ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedთირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემკვიდრეობითი ავად­მყო­ფო­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც თირ­კ­მ­ლებ­ში მრავალი სითხის შემ­ცვე­ლი ბუშ­ტუ­კი წარმოიქმნება

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემკვიდრეობითი ავად­მყო­ფო­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც თირ­კ­მ­ლებ­ში მრავალი სითხის შემ­ცვე­ლი ბუშ­ტუ­კი წარმოიქმნება

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი

თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბი­­თი ავად­მყო­ფო­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც თირ­კ­მ­ლებ­ში მრა­ვა­ლი სითხ­ის შემ­ცვე­ლი ბუშ­ტუ­კი (კის­­ტა, ცის­ტა) წარ­მო­იქ­მნე­ბა. თირ­კმლე­ბი ზო­მა­ში იმა­ტებს, მაგ­რამ მა­თი მოქ­მე­დი, მო­ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე ქსო­ვი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა იკ­ლებს.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი მემ­კვიდ­რე­ო­ბით მი­ღე­ბუ­ლი დე­ფექ­ტუ­რი გე­ნი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
ზოგ ადა­მი­ანს სიმ­პტო­მე­ბი იმ­დე­ნად მსუ­ბუ­ქად აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი, რომ არც იცის, რომ ავად არის. სხვებს აწუ­ხებთ ტკი­ვი­ლი გვერ­დში, სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა და თირ­კმლის კენ­ჭე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ჭვა­ლი­სებ­რი ტკი­ვი­ლი.
დი­აგ­ნო­ზი თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ულ ანა­ლიზ­სა და ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ულ ან კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­ულ კვლე­ვას ეფუძ­ნე­ბა.
თირ­კმლის კენ­ჭე­ბი­სა და ინ­ფექ­ცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლი­ა, მაგ­რამ პა­ცი­ენ­ტე­ბის ნა­ხე­ვარს დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში დი­ა­ლი­ზი ან ორ­გა­ნოს გა­და­ნერ­გვა ესა­ჭი­რო­ე­ბა.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზი რამ­დე­ნი­მე გე­ნე­ტი­კურ­მა დე­ფექ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს. მის ზო­გი­ერთ სა­ხეს დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნი იწ­ვევს, ერთ-­ერთ იშ­ვი­ათ ტიპს კი – რე­ცე­სი­უ­ლი. იმის­თვის, რომ და­ა­ვა­დე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს, ადა­მი­ან­მა ან ერ­თი დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნი უნ­და მი­ი­ღოს რო­მე­ლი­მე მშობ­ლის­გან, ან ორი რე­ცე­სი­უ­ლი – თი­თო ორი­ვე მშობ­ლის­გან. დო­მი­ნან­ტუ­რი გე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში სიმ­პტო­მე­ბი ზრდას­რუ­ლო­ბამ­დე, რო­გორც წე­სი, არ ვლინ­დე­ბა. რე­ცე­სი­უ­ლი გე­ნე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის დროს ბავ­შვო­ბა­ში­ვე მძი­მედ იჩენს თავს. გე­ნე­ტი­კუ­რი დე­ფექ­ტი დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით ცის­ტე­ბის წარ­მოქ­მნას იწ­ვევს. ასაკ­თან ერ­თად ნელ­-ნე­ლა კის­ტე­ბიც იზ­რდე­ბა ზო­მა­ში, თირ­კმლე­ბის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბა მცირ­დე­ბა და მათ­ში ნა­წი­ბუ­რო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლი ვი­თარ­დე­ბა, შე­საძ­ლოა კენ­ჭე­ბიც ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა გან­ვი­თარ­დეს. გე­ნე­ტი­კუ­რი დე­ფექ­ტის გა­მო კის­ტე­ბი შე­საძ­ლოა სხვა ორ­გა­ნო­ებ­შიც, მა­გა­ლი­თად, ღვიძ­ლსა და კუჭ­ქვე­შა ჯირ­კვალ­შიც გან­ვი­თარ­დეს.
სიმ­პტო­მე­ბი
და­ა­ვა­დე­ბის იშ­ვი­ა­თი, რე­ცე­სი­უ­ლი ტი­პის დროს, რო­მე­ლიც ბავ­შვო­ბა­ში­ვე ვლინ­დე­ბა, კის­ტე­ბი ძა­ლი­ან დიდ ზო­მას აღ­წევს, რის გა­მოც მუც­ლის გარ­შე­მო­წე­რი­ლო­ბა იზ­რდე­ბა. მძი­მე ფორ­მის მქო­ნე ახალ­შო­ბი­ლი შე­იძ­ლე­ბა და­ბა­დე­ბის შემ­დეგ მა­ლე­ვე და­ი­ღუ­პოს, რად­გან ად­რე­ვე ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბუ­ლი თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა ფილ­ტვე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბას აფერ­ხებს. ღვიძ­ლიც ზი­­ა­ნ­­დე­ბა და 5-10 წლის ასაკ­ში ნაწ­ლა­ვე­ბი­სა და ღვი­ძ­ლის და­მა­კავ­ში­რე­ბელ სის­ხლძარ­ღვებ­ში (კა­რის ვე­ნის სის­ტე­მა­ში) წნე­ვა იმა­ტებს. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში თირ­კმლე­ბი­სა და ღვიძ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა ვი­თარ­დე­ბა.
თირ­კმლე­ბის პო­ლი­კის­ტო­ზის უფ­რო ხში­რი, დო­მი­ნან­ტუ­რი ფორ­მის დროს კის­ტე­ბის რი­ცხ­­ვი და ზო­მა ნელ­-ნე­ლა იმა­ტებს. სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნა მო­ზარ­დო­ბის ასა­კის ად­რე­ულ ან შუა პე­რი­ოდ­ში იწყ­ე­ბა. ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი იმ­დე­ნად მსუ­ბუ­ქი­ა, რომ ადა­მი­ან­მა მთე­ლი ცხოვ­რე­ბის მან­ძილ­ზე არ იცის, რომ და­ა­ვა­დე­ბა აქვს. სიმ­პტო­მე­ბი­ა: მუც­ლის, გვერ­დის ტკი­ვი­ლი ან დის­კომ­ფორ­ტი, სის­ხლი­ანი შარ­დვა, ხში­რი შარ­დვა, ძლი­ერ შე­ტე­ვი­თი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი (ჭვა­ლი) თირ­კმლის კენ­ჭე­ბის გა­მო. სხვა შემ­თ­ხ­ვე­­ვა­ში, რო­ცა თირ­კმლის Fფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა­დი ქსო­­ვი­ლის მო­ცუ­ლო­ბა მცირ­დე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბის სიმ­პტო­მე­ბი გან­ვი­თარ­დეს: სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, გუ­ლის­რე­ვა და სხვა. სა­შარ­დე გზე­ბის გან­მე­ო­რე­ბი­თი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ზოგ­­ჯერ აღ­რმა­ვებს თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბას. პო­­ლი­­კის­ტო­ზის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტთა ნა­ხე­ვარს დი­აგ­­ნო­ზის დას­მის მო­მენ­ტის­თვის მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა აქვს.
გარ­თუ­ლე­ბე­ბი: და­ა­ვა­დე­ბის დო­მი­ნან­ტუ­რი ფორ­მის დროს პა­ცი­ენ­ტე­ბის მე­სა­მედს კის­ტე­ბი ღვიძ­ლშიც აქვს, თუმ­ცა ამ ორ­გა­ნოს ფუნ­ქცი­ო­ნი­რე­ბა არ ირ­ღვე­ვა; 10%-ს თა­ვის ტვინ­ში ანევ­რიზ­მე­ბი (სის­ხლძარ­ღვის ჩან­თა­სა­ვით გა­მო­ბე­რი­ლი უბ­ნე­ბი) აღე­ნიშ­ნე­ბა. რო­გორც წე­სი, მა­თი გა­ფარ­თო­ე­ბა თა­ვის ტკი­ვილს იწ­ვევს, ხში­რია ანევ­რიზ­მი­დან სის­ხლდე­ნა და ინ­სულ­ტი.

დი­აგ­ნო­ზი, პროგ­ნო­ზი და მკურ­ნა­ლო­ბა
ექიმს ამ და­ა­ვა­დე­ბის არ­სე­ბო­ბა­ზე ეჭ­ვი ოჯა­ხის სა­მე­დი­ცი­ნო ის­ტო­რი­ი­სა და თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ის ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი კვლე­ვის სა­ფუძ­ველ­ზე ება­დე­ბა. ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლად და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით შე­იძ­ლე­ბა თირ­კმლებ­სა და ღვიძ­ლში კის­ტე­ბის არ­სე­ბო­ბა და­დას­ტურ­დეს.
თირ­კმლის და­ზი­ა­ნე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბა ფერ­ხდე­ბა სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი­სა და მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის მკურ­ნა­ლო­ბით. თუმ­ცა, ამ და­ა­ვა­დე­ბის მქო­ნე­თა ნა­ხე­ვარს ცხოვ­რე­ბის რა­ღაც ეტაპ­ზე თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა უვი­თარ­დე­ბა და დი­ა­ლი­ზი ან ორ­გა­ნოს გა­და­ნერ­გვა ხდე­ბა სა­ჭი­რო.
თუ პირს სურს გა­არ­კვი­ოს, რო­გო­რია ამ და­ა­ვა­დე­ბის მი­სი შვი­ლე­ბის­თვის გა­და­ცე­მის ალ­ბა­თო­ბა, მას გე­ნე­ტი­კურ ტეს­ტი­რე­ბას სთა­ვა­ზო­ბენ.

თირ­კმლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი, რო­გორც წე­სი, გვერ­დის, წე­ლის არე­ში ან კუ­დუ­სუ­ნის ზე­მოთ იგ­რძნო­ბა

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები