ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedსა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, მი­ზე­ზე­ბი, სიმ­პტო­მე­ბი, პრე­ვენ­ცია და მკურნალობა...

სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, მი­ზე­ზე­ბი, სიმ­პტო­მე­ბი, პრე­ვენ­ცია და მკურნალობა…

სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი

ჯან­მრთელ ადა­მი­ა­ნებ­ში შარ­დის ბუშ­ტში და­გ­რო­ვი­ლი შარ­დი სტე­რი­ლუ­რია – ბაქ­ტე­რი­ებ­სა და სხვა ინ­ფექ­ცი­ურ მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მებს არ შე­ი­ცავს. შარ­დის ორ­გა­ნიზ­მი­დან გა­მომ­ტა­ნი მი­ლი – შარ­დსა­დე­ნიც არ შე­ი­ცავს ბაქ­ტე­რი­ებს ან ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, არა იმ­დენს, რომ ინ­ფექ­ცია გა­მო­იწ­ვი­ოს. თუმ­ცა, ინ­ფექ­ცია სა­შარ­დე გზე­ბის ნე­ბის­მი­ერ ნა­წილ­ში შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს და მას სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ას უწო­დე­ბენ (სგი).
სგი ორ ჯგუ­ფად იყო­ფა: ზე­და და ქვე­და, იმის მი­ხედ­ვით, თუ რო­მელ ნა­წილ­ში გან­ვი­თარ­და. ქვე­და სგი შარ­დსა­დე­ნის ან შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ა­ა. ზო­გი ექი­მი თვლის, რომ წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის ინ­ფექ­ცი­აც (პროს­ტა­ტი­ტი) ამ ჯგუფს უნ­და მი­ე­კუთ­ვნოს. ზე­და სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი თირ­კმელ­ში ვი­თარ­დე­ბა (პი­ე­ლო­ნეფ­რი­ტი). წყვილ ორ­გა­ნო­ებ­ში, მათ შო­რის თირ­კმლებ­შიც, ინ­ფექ­ცი­ამ შე­იძ­ლე­ბა ერ­თი ან ორი­ვე ორ­გა­ნო და­ა­ზი­ა­ნოს. სგი შე­იძ­ლე­ბა ბავ­შვებ­შიც გან­ვი­თარ­დეს და ზრდას­რუ­ლებ­შიც.

მი­ზე­ზე­ბი
ინ­ფექ­ცი­ის გა­მომ­წვე­ვი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი სა­შარ­დე გზებ­ში ორი­დან ერ­თი სა­შუ­ა­ლე­ბით ხვდე­ბა. ყვე­ლა­ზე ხში­რად ისი­ნი ორ­გა­ნიზ­მში სა­შარ­დე გზე­ბის უკი­დუ­რე­სი ქვე­და ნა­წი­ლი­დან – შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრე­ლი­დან შე­აღ­წე­ვენ, რო­მე­ლიც მა­მა­კა­ცებ­ში ასოს თავ­ზე, ხო­ლო ქა­ლებ­ში ვულ­ვა­შია მო­თავ­სე­ბუ­ლი. ინ­ფექ­ცია აღ­მა­ვა­ლი გზით მი­ე­მარ­თე­ბა შარ­დის ბუშ­ტის­კენ და ზოგ­ჯერ, თირ­კმლე­ბის­კე­ნაც. მე­ო­რე გზა, რომ­ლი­თაც მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი სა­შარ­დე გზებ­ში ხვდე­ბა, სის­ხლის მი­მოქ­ცე­ვა­ა. ამ დროს ისი­ნი, რო­გორც წე­სი, თირ­კმელ­ში ხვდე­ბი­ან.
სგი­-ე­ბი თით­ქმის ყო­ველ­თვის ბაქ­ტე­რი­ე­ბი­თაა გა­მოწ­ვე­უ­ლი, თუმ­ცა ზოგ­ჯერ მი­ზე­ზი შე­იძ­­ლე­ბა ვი­რუ­სი, სო­კო ან პა­რა­ზი­ტიც იყოს. სგი­-ე­ბის 85%-ზე მეტს ნაწ­ლა­ვე­ბი­დან ან სა­შო­დან მოხ­ვე­დ­­რი­ლი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი იწ­ვევს. თუმ­ცა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სა­შარ­დე გზებ­ში შეღ­წე­უ­ლი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი შა­რ­­დის ნა­კა­დით გა­მო­ი­დევ­ნე­ბა ბუშ­ტის დაც­ლა­ს­­თან ერ­თად.
ბაქ­ტე­რი­ე­ბი: ქვე­და სა­შარ­დე გზე­ბის, ანუ შარდ­­სა­დე­ნის და შარ­დის ბუშ­ტის, ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­­ფექ­­ცი­­ე­ბი ძა­ლი­ან ხში­რი­ა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ახალ­­გაზ­რდა სქე­სობ­რი­ვად აქ­ტი­ურ ქა­ლებ­ში. ინ­ფექ­ცი­ის ყვე­ლა­ზე ხში­რი გა­მომ­წვე­ვი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მი ნაწ­ლა­ვის ჩხი­რი­ა. რო­ცა ადა­მი­ანს თირ­კმლის კენ­ჭი აქვს, სა­შარ­დე გზებ­ში შე­იძ­ლე­ბა სპე­ცი­ფი­კუ­რი ბაქ­ტე­რია – პრო­ტე­უ­სი გამ­რავ­ლდეს. 20-50 წლის ასაკ­ში სგი­-ე­ბი 50-ჯერ უფ­რო ხში­რია ქა­ლებ­ში, ვიდ­რე მა­მა­კა­ცებ­ში. ამის მი­ზე­ზი კა­ცებ­ში შარ­დსა­დე­ნის მე­ტი სიგ­რძე­ა, რის გა­მოც ბაქ­ტე­რი­ებს უჭირთ იმ­დე­ნად ზე­ვით შეღ­წე­ვა, რომ ინ­ფექ­ცია გა­მო­იწ­ვი­ონ. 50 წლის ზე­მოთ სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბი ორი­ვე სქეს­ში ხშირ­დე­ბა და გავ­რცე­ლე­ბა­ში გან­სხვა­ვე­ბაც ნაკ­ლე­ბი­ა.
ვი­რუ­სე­ბი: შარ­დსა­დე­ნი შე­იძ­ლე­ბა და­ა­ინ­ფი­ცი­როს მე­ო­რე ტი­პის მარ­ტივ­მა ჰერ­პე­სის ვი­რუს­მა (HშV-2), რაც იწ­ვევს ტკი­ვილს შარ­დვი­სას და აძ­ნე­ლებს შარ­დის ბუშ­ტის დაც­ლას.
სო­კო­ე­ბი: სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ე­ბის გა­მო­წ­ვე­ვა ზო­გი­ერთ სო­კოს, მათ შო­რის სა­ფუ­ა­რა­საც, შე­უძ­ლია (სა­­ფუ­­ა­რა სო­კო­ე­ბი ვა­გი­ნიტ­საც იწ­ვევს). მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე ხში­რად მი­ზე­ზი სო­კო კან­დი­და­ა. კან­დი­და საკ­მა­ოდ ხში­რად იწ­ვევს სგი-ს დაქ­ვე­ი­თე­ბუ­ლი იმუ­ნი­ტე­ტის ან შარ­დის ბუშ­ტის კა­თე­ტე­რის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში. იშ­ვი­ა­თად სგი-ს მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა სხვა სა­ხის სო­კო­ე­ბიც იყოს, მაგ. ბლას­ტო­მი­კო­ზი­სა და კოკ­ცი­დი­ო­მი­­კო­ზის გა­მომ­წვე­ვე­ბი, შე­სა­ბა­მი­სად Bლას­ტომ­ყცეს და ჩოც­ცი­დი­ო­ი­დეს. სო­კო­ებ­სა და ბაქ­ტე­რი­ებს იმავ­დრო­­უ­­ლად თირ­კმ­ლე­ბის ინ­ფი­ცი­რე­ბაც შე­უძ­ლი­ათ.

პა­რა­ზი­ტე­ბი: სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ას რა­მ­დე­ნი­მე პა­რა­ზი­ტიც იწ­ვევს, მათ შო­რის ზო­გი­ერ­თი ჭი­ა.
ტრი­ქო­მო­ნი­ა­ზი სქე­სობ­რი­ვად გა­დამ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბა­ა, რო­მელ­საც მიკ­როს­კო­პუ­ლი პა­რა­ზი­ტი იწ­ვევს და ვლინ­დე­ბა სა­შო­დან დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბით მომ­წვა­ნო-­მოყ­ვი­თა­ლო, ქა­ფი­ა­ნი გა­მო­ნა­დე­ნით. ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტი­სა და შარ­დსა­დე­ნის ინ­ფექ­ცი­აც ვი­თარ­დე­ბა. ტრი­ქო­­მო­ნი­აზს შარ­დ­სა­დე­ნის და­ინ­ფი­ცი­რე­ბა კა­ცებ­შიც შე­­­უძ­­­ლი­ა. რო­გორც წე­სი, ამ დროს სიმ­პტო­მე­ბი არ ვლინ­დე­­­ბა, თუმ­ცა­ღა შე­იძ­ლე­ბა წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის ან­თე­ბა – პროს­­ტა­ტი­ტი გან­ვი­თარ­დეს.
შის­ტო­სო­მოზ­მა, ჭი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლმა ინ­ფექ­ცი­­ამ, შე­­იძ­­ლე­ბა და­ა­ზი­ა­ნოს თირკმლე­ბი, შარ­დ­სა­წ­ვე­თე­ბი ან შარ­დის ბუშ­ტი. იგი ხში­რად იწ­ვევს თირ­კმლის მძი­მე უკ­მა­რი­სო­ბას აფ­რი­კა­ში, სამ­ხრეთ ამე­რი­კა­სა და აზი­ა­ში მცხოვ­რებ ადა­მი­­ა­ნებ­ში. შარ­დის ბუშ­ტის ხან­გრძლი­ვი შის­ტო­სო­­მო­ზის დროს სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა ვლინ­დე­ბა, შე­­საძ­­ლოა და­იხ­შოს შარ­დსაწ­ვე­თე­ბი და სა­ბო­ლო­­ოდ შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო გან­ვი­თარ­დეს.
ფი­ლა­რი­ა­ზი, რო­მელ­საც ძა­ფი­სებ­რი ჭია იწ­ვევს, ლიმ­ფურ ძარ­ღვებს ახ­შობს, რის გა­მოც შარ­დში ლიმ­ფა გა­და­დის (ქი­ლუ­რი­ა). ამ და­ა­ვა­დე­ბამ ქსო­ვი­ლე­ბის უზარ­მა­ზა­რი შე­შუ­პე­ბა – გას­პი­ლოვ­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს, რო­მე­ლიც, მა­მა­კა­ცებ­ში შე­საძ­ლოა სა­თეს­ლე პარ­კზეც გავ­რცელ­დეს.
ურეთ­რი­ტი
ურეთ­რი­ტი შარ­დსა­დე­ნის ინ­ფექ­ცი­ა­ა, მი­ლის, რომ­ლი­თაც შარ­დი შარ­დის ბუშ­ტი­დან სხე­უ­ლის გა­რეთ გა­მო­ი­დევ­ნე­ბა.
ურეთ­რი­ტის ყვე­ლა­ზე ხში­რი მი­ზე­ზია ბაქ­ტე­რი­ე­ბი, მათ შო­რის სქე­სობ­რი­ვი გზით გა­დამ­დე­ბი ბაქ­ტე­რი­ე­ბი.
სიმ­პტო­მე­ბი მო­ი­ცავს ტკი­ვილს შარ­დვი­სას, გახ­ში­რე­ბულ შარ­დვა­სა და, ზოგ­ჯერ, გა­მო­ნა­დენ­საც.
რო­გორც წე­სი, ინ­ფექ­ცი­ის სამ­კურ­ნა­ლოდ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი ინიშ­ნე­ბა.
მი­ზე­ზე­ბი
ურეთ­რი­ტი შე­იძ­ლე­ბა ბაქ­ტე­რი­ებ­მა, სო­კო­ებ­მა ან ვი­რუ­სებ­მა (მაგ. მარ­ტი­ვი ჰერ­პე­სის ვი­რუს­მა) გა­მო­იწ­ვი­ოს. ქა­ლე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში გა­მომ­წვე­ვე­ბი ის ბაქ­ტე­რი­ე­ბი­ა, რომ­ლე­ბიც ნორ­მა­ში ნაწ­ლა­ვე­ბის ქვე­და ნა­წილ­ში ცხოვ­რო­ბენ. ისი­ნი შარ­დსა­დენ­ში ყი­თა­დან ხვდე­ბი­ან. კა­ცებ­ში ურეთ­რი­ტი ბევ­რად იშ­ვი­ა­თად ვი­თარ­დე­ბა, რად­გან მა­თი შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრე­ლი და­შო­რე­ბუ­ლია ყი­თა­დან და ბაქ­ტე­რი­ებს ნაკ­ლე­ბად შე­უძ­ლი­ათ  იქამ­დე მიღ­წე­ვა. ურეთ­რი­ტის მქო­ნე ქალ­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში  შარ­დის ბუ­შ­­ტის ინ­ფექ­ცი­აც (ცის­ტი­ტი) ვი­თარ­დე­ბა, რაც მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი არ არის.
სქე­სობ­რი­ვი გზით გა­დამ­დე­ბი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი – მაგ.: გო­ნო­რე­ის გა­მომ­წვე­ვი ნე­ი­სე­რია (Nე­ის­სე­რია გო­ნორ­რჰო­ე­ა­ე) – შე­იძ­ლე­ბა შარ­დსა­დენ­ში სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის დროს მოხ­ვდეს ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი პარ­ტნი­ო­რის­გან. სქე­სობ­რი­ვი გზით ხში­რად ქლა­მი­დია და მარ­ტი­ვი ჰერ­პე­სის ვი­რუ­სიც გა­და­ე­ცე­მა და შე­იძ­ლე­ბა ურეთ­რი­ტი გა­მო­იწ­ვი­ოს. რო­ცა ეს და­ა­ვა­დე­ბა კა­ცებ­ში ვი­თარ­დე­ბა, ძა­ლი­ან ხში­რად იგი გო­ნო­რე­ი­თაა გა­მო­წე­უ­ლი. Nე­ის­სე­რია გო­ნორ­რჰო­ე­ა­ე-მ ურეთ­რი­ტი შე­იძ­ლე­ბა ქა­ლებ­შიც გა­მო­იწ­ვი­ოს, მაგ­რამ იგი უფ­რო ხში­რად სა­შოს, საშ­ვი­ლოს­ნოს ყელს, საშ­ვი­ლოს­ნოს, საკ­ვერ­ცხე­ებ­სა და კვერ­ცხსა­ვალ მი­ლებს აინ­ფი­ცი­რებს. კა­ცებ­ში შარ­დსა­დე­ნის ინ­ფექ­ცი­ი­სა და ან­თე­ბის კი­დევ ერ­თი მი­ზე­ზია მიკ­როს­კო­პუ­ლი პა­რა­ზი­ტი – ტრი­ქო­მო­ნა. ურეთ­რი­ტი ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ბაქ­ტე­რი­ებ­მა, რომ­ლე­ბიც სა­შარ­დე გზე­ბის სხვა ნა­წი­ლებს აინ­ფი­ცი­რე­ბენ, მაგ. ნაწ­ლა­ვის ჩხირ­მა.
სიმ­პტო­მე­ბი
ორი­ვე სქეს­ში ხში­რად ვლინ­დე­ბა მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა და მო­შარ­დვის ხში­რი, და­უძ­ლე­ვე­ლი სურ­ვი­ლი. ზოგ ადა­მი­ანს სიმ­პტო­მე­ბი სა­ერ­თოდ არ აქვს. კა­ცებ­ში, რო­ცა გა­მომ­წვე­ვი გო­ნო­რეა ან ქლა­მი­დი­ა­ა, რო­გორც წე­სი, შარ­დსა­დე­ნი­დან გა­მო­ნა­დე­ნი აღი­ნიშ­ნე­ბა. იგი ხში­რად მომ­წვა­ნო-­მოყ­ვი­თა­ლო­ა, რო­ცა გა­მომ­წვე­ვი გო­ნო­კო­კია და გამ­ჭვირ­ვა­ლე­ა, რო­ცა ინ­ფექ­ცი­ის მი­ზე­ზი სხვა მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბი­ა. ქა­ლებ­ში გა­მო­ნა­დე­ნი უფ­რო იშ­ვი­ა­თი­ა.
სხვა და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­დან მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა შე­იძ­ლე­ბა შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ამ და ვა­გი­ნიტ­მაც გა­მო­იწ­ვი­ოს. ვა­გი­ნი­ტის დროს მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა იმი­ტომ ვი­თარ­დე­ბა, რომ მჟა­ვა რე­აქ­ცი­ის შარ­დი ან­თე­ბად ვულ­ვა­სა და სა­შოს ამომ­ფენ გარსს აღი­ზი­ა­ნებს.
გარ­თუ­ლე­ბე­ბი: შარ­დსა­დე­ნის არა­ნამ­კურ­ნა­ლებ­მა ან ცუ­დად ნამ­კურ­ნა­ლებ­მა ინ­ფექ­ცი­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში მი­სი შე­ვიწ­რო­ე­ბა – სტრიქ­ტუ­რა გა­მო­იწ­ვი­ოს. ეს, თა­ვის მხრივ, კი­დევ უფ­რო ზრდის შარ­დის ბუშ­ტის ან თირ­კმლის ინ­ფექ­ცი­ის რისკს. არა­ნამ­კურ­ნა­ლე­ბი გო­ნო­რე­ის დროს შე­საძ­ლოა შარ­დსა­დე­ნის გარ­შე­მო ჩირ­ქი დაგ­როვ­დეს ანუ აბ­სცე­სი წარ­მო­იქ­მნას. ამან შე­იძ­ლე­ბა შარ­დსა­დე­ნის კედ­ლე­ბის ჩან­თა­სა­ვით გა­მო­ბერ­ვა (ე.წ. დი­ვერ­ტი­კუ­ლი) გა­მო­იწ­ვი­ოს და მი­სი ინ­ფექ­ცია გან­ვი­თარ­დეს. თუ­კი აბ­სცეს­მა კა­ნი, სა­შო ან სწო­რი ნაწ­ლა­ვი გა­არ­ღვი­ა, შარ­დი შე­იძ­ლე­ბა ამ ახ­ლად ფორ­მი­რე­ბულ ხვრელ­მილ­ში გა­და­ვი­დეს (შარ­დსა­დე­ნის ფის­ტუ­ლა).
დი­აგ­ნო­ზი
ურეთ­რი­ტის დი­აგ­ნო­ზი, რო­გორც წე­სი, სიმ­პტო­მე­ბი­დან და გა­სინ­ჯვის შე­დე­გე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ის­მე­ბა. თუ­კი გა­მო­ნა­დე­ნი არის, მი­სი ნაცხ­ის აღე­ბაა სა­ჭი­რო რბილ­თა­ვი­ა­ნი ჩხი­რის შარ­დსა­დე­ნის ბო­ლო­ში შეყ­ვა­ნით. შემ­დეგ იგი ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში იგ­ზავ­ნე­ბა ანა­ლი­ზის­თვის, რა­თა გა­მომ­წვე­ვი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მი დად­გინ­დეს.
პრე­ვენ­ცია და მკურ­ნა­ლო­ბა
ურეთ­რი­ტის გა­მომ­წვე­ვი სქე­სობ­რი­ვად გა­და­მ­დე­ბი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­გან თა­ვის დაც­ვა პრე­ზერ­ვა­ტი­ვით შე­იძ­ლე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა ინ­ფექ­ცი­ის მი­ზეზ­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მის ზუს­ტად და­დ­­გე­ნას შე­იძ­ლე­ბა დღე­ე­ბი დას­ჭირ­დეს. ექი­მე­­­ბი თავ­და­პირ­ვე­ლად ისეთ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კებს ნიშ­­­­ნა­­­ვენ, რომ­ლე­ბიც ყვე­ლა­ზე ხში­რი ინ­ფექ­ცი­ე­­­ბის­­თვი­საა ეფექ­ტუ­რი. სქე­სობ­რი­ვად აქ­ტი­უ­რი მა­­­მა­­­კა­­ცე­ბის­თვის, მკურ­ნა­ლო­ბა, რო­გორც წე­სი, მო­­ი­ცავს ცეფ­ტრი­აქ­სო­ნის ინფექ­ცი­ებს გო­ნო­რე­ის­თვის და აზით­რო­მი­ცინს ან დოქ­სი­ციკ­ლინს და­სა­ლე­ვად ქლა­მი­დი­ის­თვის. თუ­კი კვლე­ვე­ბით გა­მო­ი­რიცხ­ე­ბა ეს ორი ინ­ფექ­ცი­ა, ტრი­მე­ტოპ­რიმ­/სულ­ფა­მე­ტოქ­სა­ზო­ლი ან ფტორ­ქი­ნო­ლო­ნე­ბის ჯგუ­ფის ან­ტი­ბი­ო­ტი­კი (მაგ. ციპ­როფ­ლოქ­სა­ცი­ნი) შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს. ქა­ლებ­ში მკურ­ნა­ლო­ბა ისე­თი­ვე­ა, რო­გორც ცის­ტი­ტის დროს. მარ­ტი­ვი ჰერ­პე­სის ვი­რუ­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის­თვის შე­საძ­ლოა ან­ტი­ვი­რუ­სუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა, მაგ. აციკ­ლო­ვი­რი გახ­დეს სა­ჭი­რო.
სა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რე­ბი
აღ­მა­ვა­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი:
 • სა­შარ­დე გზე­ბის დახ­შო­ბა ნე­ბის­მი­ერ ად­გი­ლას, მაგ. კენ­ჭე­ბით;
 • შარ­დის ბუშ­ტის ფუნ­ქცი­ის მოშ­ლა, რის გა­მოც მი­სი ბო­ლომ­დე დაც­ლა არ ხდე­ბა, მაგ. ნევ­რო­ლო­გი­უ­რი და­­ა­ვა­­დე­ბე­ბის დროს;
 • შარ­დსაწ­ვე­თებ­სა და შარ­დის ბუშტს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი სარ­ქვლის მსგავ­სი მე­ქა­ნიზ­მის მოშ­ლა, რის გა­მოც შარ­დი და ბაქ­ტე­რი­ე­ბი ბუშ­ტი­დან ზე­ვით, შარ­დსაწ­ვე­თებ­ში და შე­საძ­ლოა თირ­კმლებ­შიც ადის (უფ­რო ხში­რად სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ის მქო­ნე ბავ­შვებ­ში);
  ექი­მის მი­ერ კა­თე­ტე­რის ან რა­ი­მე ინ­სტრუ­მენ­ტის შეყ­ვა­ნა სა­შარ­დე გზებ­ში;
 • სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტი;
 • სა­შოს დი­აფ­რაგ­მის გა­მო­ყე­ნე­ბა სპერ­მი­ციდ­თან ერ­თად;
 • პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რის ანუ ხვრელ­მი­ლის (ფის­ტუ­ლის) არ­სე­ბო­ბა შარ­დის ბუშ­ტსა და სა­შოს ან ნაწ­ლავს შო­რის;
 • მა­მა­კა­ცებ­ში პროს­ტა­ტი­ტი.

სის­ხლით გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი:

 • ინ­ფექ­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბა სის­ხლში (სეპ­ტი­ცე­მი­ა);
 • გუ­ლის სარ­ქვლე­ბის ინ­ფექ­ცია (ინ­ფექ­ცი­უ­რი ენ­დო­კა­რ­­­დიტი).

საშარდე გზების კენჭები

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები