ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შეიძლება იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყლაპავის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სისხლძარღვების...

ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შეიძლება იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყლაპავის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სისხლძარღვების და­ა­ვა­დე­ბის სიმპტომი

ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში
ტკი­ვი­ლი გულ­მკერ­დის არე­ში შე­იძ­ლე­ბა იყოს გუ­ლის, ფილ­ტვე­ბის, საყ­ლა­პა­ვის ან დი­დი კა­ლიბ­რის სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის სიმ­პტო­მი. ტკი­ვი­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი მი­­მარ­თუ­ლე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გავ­რცელ­დეს (ი­რა­დი­ა­ცი­ა) – მუც­ლის ზე­და ნა­წი­ლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი ქვე­და ყბამ­დე, მათ შო­რის ბე­ჭებ­სა და ზე­და კი­დუ­რებ­ში.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი სიმ­პტო­მი პა­ცი­ენ­ტმა შე­იძ­ლე­ბა აღ­წე­როს რო­გორც ზე­წო­ლა, წვა, ჩხვლე­ტა.

მი­ზე­ზე­ბი
გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვილს ბევ­რი მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა ჰქონ­დეს. სი­ცოცხ­ლის­თვის სა­შიშ მი­ზე­ზებს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა: გუ­ლის კუნ­თის ინ­ფარ­ქტი, აორ­ტის კედ­ლის გან­შრე­ვე­ბა, საყ­ლა­პა­ვის გას­კდო­მა, ფილ­ტვის ემ­ბო­ლი­ა, ფილ­ტვის კო­ლა­ფ­სით (ჩა­ფუშ­ვა) გა­მოწ­ვე­უ­ლი პნევ­მო­თო­რაქ­სი.
სი­ცოცხ­ლის­თვის ნაკ­ლე­ბად სა­ში­ში მი­ზე­ზე­ბი­ა: გუ­ლის კუნ­თის არა­ა­დეკ­ვა­ტუ­რი მო­მა­რა­გე­ბა სის­ხლით (ი­შე­­მი­ა), გუ­ლის პე­რან­გის ან­თე­ბა, (პე­­რი­კარ­დი­ტი), პნევ­მო­­­ნი­ა, კუჭ­ქვე­შა ჯირ­კვლის ან­თე­ბა (პან­კრე­ა­ტი­ტი) და ზო­­­გი­ერ­თი სა­ხის სიმ­სივ­ნე.
ტკი­ვი­ლის გა­მომ­წვევ, სი­ცოცხ­ლი­სათ­ვის ნაკ­ლე­ბად სა­ხი­ფა­თო მი­ზე­ზებს ასე­ვე მი­ე­კუთ­ვნე­ბა: საყ­ლა­პა­ვის რე­ფ­ლუქ­სი, პეპ­ტი­კუ­რი წყლუ­ლი, ნე­კ­ნის ხრტი­ლის ან­თე­­ბა (კოს­ტო­ქონ­დრი­ტი), პლე­ვ­რის ან­თე­ბა (პლევ­რი­ტი), გულ­მკერ­დის კუ­ნ­­თე­ბის და­ჭიმ­ვა და ნაღ­ვლის ბუშ­ტის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი.
ზოგ­ჯერ, მარ­ცხე­ნა პარ­კუ­ჭის შე­კუმ­შვის დროს, მარ­ცხე­ნა წი­ნა­გულ­სა და პარ­კუჭს შო­რის არ­სე­ბუ­ლი მიტ­რა­ლუ­რი სარ­ქვე­ლი უკან იდ­რი­კე­ბა მა­რ­ცხე­ნა წი­ნა­გულ­ში. ამ პა­თო­ლო­გი­ას მიტ­რა­ლუ­რი სარ­ქვლის პრო­ლაფ­სი ეწო­დე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს ხან­მოკ­ლე, ნემ­სის ჩხვლე­ტის მაგ­ვა­რი ტკი­ვი­ლის აღ­მო­ცე­ნე­ბის მი­ზე­ზი.

შე­ფა­სე­ბა
ზო­გი­ერ­თი სიმ­პტო­მის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი ექიმს ეხ­მა­რე­ბა მი­სი გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის დად­გე­ნა­ში. მა­გა­ლი­თად, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს მო­ჭე­რი­თი ხა­სი­ა­თის ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც მცირ­დე­ბა მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში გა­დას­ვლი­სას, გუ­ლის იშე­მი­ურ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
მკვეთ­რი ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც არ არის და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ფი­ზი­კურ დატ­ვირ­თვას­თან, ძლი­ერ­დე­ბა და­წო­ლი­სას ან ღრმა სუნ­თქვი­სას, მცირ­დე­ბა წა­მოჯ­დო­მი­სას და წინ გა­დახ­რის დროს, პე­რი­კარ­დი­ტის არ­სე­ბო­ბას ადას­ტუ­რებს. ღრმა ჩა­სუნ­თქვი­სას ტკი­ვი­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა პლევ­რი­ტით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
უეც­რად აღ­მო­ცე­ნე­ბუ­ლი, ძა­ლი­ან ძლი­ე­რი ტკი­ვი­ლი კის­რის უკა­ნა მხა­რეს, ბე­ჭებ­ში, ზურ­გის ქვე­და ნა­წილ­ში ან მუ­ცელ­ში, შე­იძ­ლე­ბა აორ­ტის ანევ­რიზ­მის გან­შრე­ვე­ბით იყოს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი.
გულმ­კერ­დის სა­ში­ში და ნაკ­ლე­ბად სა­ში­ში და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი ხში­რად ერ­თმა­ნე­თის მსგავ­სი­ა. ამი­ტო­მაც, გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვი­ლის დროს, პა­ცი­ენტს უტარ­დე­ბა გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც სიმ­პტო­მე­ბის გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზის ზუს­ტი გან­საზღ­ვრის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა. ეს გა­­მოკ­ვლე­ვე­ბი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, სა­ა­ვადმ­ყო­ფო­ში ან გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბის გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში ტა­რ­­დე­ბა.
კვლე­ვის მე­თო­დე­ბი შე­ირ­ჩე­ვა პა­ცი­ენ­ტის ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის შე­დე­გე­ბის, ასა­კის, ჯან­მრთე­ლო­ბის ზო­გა­დი მდგო­მა­რე­ო­ბის, სხვა სიმ­პტო­მე­ბი­სა და რის­კფაქ­ტო­რე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით.
კვლე­ვის ყვე­ლა­ზე ხში­რად გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი მეთო­დე­ბი­ა: ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ), გულ­­­მკე­რ­დის რენ­ტგე­ნოს­კო­პი­ა, ჟან­გბა­დის კონ­ცენ­­ტრა­ცი­ის გან­საზღ­ვრა ხე­ლის თით­ზე და­მა­გ­­რე­ბუ­ლი პა­ტა­რა მოწყ­ო­ბი­ლო­ბით (პულ­სოქ­სი­­მე­ტ­­რი­ა). მი­ო­კარ­დი­უ­მის ინ­ფარ­ქტზე ეჭ­ვის შემ­­თხვე­ვა­ში, დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად ექი­­მი სი­ს­­­ხლში გუ­ლის კუნ­თის ფერ­მენ­ტებ­სა და ცი­­ლებს რამ­დე­ნ­­ჯერ­მე გან­საზღ­ვრავს. ფერ­მენ­­ტე­ბის შემ­ც­ვე­­ლო­ბის მა­­ღა­ლი დო­ნე გუ­ლის კუნ­­თის და­ზი­ა­ნე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს. სტე­ნო­კარ­დი­ის დი­აგ­ნო­ზის და­სა­დას­ტუ­რებ­ლად ტარ­დე­ბა სტრეს­-ტეს­ტი ფიზი­­კუ­რი დატ­ვირ­თვით.

გუ­ლი­სა და სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები