სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedთირ­კმლის კი­ბო - სიმ­პტო­მე­ბი, დიაგნოსტიკა, პროგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა

თირ­კმლის კი­ბო – სიმ­პტო­მე­ბი, დიაგნოსტიკა, პროგ­ნო­ზი, მკურ­ნა­ლო­ბა

თირ­კმლის კი­ბო

თირ­კმლის კი­ბო, შე­საძ­ლოა, სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვით, გვერ­დში ტკი­ვი­ლით ან ცხე­ლე­ბით გამოვლინდეს.
კი­ბო შე­იძ­ლე­ბა შემ­თხვე­ვით აღ­მო­ა­ჩი­ნონ სხვა მი­ზე­ზით ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვ­ლე­­ვი­სას.
დი­აგ­ნოს­ტი­კა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ის ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით ხდე­ბა.
თუ კი­ბო სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში არაა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, შე­საძ­ლოა თირ­კმლის ამოკ­ვე­თამ გან­კურ­ნოს ადა­მი­ა­ნი.
თირ­კმლის კი­ბო ზრდას­რუ­ლებ­ში ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნე­თა 2-3%-ს შე­ად­გენს და 50%-ით უფ­რო მეტ მა­მა­კაცს აქვს, ვიდ­რე ქალს. მწე­ვე­ლებ­ში ამ და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის რის­კი ორ­ჯერ მე­ტი­ა. რის­კ-ფაქ­ტო­რე­ბი­დან ასე­ვე აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ტოქ­სი­კუ­რი ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი და სიმ­სუქ­ნე. სიმ­სივ­ნე, რო­გორც წე­სი, 50-70 წლის ასაკ­ში ვი­თარ­დე­ბა.
თირ­კმლის სო­ლი­დუ­რი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი­ა, მაგ­რამ სითხ­ის შემ­ცვე­ლე­ბი (ცის­ტე­ბი) – რო­გორც წე­სი, არა. თირ­კმლის კი­ბო თით­ქმის ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში თირ­კმე­ლუჯ­რე­დო­ვა­ნი კარ­ცი­ნო­მა­ა. კი­ბოს კი­დევ ერ­თი სა­ხე, ვილ­მსის სიმ­სივ­ნე, ძი­რი­თა­დად ბავ­შვებ­ში ვი­თარ­დე­ბა.
სიმ­პტო­მე­ბი
ყვე­ლა­ზე ხში­რად პირ­ვე­ლი სიმ­პტო­მი სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა­ა, მაგ­რამ სის­ხლი შე­იძ­ლე­ბა იმ­დე­ნად მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბით იყოს, რომ მხო­ლოდ მიკ­როს­კო­პით მო­ხერ­ხდეს მი­სი აღ­მო­ჩე­ნა. სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლოა მან შარ­დის გა­წით­ლე­ბაც კი გა­მო­იწ­ვი­ოს. შემ­დე­გი ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მე­ბია ტკი­ვი­ლი გვერ­დში (ნეკ­ნებ­სა და თე­ძოს შო­რის), ცხე­ლე­ბა და წო­ნა­ში კლე­ბა. შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თად, თირ­კმლის კი­ბოს ექი­მი აღ­მო­ა­ჩენს მუც­ლის გა­მო­ბე­რი­ლო­ბის გა­სინ­ჯვი­სას.
სის­ხლში წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბა შე­იძ­ლე­ბა ძა­ლი­ან გა­ი­ზარ­დოს (პო­ლი­ცი­ტე­მი­ა), რად­გან და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი თირ­კმლის ან თა­ვად სიმ­სივ­ნის მი­ერ ჰორ­მო­ნი ერით­რო­პო­ე­ტი­ნი გა­მო­ი­ყო­ფა, რო­მე­ლიც ას­ტი­მუ­ლი­რებს ძვლის ტვინ­ში ამ უჯ­რე­დე­ბის (ე­რით­რო­ცი­ტე­ბის) წარ­მოქ­მნას. ეს მდგო­მა­რე­ო­ბა შე­იძ­ლე­ბა სიმ­პტო­მე­ბით არ გა­მოვ­ლინ­დეს, ან ადა­მი­ანს აწუ­ხებ­დეს თა­ვის ტკი­ვი­ლი, სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, თავ­ბრუსხ­ვე­ვა და მხედ­ვე­ლო­ბის დარ­ღვე­ვე­ბი. ამის სა­პი­რის­პი­როდ, თირ­კმლის კი­ბოს დროს შე­საძ­ლოა სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის ნაკ­ლე­ბო­ბაც იყოს (ა­ნე­მი­ა), სის­ხლის შარ­დით ნელ­-ნე­ლა კარ­გვის გა­მო. ანე­მი­ამ შე­იძ­ლე­ბა ად­ვი­ლად დაღ­ლა და თავ­ბრუს­ხვე­ვა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ზოგ ადა­მი­ანს სის­ხლში კალ­ცი­უ­მის მა­ღა­ლი დო­ნე აქვს (ჰი­პერ­კალ­ცი­ე­მი­ა), რაც სი­სუს­ტეს, დაღ­ლი­ლო­ბას, რე­აქ­ცი­ის დრო­ის შე­სუს­ტე­ბა­სა და ყაბ­ზო­ბას იწ­ვევს.
დი­აგ­ნოს­ტი­კა
დღეს­დღე­ო­ბით თირ­კმლის კი­ბო ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში შემ­თხვე­ვით ვლინ­დე­ბა, რო­ცა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვა (მაგ. კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია – კტ ან ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ა) სხვა პრობ­ლე­მე­ბის გა­მო ტარ­დე­ბა, მაგ. მა­ღა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვის დროს. თუ­კი ექიმს სიმ­პტო­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ეჭ­ვი მი­აქვს სიმ­სივ­ნე­ზე, დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. საწყ­ის ეტაპ­ზე ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფია და ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­ფი­აც შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს, მაგ­რამ სა­ბო­ლოო დი­აგ­ნო­ზის­თვის კტ მა­ინც სა­ჭი­რო­ა. თუ კი­ბოს არ­სე­ბო­ბა და­დას­ტურ­და, შემ­დეგ სხვა კვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა კი­ბოს სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­რცე­ლე­ბის  შე­სა­ფა­სებ­ლად (გულ­მკერ­დის რენ­ტგე­ნოგ­რა­ფი­ა, ძვლე­ბის სკა­ნი­რე­ბა, თა­ვის და გულ­მკერ­დის კტ). თუმ­ცა, ზოგ­ჯერ, რო­ცა კი­ბო ახა­ლგავ­რცე­ლე­ბუ­ლი­ა, ამის დად­გე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა.
პროგ­ნო­ზი
პროგ­ნო­ზი მრა­ვალ ფაქ­ტორ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, თირ­კმლის კი­ბოს დროს, რო­მე­ლიც ორ­გა­ნოს არ სცდე­ბა, 5-წლი­ა­ნი სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 85% ან მე­ტი­ა. თუ კი­ბო თირ­­კმლის ვე­ნა­ზე ან ქვე­და ღრუვე­ნა­ზეა გა­და­­­სუ­­ლი, მაგ­რამ არა უფ­რო შორს, 5-წლი­ა­ნი სი­­ცო­ცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 35-60%-ი­ა. რო­ცა კი­ბო მო­შო­რე­ბულ ად­გი­ლებ­ში­ცაა გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, 5-წლი­ა­ნი სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბა 10%-ი­ა. ზოგ­ჯერ მკურ­ნა­ლო­ბის მი­ზა­ნი ტკი­ვი­ლის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა და ადა­მი­ა­ნის­თვის მე­ტი კომ­ფორ­ტის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა­ა. რო­გორც სხვა ტერ­მი­ნა­ლუ­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, ამ დრო­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სი­ცოცხ­ლის ბო­ლოს­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კითხ­ე­ბის და­გეგ­მვა, მათ შო­რის წი­ნას­წარ გაცხ­ა­დე­ბუ­ლი ნე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა
რო­დე­საც კი­ბო თირ­კმლის გა­რეთ არ არის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი (ა­ნუ მე­ტას­ტა­ზი­რე­ბუ­ლი), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ორ­გა­ნოს ქი­რურ­გი­უ­ლად ამოკ­ვე­თა გან­კურ­ნე­ბის დიდ შანსს იძ­ლე­ვა. ქი­რურ­გმა შე­საძ­ლოა მხო­ლოდ სიმ­სივ­ნე ამოკ­ვე­თოს, მე­ზო­ბე­ლი ქსო­ვი­ლის თხელ ფე­ნას­თან ერ­თად, რაც ზო­გავს და­ნარ­ჩენ ორ­გა­ნოს.
თუ­კი კი­ბო მე­ზო­ბელ ქსო­ვი­ლებ­შია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი, მაგ. თირ­კმლის ვე­ნა­ში ან სის­ხლის გუ­ლის­კენ გა­დამ­ტან დიდ ვე­ნა­ში (ქვე­მო ღრუ ვე­ნა), მაგ­რამ არა უფ­რო შორს, მა­ინც არის გან­კურ­ნე­ბის შან­სი ოპე­რა­ცი­ის გზით. თუმ­ცა, თირ­კმლის კი­ბოს ად­რე­ულ სტა­დი­ა­ზე­ვე ახა­სი­ა­თებს გავ­რცე­ლე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ფილ­ტვში, მა­ში­ნაც კი, სა­ნამ სიმ­პტო­მე­ბი გა­მოვ­ლინ­დე­ბა. იმის გა­მო, რომ და­შო­რე­ბულ ად­გი­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დი­აგ­ნო­ზი ად­რე­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ვერ და­ის­ვას, მე­ტას­ტა­ზე­ბი ზოგ­ჯერ მხო­ლოდ მთე­ლი თირ­კმლის კი­ბოს ქი­რურ­გი­უ­ლად ამოკ­ვე­თის შემ­დეგ აღ­მოჩ­ნდე­ბა ხოლ­მე.
ზოგ­ჯერ ეფექ­ტუ­რია კი­ბოს მკურ­ნა­ლო­ბა იმუ­­ნუ­რი სის­ტე­მის გაძ­ლი­ე­რე­ბის გზით, რა­თა მან თა­ვად და­ა­მარ­ცხოს და­ა­ვა­დე­ბა. ამ დროს კი­ბო პა­ტა­რავ­დე­ბა და სი­ცოცხ­ლის ხან­გრძლი­ვო­ბაც იზ­რდე­ბა. ასე­თი მკურ­ნა­ლო­ბის დროს თირ­კმლის კი­ბოს შემ­თხვე­ვა­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა ინ­ტერ­ლე­ი­კინ-2. დღეს­დღე­ო­ბით მრა­ვა­ლი კვლე­ვა ტარ­დე­ბა ინ­ტერ­ლე­ი­კინ­-2-ზე, ინ­ტერ­ფე­რონ­სა და სხვა ბი­ო­ლო­გი­უ­რ ნივ­თი­ე­რე­ბებ­ზე, მათ კომ­­­ბი­ნა­ცი­ებ­ზე, თირ­კმლის კი­ბოს უჯ­რე­დე­ბი­დან მი­ღე­ბულ ვაქ­ცი­ნებ­ზეც კი. მკურ­ნა­ლო­ბის ეს მე­თო­დე­ბი შე­საძ­ლოა ეფექ­ტუ­რი იყოს მე­ტას­ტა­­ზი­რე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს, თუმ­ცა სარ­გე­ბე­ლი მა­ინც მცი­რე­ა. მე­ტას­ტა­ზუ­რი კი­ბოს მქო­ნე ადა­­მი­ა­ნე­ბის­თვის მკურ­ნა­ლო­ბის ახა­ლი მე­თო­დია მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი: სუ­ნი­ტი­ნი­ბი, სო­რა­ფე­ნი­ბი და ტემ­სი­რო­ლი­მუ­სი. ამ მე­თოდს და­მიზ­ნე­ბი­თი თე­რა­პია ეწო­დე­ბა და სიმ­სივ­ნის მო­ლე­კუ­ლურ გზებ­ზე მოქ­მე­დებს. იშ­ვი­ა­თად (ა­და­მი­ან­თა 1%-ზე ნაკ­ლებ­ში), და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი თირ­კმლის ამოკ­ვე­თა სხე­უ­ლის სხვა ნა­წი­ლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი მე­ტას­ტა­ზე­ბის და­პა­ტა­რა­ვე­ბა­საც იწ­ვევს. თუმ­ცა, ეს მცი­რე შე­საძ­ლებ­ლო­ბა საკ­მა­რი­სი არ არის იმის­თვის, რომ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს ყვე­ლა შემ­თხვე­ვა­ში ამო­იკ­ვე­თოს თირ­კმე­ლი. ეს მი­სა­ღე­ბია მხო­ლოდ მა­შინ, თუ ოპე­რა­ცია ზო­გა­დი გეგ­მის ნა­წი­ლი­ა, რო­მე­ლიც მკურ­ნა­ლო­ბის სხვა სის­ტე­მურ მე­თო­დებ­საც მო­ი­ცავს.

შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები