ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedპი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ერ­თი ან ორი­ვე თირკმლის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა­ა

პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ერ­თი ან ორი­ვე თირკმლის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა­ა

პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი

პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ერ­თი ან ორი­ვე თირ­კმლის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ა­ა.
ინ­ფექ­ცია შე­იძ­ლე­ბა სა­შარ­დე გზე­ბი­დან თირ­კმ­ლებ­ში გავ­რცელ­დეს ან ბაქ­ტე­რი­ე­ბი ამ ორ­გა­ნო­ებ­ში სის­ხლის ნა­კა­დი­დან მოხ­ვდეს.
შე­საძ­ლოა გა­მოვ­ლინ­დეს შემ­ცივ­ნე­ბა, ცხე­ლე­ბა, წე­ლის ტკი­ვი­ლი, გუ­ლის­რე­ვა და ღე­ბი­ნე­ბა.
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის სა­დი­აგ­ნო­ზოდ შარ­დი­სა და ზოგ­ჯერ სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა.
ინ­ფექ­ცი­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი ინიშ­ნე­ბა.
მი­ზე­ზე­ბი
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ქა­ლებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა, ვიდ­რე მა­მა­კა­ცებ­ში. შემ­თხვე­ვა­თა 90%-ში გა­მომ­წვე­ვი მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ერ­თ-ერ­თი ბაქ­ტე­რი­ა, ე.წ. ნაწ­ლა­ვის ჩხი­რია (იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში, რომ­ლე­ბიც სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში არ არი­ან და მო­ხუ­ცე­ბულ­თა სახ­ლში არ ცხოვ­რო­ბენ). ინ­ფექ­ცია ხში­რად შარ­დსა­დე­ნი­დან აღ­მა­ვა­ლი გზით ვრცელ­დე­ბა შარ­დის ბუშ­ტში, შარ­დსაწ­ვე­თებ­სა და თირ­კმლებ­ში. ჯან­მრთე­ლი სა­შარ­დე გზე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ან­ში, რო­გორც წე­სი, იგი არ ვი­თარ­დე­ბა, რად­გან ბაქ­ტე­რი­ე­ბი შარ­დსაწ­ვეთ­სა და თირ­კმლებ­ში გავ­რცე­ლე­ბას ვერ ახერ­ხე­ბენ. ეს იმით აიხ­სნე­ბა, რომ შარ­დის ნა­კა­დი ბაქ­ტე­რი­ებს გა­რეთ გა­მო­რეცხ­ავს და ასე­ვე, მო­შარ­დვი­სას შარ­დსაწ­ვე­თე­ბის ბო­ლო­ე­ბი იხ­შო­ბა და შარ­დი შარ­დის ბუშ­ტი­დან უკან აღ­მა­ვა­ლი გზით არ აე­დი­ნე­ბა. თუმ­ცა, შარ­დის დი­ნე­ბის მე­ქა­ნი­კუ­რად დახ­შო­ბა ან მი­სი უკან, შარ­დსაწ­ვე­თებ­ში ადი­ნე­ბა (რეფ­ლუქ­სი) ზრდის პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს. დახ­შო­ბა შე­იძ­ლე­ბა სტრუქ­ტუ­რუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ით, თირ­კმლის კენ­ჭით ან გა­დი­დე­ბუ­ლი წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი. პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის რის­კი ორ­სუ­ლო­ბის დრო­საც იმა­ტებს. ფეხ­მძი­მე ქა­ლებ­ში გა­დი­დე­ბუ­ლი საშ­ვი­ლოს­ნო შარ­დსაწ­ვე­თებს აწ­ვე­ბა და ნა­წი­ლობ­რივ ახ­შობს შარ­დის ნორ­მა­ლურ, ქვე­და მი­მარ­თუ­ლე­ბით დი­ნე­ბას. ორ­სუ­ლო­ბი­სას შარ­დის უკან, შარ­დსაწ­ვე­თებ­ში ადი­ნე­ბის რის­კიც იზ­რდე­ბა, რად­გან ეს მი­ლე­ბი ფარ­თოვ­დე­ბა და იმ კუნ­თთა შე­კუმ­შვე­ბიც სუს­ტდე­ბა, რომ­ლე­ბიც, წე­სით, შარდს ბუშ­ტის­კენ გა­და­დევ­ნი­ან.
თირ­კმელ­ში ბაქ­ტე­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ორ­გა­ნიზ­მის სხვა ნა­წი­ლი­და­ნაც მოხ­ვდეს სის­ხლის მეშ­ვე­ო­ბით, მა­გა­ლი­თად, კა­ნის სტა­ფი­ლო­კო­კუ­რი ინ­ფექ­ცი­ი­სას.
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის რის­კი და სიმ­ძი­მე იზ­რდე­ბა შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის ან დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში, რად­გან ამ დროს ორ­გა­ნიზმს არ შე­უძ­ლია ინ­ფექ­ცი­ებ­თან ბრძო­ლა. ამ და­ა­ვა­დე­ბას ძი­რი­თა­დად ბაქ­ტე­რი­ე­ბი იწ­ვე­ვენ, მაგ­რამ შე­საძ­ლოა მი­ზე­ზი ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზი, სო­კო­ე­ბი ან ვი­რუ­სე­ბიც იყოს.
ზოგ ადა­მი­ანს ხან­გრძლი­ვი ინ­ფექ­ცია უვი­თარ­დე­ბა (ქრო­ნი­კუ­ლი პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი). თით­ქმის ყვე­ლა მათ­განს სე­რი­ო­ზუ­ლი თან­მდე­ვი და­­ა­ვა­დე­ბა აქვს, მა­გა­ლი­თად, სა­შარ­დე გზე­ბის ობ­­სტრუქ­ცი­ა, თირ­კმლის დი­დი ზო­მის კენ­ჭე­ბის ხან­გრძლი­ვი არ­სე­ბო­ბა ან, უფ­რო ხში­რად, შარ­­დის უკუ­დი­ნე­ბა ბუშ­ტი­დან შარ­დსაწ­ვე­თებ­ში (უფ­რო ხში­რია პა­ტა­რა ბავ­შვებ­ში). ქრო­ნი­კუ­ლი პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის დროს ბაქ­ტე­რი­ე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სის­ხლში გა­და­ვი­დეს და მე­ო­რე თირ­კმლის ან სხვა ორ­გა­ნო­ე­ბის ინ­ფი­ცი­რე­ბაც გა­მო­იწ­ვი­ოს. იშ­­ვი­ა­­თად, ამ და­ა­ვა­დე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში მძი­მედ და­ა­ზი­ა­ნოს თირ­კმ­ლე­ბი.
ზოგ ადა­მი­ანს ქსან­ტოგ­რა­ნუ­ლო­მა­ტო­ზური პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი უვი­თარ­დე­ბა, ქრო­ნი­კუ­ლი პი­­­ე­­­ლო­­ნეფ­რი­ტის ერ­თ-ერ­თი სა­ხე, რო­მელ­საც თი­რ­­­­კმლის კენ­ჭე­ბი იწ­ვევს. ხში­რად თირ­კმელ­ში ჭარ­­­ბად ვი­თარ­დე­ბა ნა­წი­ბუ­რო­ვა­ნი ქსო­ვი­ლი (და შე­­უქ­­ცე­ვა­დად აზი­ა­ნებს მას) ან ჩირ­ქგრო­ვე­ბი (რაც ცხე­ლე­ბა­სა და ძლი­ერ ტკი­ვილს იწ­ვევს).
სიმ­პტო­მე­ბი
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის სიმ­პტო­მე­ბი ხში­რად უეც­რად ვლინ­დე­ბა: შემ­ცივ­ნე­ბა, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა, ტკი­ვი­ლი წე­ლის არე­ში, რო­მე­ლი­მე მხა­რეს, გუ­ლის­რე­ვა და ღე­ბი­ნე­ბა.
ამ დროს ადა­მი­ან­თა მე­სა­მედს ცის­ტი­ტის სიმ­პტო­მე­ბიც აქვს, მათ შო­რის ხში­რი, მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვაც. ერ­თი ან ორი­ვე თირ­კმე­ლი შე­იძ­ლე­ბა გა­დი­დე­ბუ­ლი და მტკივ­ნე­უ­ლი იყოს. ამას­თან, ექიმ­მა და­ზი­ა­ნე­ბულ მხა­რეს შე­იძ­ლე­ბა წე­ლის მი­და­მოს მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოს. ზოგ­ჯერ მუც­ლის კუნ­თე­ბი მჭიდ­როდ არის შე­კუმ­შუ­ლი. ინ­ფექ­ცი­ის ან თირ­კმლის დაძ­რუ­ლი კენ­ჭის მი­ერ შარ­დსაწ­ვე­თის გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა მი­სი სპაზ­მი გა­მო­იწ­ვი­ოს, რის დრო­საც ადა­მი­ანს გა­უ­საძ­ლი­სი ტკი­ვი­ლი აწუ­ხებს (თირ­კმლის ჭვა­ლი). ბავ­შვებ­ში თირ­კმლის ინ­ფექ­ცი­ის სიმ­პტო­მე­ბი უფ­რო მსუ­ბუ­ქია და ძნე­ლად შე­სამ­ჩნე­ვი. მო­ხუ­ცებ­ში პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი შე­საძ­ლოა სა­ერ­თოდ არ გა­მოვ­ლინ­დეს ისე­თი სიმ­პტო­მე­ბით, რომ სა­შარ­დე გზე­ბის პრობ­ლე­მა­ზე მი­ი­ტა­ნონ ეჭ­ვი. ამის ნაც­ვლად მათ დე­ლი­რი­უ­მი ან სის­ხლის ინ­ფი­ცი­რე­ბა (სეფ­სი­სი) უვი­თარ­დე­ბათ.
ქრო­ნი­კუ­ლი პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის დროს ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა მსუ­ბუ­ქი, გა­ურ­კვე­ვე­ლი იყოს, ხო­ლო ცხე­ლე­ბა შე­იძ­ლე­ბა დრო­გა­მოშ­ვე­ბით ან სა­ერ­თოდ არ გან­ვი­თარ­დეს.
დი­აგ­ნოს­ტი­კა
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სიმ­­პ­ტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნი­სას, ექი­მე­ბი ორ ანა­ლიზს ნიშ­ნა­ვენ, რა­თა დად­გინ­დეს თირ­კმელ­ში ინ­­ფექ­­ცი­ის არ­სე­ბო­ბა: შარ­დის ნი­მუ­შის მიკ­როს­კო­პით კვლე­ვა და მი­სი ბაქ­ტე­რი­უ­ლი კულ­ტუ­რის და­თეს­ვა გა­მომ­წვე­ვის და­სად­გე­ნად. სის­ხლის ანა­ლი­ზით შე­იძ­ლე­ბა თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის მო­მა­ტე­ბა ან მას­ში ბაქ­ტე­რი­ე­ბის არ­სე­ბო­ბაც კი დად­გინ­დეს.
და­მა­ტე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი ინიშ­ნე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­ში, რო­მელ­თაც თირ­კმლის ჭვა­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ძლი­ე­რი წე­ლის ტკი­ვი­ლი აქვთ, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბა 48 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ არის ეფექ­ტუ­რი, კურ­სის ჩამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ სიმ­პტო­მე­ბი კვლავ იჩენს თავს ან პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ხან­გრძლი­ვია და გან­მე­ო­რე­ბით ვი­თარ­დე­ბა. და­მა­ტე­ბი­თი კვლე­ვე­ბი სა­ჭი­როა მა­მა­კა­ცებ­შიც, რად­გან მათ­ში ეს და­ა­ვა­დე­ბა ძა­ლი­ან იშ­ვი­ა­თი­ა. ამ დროს ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლად ან კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ით შე­საძ­ლოა თირ­კმლის კენ­ჭე­ბის, სტრუქ­ტუ­რუ­ლი პა­თო­ლო­გი­ე­ბის ან სა­შარ­დე გზე­ბის დახ­შო­ბის სხვა მი­ზე­ზის აღ­მო­ჩე­ნა მო­ხერ­ხდეს.
პროგ­ნო­ზი
ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა სრუ­ლი­ად გა­მო­ჯან­მრთელ­დე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბის გა­­ხა­ნ­გრძლი­ვე­ბა და გარ­თუ­ლე­ბე­ბი უფ­რო ხში­რი­ა, თუ­კი ადა­მი­ანს ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია დას­ჭი­რ­­და, აქვს თირ­კმლის კენ­ჭი ან გა­მომ­წვე­ვი მიკ­­რო­­ორ­გა­ნიზ­მი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი­სად­მი რე­ზის­ტენ­­ტუ­­ლი­ა. ეს ასე­ვე მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ზო­გი­ერ­თი სიმ­­სი­ვ­­ნის, შაქ­­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტის ან შიდ­სის გა­მო და­ქ­­ვე­­ი­თე­ბუ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში.
პრე­ვენ­ცია და მკურ­ნა­ლო­ბა
ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბით მკურ­ნა­ლო­ბა პი­ე­ლო­ნეფ­რიტ­ზე ეჭ­ვის მი­ტა­ნი­სა და ანა­ლი­ზე­ბის­თვის ნი­მუ­შე­ბის აღე­ბის­თა­ნა­ვე იწყ­ე­ბა. ლა­ბო­რა­ტო­რი­უ­ლი კვლე­ვე­ბის შე­დე­გე­ბის (მათ შო­რის შარ­დის კულ­ტუ­რის) მი­ხედ­ვით შე­საძ­ლოა მე­დი­კა­მენ­ტი ან მი­სი დო­ზა შე­იც­ვა­ლოს. ეს ასე­ვე და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, რამ­დე­ნად ავა­დაა ადა­მი­ა­ნი და ინ­ფექ­ცია სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ყოფ­ნი­სას გან­ვი­თარ­და თუ არა. სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში არ­სე­ბუ­ლი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი რე­ზის­ტენ­ტუ­ლე­ბი არი­ან ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­მართ, ანუ მათ­ზე ნაკ­ლე­ბად ეფექ­ტუ­რად მოქ­მე­დებს ეს მე­დი­კა­მენ­ტე­ბი. სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბა და ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის და­სა­ლე­ვი ფორ­მით მი­ღე­ბა ხში­რად ეფექ­ტუ­რი­ა, თუ:
ადა­მი­ანს არ აქვს გუ­ლის­რე­ვა ან ღე­ბი­ნე­ბა;
გა­უწყ­ლოვ­ნე­ბის ნიშ­ნე­ბი არ არის;
იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის და­მა­სუს­ტე­ბე­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი არ აღი­ნიშ­ნე­ბა (მაგ. ზო­გი სიმ­სივ­ნე, შაქ­რი­ა­ნი დი­ა­ბე­ტი, შიდ­სი).
არ ვი­თარ­დე­ბა მძი­მედ მიმ­დი­ნა­რე ინ­ფექ­ცი­ის ნიშ­ნე­ბი, მაგ. და­ბა­ლი არ­ტე­რი­უ­ლი წნე­ვა ან ცნო­ბი­ე­რე­ბის მოშ­ლა.
და­სა­ლე­ვი ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ე­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი ეფექ­ტუ­რი­ა.
სხვა შემ­თხვე­ვა­ში, მკურ­ნა­ლო­ბა და­საწყ­ის­ში სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში უნ­და ჩა­ტარ­დეს. თუ­კი ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცია და ან­ტი­ბი­ო­ტი­კო­თე­რა­პია სა­ჭი­რო გახ­და, პირ­ვე­ლი 1-2 დღე ან­ტი­ბი­ო­ტი­კი ვე­ნა­ში გა­დას­ხმით კეთ­დე­ბა, შემ­დეგ კი – და­სა­ლე­ვად ეძ­ლე­ვა ადა­მი­ანს.
პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის დროს ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი 14 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ინიშ­ნე­ბა, რა­თა ინ­ფექ­ცია ხე­ლახ­ლა არ გან­ვი­თარ­დეს. თუმ­ცა, მა­მა­კა­ცებ­ში, რომ­ლებ­შიც ინ­ფექ­ცია პროს­ტა­ტი­ტის გა­მო ვი­თარ­დე­ბა, კურ­სი შე­საძ­ლოა 6 კვი­რამ­დეც გა­ხან­გრძლივ­დეს, რად­გან ინ­ფექ­ცი­ის სრუ­ლად აღ­მოფ­ხვრა უფ­რო ძნე­ლი­ა. ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის შეწყ­ვე­ტი­დან ცო­ტა ხან­ში შარ­დის სა­ბო­ლოო ანა­ლი­ზი ტარ­დე­ბა, რა­თა და­დას­ტურ­დეს, რომ ინ­ფექ­ცია გან­კურ­ნე­ბუ­ლი­ა.
თუ­კი კვლე­ვე­ბით სხვა, მა­ნამ­დე არ­სე­ბუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა დად­გინ­და, მაგ., სა­შარ­დე გზე­ბის დახ­შო­ბა, სტრუქ­ტუ­რუ­ლი პა­თო­ლო­გია ან კენ­ჭი, შე­საძ­ლოა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვა გახ­დეს სა­ჭი­რო. ქსან­ტოგ­რა­ნუ­ლო­მა­ტო­ზუ­რი პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის დროს, ხში­რად ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი თირ­კმლის ამოკ­ვე­თაა აუ­ცი­ლე­ბე­ლი, რად­გან ინ­ფექ­ცი­ე­ბი მრა­ვალ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა გან­მე­ორ­დეს. ეს ოპე­რა­ცია კეთ­დე­ბა ქრო­ნი­კუ­ლი პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­შიც, რომ­ლებ­საც მა­ლე თირ­კმე­ლი უნ­და გა­და­ე­ნერ­გოთ. გა­და­ნერ­გილ ორ­გა­ნო­ზე ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა ძა­ლი­ან სა­ში­ში­ა, რად­გან ამ დროს ადა­მი­ა­ნე­ბი იმუ­ნი­ტე­ტის დამ­თრგუნ­ველ მე­დი­კა­მენ­ტებს იღე­ბენ. ეს აუ­ცი­ლე­ბე­ლი­ა, რა­თა ორ­გა­ნიზ­მმა გა­და­ნერ­გი­ლი თირ­კმე­ლი არ მო­ი­შო­როს, მაგ­რამ, მე­ო­რე მხრივ, აქ­ვე­ი­თებს ინ­ფექ­ცი­ებ­თან ბრძო­ლის უნარ­საც.
რო­ცა პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი ხში­რად ხე­ლახ­ლა ვი­თარ­დე­ბა ან ან­ტი­ბი­ო­ტი­კო­თე­რა­პი­ის ჩამ­თავ­რე­ბის მე­რე კვლავ იჩენს თავს, ექიმ­მა შე­საძ­ლოა ამ მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის მცი­რე დო­ზა და­ნიშ­ნოს ყო­ველ­დღე მი­სა­ღე­ბად. ამ პრე­ვენ­ცი­უ­ლი მკურ­ნა­ლო­ბის იდე­ა­ლუ­რი ხან­გრძლი­ვო­ბა უც­ნო­ბი­ა, მაგ­რამ, ხში­რად იგი ერ­თი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბა. თუ­კი ინ­ფექ­ცია მა­ინც გან­მე­ორ­და, ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­ღე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნუ­საზღ­ვრე­ლი დრო­ით გახ­დეს სა­ჭი­რო. თუ­კი შვი­ლოს­ნო­ბის ასაკ­ში მყო­ფი ქა­ლი იღებს ამ მე­დი­კა­მენ­ტებს, სა­სურ­ვე­ლია ორ­სუ­ლო­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა და ექიმ­თან გა­სა­უბ­რე­ბა, თუ რამ­დე­ნად უსაფ­რთხო იქ­ნე­ბა ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მი­ღე­ბა ფეხ­მძი­მო­ბის დრო­საც.

შარდის შეუკავებლობა ბავშვებში

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები