბის ნიშ­ნე­ბი. ამა­ვე დროს რე­გის­ტრირ­დე­ბა თან­მხლე­ბი სიმ­პტო­მე­ბი და ნიშ­ნე­ბი, რო­გო­რი­ცაა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დაქ­ვე­ი­თე­ბა, ქო­ში­ნი, ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში.
ფი­ზი­კუ­რი ვარ­ჯი­შით დატ­ვირ­თვის ტეს­ტი ტარ­დე­ბა სპე­ცი­ა­ლუ­რი სარ­ბე­ნი ბი­ლი­კით (ტრე­დ­­მი­­ლით) ან ვე­ლო­სი­პე­დით. პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რო­მე­ლ­­თაც რა­ი­მე მი­ზე­ზის გა­მო არ შე­უძ­ლი­ათ სი­­ა­­რუ­­ლი ან ვე­ლო­სი­პე­დის პე­და­ლი­რე­ბა, დატ­ვირ­­თვას ხე­ლე­ბით ას­რუ­ლე­ბენ. პრო­ცე­დუ­რის დროს დატ­ვირ­თვა თან­და­თან იზ­რდე­ბა. იმავდ­რო­უ­ლად, მუდ­მი­ვად იწე­რე­ბა ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­მა და პე­რი­ო­დუ­ლად იზო­მე­ბა არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა. ტეს­ტი გრძელ­დე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ გუ­ლის­ცე­მის სიხ­ში­რე არ მი­აღ­წევს ასა­კობ­რი­ვი ნორ­მის მაქ­სი­მუ­მის 80-90%-ს. კვლე­ვა და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ წყდე­ბა, თუ პა­ცი­ენტს და­ეწყო ქო­ში­ნი ან ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დში, სის­ხლის წნე­ვამ მო­ი­მა­ტა ან ეკგ შე­იც­ვა­ლა. პრო­ცე­დუ­რა 30 წთ გრძელ­დე­ბა. ის შე­იძ­ლე­ბა გა­რ­თულ­დეს გუ­ლის შე­ტე­ვით, მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­­ფარ­ქტით ან სიკ­ვდი­ლით (რის­კი 1:5000).
თუ პა­ცი­ენტს არ შე­უძ­ლია ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­­თვა, ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი სტრეს­-ტეს­ტი გა­მო­­­­ი­ყე­ნე­ბა. პა­ცი­ენტს ეძ­ლე­ვა მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი (დი­­­პი­რი­და­მო­ლი, ადე­ნო­ზი­­ნი, დო­ბუ­ტა­მი­ნი), რო­მლე­­ბიც გუ­ლის დატ­ვირ­თვის სი­­მუ­­ლა­ცი­ას ახ­­დენს. ზოგ­ჯერ სტრეს­-ტეს­ტთან ერ­თად გა­მო­­ი­­ყე­­­ნე­ბა უფ­რო ზუს­ტი და, ამა­ვე დროს, უფ­რო ძვი­რად ღ­ი­რე­ბუ­ლი კვლე­ვე­ბი, რო­გო­რი­ცაა ექო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია და რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დუ­რი სკა­ნი­რე­ბა.
კვლე­ვის არც ერ­თი მე­თო­დი არ არის სრულ­ყო­ფი­ლი. ზოგ­ჯერ კვლე­ვა გა­მო­ავ­ლენს პათო­­ლო­­გი­ურ ცვლი­ლე­ბებს ისეთ პი­რებ­ში, რო­მელთაც არ აქვთ კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­­ა­­ვა­­დე­ბა (ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი) და პი­რი­ქით, და­­ა­ვა­­დე­ბის არ­სე­ბო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, ცვლი­ლე­ბე­­ბი არ გა­მოვ­ლინ­დეს (ცრუ­უ­არ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი).
ახალ­გაზ­რდა პა­ცი­ენ­ტებ­ში, რო­მელ­თაც არ აქვთ და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი, მი­უ­ხე­და­ვად სტრეს-ტეს­ტით გა­­მოვ­ლე­ნი­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა, იშე­მი­უ­რი და­ა­ვა­დე­ბის ალ­ბა­თო­ბა და­ბა­ლი­ა. ცრუ­და­დე­ბი­თი შე­დე­გი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი დატ­ვირ­თვისა და ფი­ნან­სუ­რი და­ნა­ხარ­ჯე­ბის მი­ზე­ზი ხდე­ბა. ამი­ტო­მაც ექ­სპერ­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა არ მი­იჩ­ნევს მი­ზან­შე­წო­ნი­ლად სტრეს­-ტეს­ტის რუ­ტი­ნულ გა­მო­ყე­ნე­ბას.

ე­ლექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები