სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedტკი­ვი­ლი, რო­გორც წე­სი, გვერ­დის, წელის არეში ან კუ­დუ­სუ­ნის ზე­მოთ იგრძნობა

ტკი­ვი­ლი, რო­გორც წე­სი, გვერ­დის, წელის არეში ან კუ­დუ­სუ­ნის ზე­მოთ იგრძნობა

ტკი­ვი­ლი წე­ლის არე­ში
თირ­კმლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი, რო­გორც წე­სი, გვერ­დის, წე­ლის არე­ში ან კუ­დუ­სუ­ნის ზე­მოთ იგ­რძნო­ბა. ზოგ­ჯერ იგი მუც­ლის შუა ნა­წი­ლის­კენ გა­და­ე­ცე­მა. ტკი­ვილს თირ­კმლე­ბის გა­რე­დან მფა­რა­ვი კაფ­სუ­ლის და­ჭიმ­ვა იწ­ვევს, რაც, თა­ვის მხრივ, ამა თუ იმ და­ა­ვა­დე­ბი­სას თირ­კმლე­ბის სწრა­ფად შე­შუ­პე­ბის გა­მო ხდე­ბა. ძლი­ერ ტკი­ვილს ხში­რად გუ­ლის­რე­ვა და ღე­ბი­ნე­ბა ახ­ლავს თან.
მი­ზე­ზე­ბი
თირ­კმლე­ბის კენ­ჭი აუ­ტა­ნელ ტკი­ვილს იწ­ვევს, რო­ცა და­იძ­ვრე­ბა და შარ­დსაწ­ვეთ­ში გა­და­დის. კენ­ჭის მოძ­რა­ო­ბის სა­პა­სუ­ხოდ შარ­დსაწ­ვე­თი იკუმ­შე­ბა და ადა­მი­ა­ნი ძლი­ერ, ჭვა­ლის­მაგ­ვარ ტკი­ვილს გრძნობს (თირ­კმლე­ბის ან შარ­დსაწ­ვე­თის კო­ლი­კა) გვერ­დში და წელ­ში, ხში­რად სა­ზარ­დულ­ში ან სა­თეს­ლე ჯირ­კვლებ­ში გა­და­ცე­მით. ტკი­­ვი­ლი მოვ­ლი­თი ხა­სი­ა­თი­სა­ა. ის შე­იძ­ლე­ბა გა­გ­­რძელ­დეს 20-დან 60 წუ­თამ­დე და შემ­დეგ გაქ­რეს. ტკი­ვი­ლი ყუჩ­დე­ბა და აღარ გრძელ­დე­ბა, თუ შარ­დ­სა­წ­ვე­თი მო­დუნ­და ან კენ­ჭი შარ­დის ბუშ­ტში გა­და­ვი­და.
თირ­კმლე­ბის ინ­ფექ­ცია (პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი) ამ ორ­გა­ნოს შე­შუ­პე­ბას იწ­ვევს, რაც ჭი­მავს კაფ­სუ­ლას და პა­ცი­ენ­ტი მუდ­მივ, მღრღნელ ტკი­ვილს გრძნობს. თირ­კმლე­ბის სიმ­სივ­ნე­ე­ბი, რო­გორც წე­სი, არ იწ­ვევს ამ შეგ­რძნე­ბას, სა­ნამ ძა­ლი­ან დი­დი ზო­მი­სა არ გახ­დე­ბა.
წე­ლის ტკი­ვი­ლის სხვა მი­ზე­ზე­ბი­ა: თირ­კმლე­ბის ან ნაწ­ლა­ვის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბის მწვა­ვე მოშ­ლა, აორ­ტის ანევ­რიზ­მა გამ­სკდა­რი ან, ზოგ­ჯერ, გას­კდო­მის გა­რე­შე, ხერ­ხემ­ლის ან ზურ­გის ტვი­ნის ნერ­ვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, კუნ­თე­ბის ან ძვლე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი და მუც­ლის ღრუს უკა­ნა ნა­წი­ლის (რეტ­რო­პე­რი­ტო­ნე­უ­მი) სიმ­სი­ვნეე­ბი.

შე­ფა­სე­ბა და მკურ­ნა­ლო­ბა
სიმ­პტო­მე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სა და პა­ცი­ენ­ტის გა­სინ­ჯვის შემ­დეგ ექი­მი ხში­რად შარ­დის ანა­ლიზს ნიშ­ნავს. ამ კვლე­ვის შე­დე­გით დგინ­დე­ბა, არის თუ არა შარ­დში სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბი ან ჭარ­ბი რა­ო­დე­ნო­ბით თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბი, რაც ინ­ფექ­ცი­ას ხდის სა­ვა­რა­უ­დოს. სა­ჭი­რო­ე­ბი­სას შე­საძ­ლოა შარ­დში მიკ­რო­ბუ­ლი კულ­ტუ­რის შეს­წავ­ლა. თუ ადა­მი­ანს ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი, შე­ტე­ვითი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი აქვს (ჭვა­ლი) და შარ­დში სის­ხლი აღ­მოჩ­ნდე­ბა, დი­დი ალ­ბა­თო­ბით მი­ზე­ზი თირ­კმლე­ბის კენ­ჭო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა­ა. თუ ტკი­ვი­ლი შე­და­რე­ბით სუს­ტი­ა, თა­ნა­ბა­რი, აღი­ნიშ­ნე­ბა მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა რო­მე­ლი­მე თირ­კმლის საპ­რო­ექ­ციო არე­ზე ხე­ლის მსუ­ბუ­ქად დარ­ტყმი­სას, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის სი­ჭარ­ბე შარ­დში, სა­ვა­რა­უ­დო დი­აგ­ნო­ზი თირ­კმლე­ბის ინ­ფექ­ცი­ა­ა. თუ ექი­მი კენ­ჭის არ­სე­ბო­ბას ვა­რა­უ­დობს, რო­გორც წე­სი, კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვა ტარ­დე­ბა, რა­თა ზუს­ტად გა­ნი­საზღ­ვროს კენ­ჭის ზო­მა და მდე­ბა­რე­ო­ბა, ასე­ვე ის, თუ რამ­დე­ნად უშ­ლის ის ხელს შარ­დის დი­ნე­ბას. ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბა სა­ჭი­რო არ არის კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად. თუ ტკი­ვი­ლის მი­ზე­ზი გა­ურ­კვე­ვე­ლი­ა, შე­საძ­ლოა იგი­ვე გა­მოკ­ვლე­ვა ჩა­ტარ­დეს კონ­ტრას­ტუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბით ან სხვა კვლე­ვა და­ი­ნიშ­ნოს.
სა­ჭი­როა დად­გე­ნი­ლი და­ა­ვა­დე­ბის მკურ­ნა­ლო­ბა. სა­შუ­ა­ლო სიძ­ლი­ე­რის ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა გა­ყუჩ­დეს აცე­ტა­მი­ნო­ფე­ნის ან არას­ტე­რო­ი­დუ­ლი ან­თე­ბის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის (ა­ასს) მი­ღე­ბის შემ­დეგ. კენ­ჭით გა­­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი იყოს და ინ­­ტრა­ვე­ნუ­რი ოპი­ო­ი­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა გახ­დეს სა­ჭი­რო.

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები