პირველი აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
167

ვერ­ძი

დღე სა­ინ­ტე­რე­სო და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი იქ­ნე­ბა. არაფ­რის და­გეგ­მვა არ არის სა­ჭი­რო: ვარ­სკვლა­ვებ­მა რამ­დე­ნი­მე სი­ურპრი­ზი და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი სი­ტუ­ა­ცია მო­გიმ­ზა­დეს. იმოქ­მე­დეთ ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად, ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ცვლი­ლე­ბე­ბის. უმ­ჯო­ბე­სია გა­და­დოთ შო­პინ­გი: დღეს ნა­ყი­დი ნივ­თე­ბი სწრა­ფად გა­გიც­რუ­ებთ იმე­დებს.

კურო

კარ­გი დღეა დას­ვე­ნე­ბი­სა და ფან­ტა­ზი­ე­ბის­თვის. შე­საძ­ლოა სა­ინ­ტე­რე­სო აზ­რე­ბი და პერ­სპექ­ტი­უ­ლი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდეთ. თუმ­ცა, ნუ უგუ­ლე­ბელ­ყოფთ თქვენს სა­მუ­შაო მო­ვა­ლე­ო­ბებს, რათა არ შე­გექ­მნათ კონ­ფლიქ­ტი უფ­რო­სებ­თან. სა­ღა­მო დას­ვე­ნე­ბას და­უთ­მეთ და ეცა­დეთ, ძა­ლე­ბი აღიდ­გი­ნოთ.

ტყუ­პი

1-ლ აპ­რილს შექ­მნილ­მა გა­რე­მო­ე­ბებ­მა შე­საძ­ლოა ისეთ რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში ჩა­გაგ­დოთ, როცა სხვი­სი წე­სე­ბით მოქ­მე­დე­ბა მო­გი­წევთ. ეცა­დეთ ნაკ­ლე­ბად ინერ­ვი­უ­ლოთ და სა­სარ­გებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბა მი­ი­ღოთ. არ უნდა გა­ა­ტა­როთ ბევ­რი დრო ინ­ტერ­ნეტ­ში. უკე­თე­სია ესა­უბ­როთ მე­გობ­რებ­სა და ოჯა­ხის წევ­რებს სა­სი­ა­მოვ­ნო თე­მებ­ზე.

კირჩხი­ბი

დღე არ არის შე­სა­ფე­რი­სი ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის­თვის, სა­რის­კო წა­მო­წყე­ბი­სა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის. 1-ლ აპ­რილს შე­იძ­ლე­ბა და­კარ­გოთ რა­ი­მე ძვირ­ფა­სი. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სუ­ლი­ერ სა­კი­თხებს. გა­ა­ტა­რეთ დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან, გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა.

ლომი

შე­იძ­ლე­ბა იყოს სირ­თუ­ლე­ე­ბი და და­ძა­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რებ­თან და კონ­კუ­რენ­ტებ­თან. აჩ­ვე­ნეთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი და გა­აძ­ლი­ე­რეთ თქვე­ნი პო­ზი­ცია ბიზ­ნეს­ში. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, არ შე­გე­შინ­დეთ და­უ­კავ­შირ­დეთ ადა­მი­ა­ნებს, რომ­ლებ­საც არ იც­ნობთ. მათ შე­უძ­ლი­ათ სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბის მო­ცე­მა და მხარ­და­ჭე­რა.

ქალ­წუ­ლი

მო­ემ­ზა­დეთ რთუ­ლი, დატ­ვირ­თუ­ლი დღის­თვის. მო­გი­წევთ უსი­ა­მოვ­ნო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა და სტრე­სის დაძ­ლე­ვა. შე­საძ­ლოა, წა­ა­წყდეთ სა­ინ­ტე­რე­სო იდე­ას, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა წარ­მა­ტე­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. ჯო­ბია შე­ზღუ­დოთ კო­მუ­ნი­კა­ცია და საქ­მე­ე­ბი გან­მარ­ტო­ე­ბით გა­ა­კე­თოთ, რათა ყუ­რა­დღე­ბა არ გა­გე­ფან­ტოთ.

სას­წო­რი

დი­ლი­დან­ვე შე­ე­ცა­დეთ იფიქ­როთ პო­ზი­ტი­უ­რად, გან­დევ­ნეთ პირ­ქუ­ში ფიქ­რე­ბი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, გან­წყო­ბა გა­გი­ფუჭ­დე­ბათ და ვე­რა­ფერს გა­ა­კე­თებთ. დღეს მო­გი­წევთ და­მა­ტე­ბი­თი დაბ­რკო­ლე­ბე­ბის გა­და­ლახ­ვა. მაგ­რამ სა­სარ­გებ­ლოა სა­ღა­მო იყოს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი.

მო­რი­ე­ლი

კარ­გი დღეა შე­რი­გე­ბი­სა და გა­ფუ­ჭე­ბუ­ლი კავ­ში­რე­ბის აღ­დგე­ნის­თვის. გულ­წრფე­ლად ისა­უბ­რეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, შე­ე­ცა­დეთ იპო­ვოთ სწო­რი სი­ტყვე­ბი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. ზოგ­ჯერ კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა და დათ­მო­ბა გჭირ­დე­ბათ.

მშვილ­დო­სა­ნი

ნა­ყო­ფი­ე­რი, დატ­ვირ­თუ­ლი დღეა. ფრთხი­ლად იყა­ვით თქვენს საქ­მე­ში, მიჰ­ყე­ვით გეგ­მას, რათა არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი. გირ­ჩევთ, უარი არ თქვათ დახ­მა­რე­ბა­ზე და ზო­გი­ერ­თი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა კო­ლე­გებს ან თა­ნა­შემ­წე­ებს გა­და­ა­ბა­როთ. ამ­გვა­რად გექ­ნე­ბათ დრო მე­ტის გა­სა­კე­თებ­ლად და ენერ­გი­ის და­ზოგ­ვის­თვის.

თხის რქა

მი­უ­ხე­და­ვად რთუ­ლი დღი­სა, შეძ­ლებთ ზო­გი­ერ­თი ოც­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბას. მუ­შა­ო­ბი­სას ხში­რად გა­იხ­სე­ნეთ სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გი, შემ­დეგ უფრო ად­ვი­ლი იქ­ნე­ბა პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­ლახ­ვა. მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­მო­გად­გე­ბათ მო­მა­ვალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში; არ შე­გე­შინ­დეთ რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა.

მერ­წყუ­ლი

დღე რთუ­ლი და ნერ­ვი­უ­ლი იქ­ნე­ბა. შე­გექ­მნე­ბათ ინ­ტენ­სი­უ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია, კა­მა­თი და უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ შე­უ­პოვ­რო­ბა, არ და­ნებ­დეთ, თუ რამე არ გა­მო­ვა პირ­ველ ჯერ­ზე. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან სა­უ­ბარს შე­უძ­ლია გან­წყო­ბა გა­გი­ფუ­ჭოთ, შე­ე­ცა­დეთ იყოთ პო­ზი­ტი­უ­რი.

თევ­ზე­ბი

უნდა გა­უმკლავ­დეთ პრობ­ლე­მებს და გა­და­ლა­ხოთ სირ­თუ­ლე­ე­ბი სამ­სა­ხურ­ში. არ და­კარ­გოთ კონ­ცენ­ტრა­ცია, რათა დრო­უ­ლად ჩა­ე­რი­ოთ და გა­მო­ას­წო­როთ შე­საძ­ლო შეც­დო­მე­ბი. გჯე­რო­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის და გა­მო­ი­ჩი­ნეთ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი სა­კი­თხე­ბის გა­დაჭ­რა­ში. ახ­ლობ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი დახ­მა­რე­ბა გა­გი­წი­ონ.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ