ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი

ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რომ­ლის მი­ზე­ზი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის ნაღ­ვლის კენ­ჭით დახ­შო­ბა­ა.
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბას ჩვე­უ­ლებ­რივ იწ­ვევს კენ­ჭი, რო­მე­ლიც აჩე­რებს ნაღ­ვლის დი­ნე­ბას.
რო­გორც წე­სი, ადა­მი­ა­ნებს აქვთ მუც­ლის ტკი­ვი­ლი, რო­მე­ლიც 6 სა­ათ­ზე მეტხანს გრძელ­დე­ბა, ცხე­ლე­ბა და გუ­ლის­რე­ვა.
ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­ით, ჩვე­უ­ლებ­რივ, შე­საძ­ლე­ბე­ლია ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბის ნიშ­ნე­ბის დად­გე­ნა.
ნაღ­ვლის ბუშტს ამოკ­ვე­თენ, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ლა­პა­როს­კო­პი­ის მეშ­ვე­ო­ბით.
ქო­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით გა­მო­წ­ვე­უ­ლი ყვე­ლა­ზე ხში­რი პრობ­ლე­მა. ის ვი­თარ­დე­ბა მა­შინ, რო­დე­საც კენ­ჭი ახ­შობს ბუშ­ტის სა­დი­ნარს, რო­მელ­საც ნაღ­ვე­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტი­დან გა­მო­აქვს. ქო­ლე­ცის­ტი­ტი იყო­ფა მწვა­ვე და ქრო­ნი­კულ ფორ­მე­ბად.
მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტი: მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტი იწყ­ე­ბა უეც­რად და იწ­ვევს სტა­ბი­ლურ და ძლი­ერ ტკი­ვილს მუც­ლის ზე­და ნა­წილ­ში. მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის, სულ მცი­რე, 95%-ს ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბი აქვს. ან­თე­ბა თით­ქმის ყო­ველ­თვის ინ­ფექ­ცი­ის გა­რე­შე იწყ­ე­ბა. თუ­მ­ცა, ინ­ფექ­ცია შე­იძ­ლე­ბა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით გან­ვი­­თარ­დეს. ან­თე­ბამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის სითხ­ით ავ­სე­ბა და მი­სი კედ­ლე­ბის გას­­ქე­ლე­ბა.
იშ­ვი­ა­თად შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის უკენ­ჭო ფორ­მა (ა­კალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი). აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბის სხვა ფორ­მებ­თან შე­და­რე­ბით ყვე­ლა­ზე სა­ში­ში­ა. ის, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ვი­თარ­დე­ბა ქვე­მოთ ჩა­მოთ­ვლი­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბის შემ­დეგ:
ქი­რურ­გი­უ­ლი ოპე­რა­ცი­ა;
კრი­ტი­კუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბე­ბი, რო­გო­რი­ცაა მძი­­მე ტრა­ვ­­მე­ბი, მძი­მე დამ­წვრო­ბე­ბი და მთელ ორ­გა­ნიზ­მში გავ­­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფექ­ცი­­ე­ბი (სე­ფ­­სი­სი);
ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი კვე­ბა დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში;
ხან­გრძლი­ვი მარ­ხვა;
იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის დე­ფი­ცი­ტი.
ის შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს პა­ტა­რა ბავ­შვებ­ში და, სა­ვა­რა­უ­დოდ, ვი­რუ­სუ­ლი ან სხვა ინ­ფექ­ცი­ით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი.
ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი: ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­­ლე­ცის­ტი­ტი არის ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ან­თე­ბა, რო­მე­ლიც დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში გრძელ­დე­ბა. ის თით­ქმის ყო­ველ­თვის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით არის გა­მოწ­ვე­უ­ლი. მას ახა­სი­ა­თებს ტკი­ვი­ლის გან­მე­ო­რე­ბი­თი შე­ტე­ვე­ბი (ბი­ლი­ა­რუ­ლი კო­ლი­კა). ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს ნაღ­ვლის ბუშ­ტი ზი­ან­დე­ბა მწვა­ვე ან­თე­ბის გან­მე­ო­რე­ბი­თი შე­ტე­ვე­ბის­გან, რომ­ლე­ბიც, ჩვე­უ­ლებ­რივ, გა­მოწ­ვე­უ­ლია კენ­ჭე­ბით. ნაღ­ვლის ბუშ­ტი შე­იძ­ლე­ბა და­ნა­წი­ბურ­დეს, შემ­ცირ­დეს ზო­მა­ში და მი­სი კედ­ლე­ბი გას­ქელ­დეს. ნაღ­ვლის ბუშ­ტი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, შე­ი­ცავს ნა­ლექს (მიკ­როს­კო­პუ­ლი ნა­წი­ლა­კე­ბი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა, რომ­ლებ­საც ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბი შე­ი­ცა­ვენ) ან ნაღ­ვლის კენ­ჭებს, რომ­ლე­ბიც ახ­შო­ბენ ბუშ­ტის სა­დი­ნა­რის შე­სა­ვალს ან უშუ­ა­ლოდ ბუშ­ტის სა­დი­ნარ­ში იმ­ყო­ფე­ბი­ან.
სიმ­პტო­მე­ბი
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის შე­ტე­ვა, რო­გორც მწვა­ვე, ისე ქრო­ნი­კუ­ლი, იწყ­ე­ბა ტკი­ვი­ლით. ქო­ლე­ცის­ტი­ტით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ტკი­ვი­ლი ჰგავს ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით გა­მოწ­ვე­ულ ტკი­ვილს, მაგ­რამ ის უფ­რო ძლი­ე­რი და ხან­გრძლი­ვია – გრძელ­დე­ბა 6სა­­ათ­ზე მეტს და ხში­რად აჭარ­ბებს 12 სა­ათს. ტკი­ვი­ლი პიკს 15-60 წუთ­ში აღ­წევს და შემ­დეგ სტა­ბი­ლუ­რად ერთ დო­ნე­ზე რჩე­ბა. ის, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მუც­ლის მარ­ჯვე­ნა ზე­და ნა­წილ­ში აღ­მო­ცენ­დე­ბა. ტკი­ვილ­მა შე­საძ­ლოა აუ­ტა­ნე­ლი ხა­სი­ა­თი მი­ი­ღოს. ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მძაფრ ტკი­ვილს გრძნობს, რო­დე­საც ექი­მი მუც­ლის მარ­ჯვე­ნა ზე­და ნა­წილს აწ­ვე­ბა. ღრმა სუნ­თქვამ შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­უ­ა­რე­სოს ტკი­ვი­ლი. ტკი­ვი­ლი ხში­რად ვრცელ­დე­ბა მარ­ჯვე­ნა ბე­ჭის ქვე­და ნა­წილ­სა ან ზურ­გში. ხში­რია გუ­ლის­რე­ვა და ღე­ბი­ნე­ბა.
რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში მუც­ლის კუნ­თე­ბი მარ­ჯვე­ნა მხა­რეს შე­იძ­ლე­ბა მკვეთ­რად და­ი­ჭი­მოს. ცხე­ლე­ბა აქვს ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნე­ბის ერთ მე­სა­მედს. სხე­უ­ლის ტემ­პე­რა­ტუ­რა თან­და­თა­ნო­ბით მაღ­ლა იწევს და სცი­ლ­დე­ბა 38°ჩ-ს. ცხე­ლე­ბას შე­იძ­ლე­ბა თან ახ­ლდეს შემ­ცივ­­ნე­ბა. ცხე­ლე­ბა იშ­ვი­ა­თია ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტებ­ში.
ასა­კო­ვან პა­ცი­ენ­ტებ­ში ქო­ლე­ცის­ტი­ტის პირ­ვე­ლი სიმ­­პ­ტო­მე­ბი ძალ­ზე ზო­გა­დი­ა. მა­გა­ლი­თად, ხან­დაზ­მულ­მა შე­საძ­ლოა და­კარ­გოს მა­და, იგ­რძნოს დაღ­ლი­ლო­ბა ან სი­­სუს­ტე, ან აღე­ბი­ნოს. მათ შე­იძ­ლე­ბა არ ჰქონ­დეთ ცხე­ლე­ბა.
ჩვე­უ­ლებ­რივ, ტკი­ვი­ლის ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბა მცი­რ­დე­ბა 2-3 დღე­ში და მთლი­ა­ნად ქრე­ბა ერთ კვი­რა­ში. თუ მწვა­ვე ეპი­ზო­დი გრძელ­დე­ბა, ეს შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი გარ­თუ­ლე­ბის ნი­შა­ნი იყოს. მა­ღა­ლი ცხე­ლე­ბა, შემ­ცივ­ნე­ბა, სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შე­სამ­ჩნე­ვი მა­ტე­ბა (ლე­ი­კო­ცი­ტო­ზი) და ნაწ­ლა­ვე­ბის ნორ­მა­ლუ­რი, რიტ­მული შე­კუმ­შვე­ბის შეწყ­ვე­ტა (გა­უ­ვა­ლო­ბა) სა­ვა­რა­უ­დოს ხდის მუც­ლის ღრუ­ში ნაღ­ვლის ბუშ­ტთან ახ­ლოს ჩირ­ქი­ა­ნი პარ­კე­ბის (აბ­სცე­სე­ბი) ან პერ­ფო­რი­რე­ბუ­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის არ­სე­ბო­ბას. აბ­სცე­სი არის გან­გრე­ნის შე­დე­გი, რო­მე­ლიც ვი­თარ­დე­ბა ქსო­ვი­ლის სიკ­ვდი­ლის შემ­დეგ.
თუ ადა­მი­ანს უვი­თარ­დე­ბა სიყ­ვით­ლე ან აქვს მუ­ქი ფე­რის შარ­დი და ღია ფე­რის გა­ნა­ვა­ლი, სა­ვა­რა­უ­დოა ნაღ­ვლის სა­ერ­თო სა­დი­ნა­რის კენ­ჭით დახ­შო­ბა, რაც ღვიძ­ლში ნაღ­ვლის შე­გუ­ბე­ბას (ქო­ლეს­ტა­ზი) იწ­ვევს. შე­იძ­ლე­ბა გან­ვი­თარ­დეს პან­კრე­ა­სის ან­თე­ბა (პან­კრე­ა­ტი­ტი). ის გა­მოწ­ვე­უ­ლია კენ­ჭით, რო­მე­ლიც ახ­შობს ფა­ტე­რის დვრი­ლის ამ­პუ­ლას პან­კრე­ა­სის სა­დი­ნა­რის გახ­სნის ად­გილ­თან ახ­ლოს.
აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იწ­ვევს მწვა­ვე, მტან­ჯველ ტკი­ვილს მუც­ლის ზე­და ნა­წილ­ში. ის უვი­თარ­დე­ბა ადა­მი­ა­ნებს, რო­მელ­თაც აქამ­დე არ ჰქო­ნი­ათ ნაღ­ვლის ბუშ­ტის და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­მა­ნიშ­ნე­ბე­ლი სიმ­პტო­მე­ბი ან სხვა სა­ხის მო­ნა­ცე­მე­ბი. ან­თე­ბა ხში­რად ძალ­ზე მძი­მეა და შე­იძ­ლე­ბა ნაღ­ვლის ბუშ­ტის გან­გრე­ნა ან გას­კდო­მა გა­მო­იწ­ვი­ოს. სხვა მძი­მე და­ა­ვა­დე­ბე­ბის მქო­ნე პი­რებ­ში (მათ შო­რის ადა­მი­ა­ნებ­ში, რომ­ლე­ბიც სხვა მი­ზე­ზის გა­მო იმ­ყო­ფე­ბი­ან ინ­ტენ­სი­უ­რი თე­რა­პი­ის გან­­ყო­­ფი­ლე­ბა­ში) აკალ­კულო­­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი თა­ვ­­და­პირ­ვე­ლად შე­­იძ­­ლე­ბა შე­უმ­ჩნე­ვე­ლი დარ­ჩეს. ერ­თა­­დერ­თი სიმ­პტო­­მე­ბი შე­საძ­ლე­ბე­ლია იყოს შე­სი­ვე­ბუ­ლი (გა­­­­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი), მტკივ­ნე­უ­ლი მუ­ცე­ლი ან უც­ნო­­­ბი მი­ზე­­ზით გა­­მოწ­­ვე­უ­ლი ცხე­ლე­ბა. მკურ­ნა­ლო­­ბის გა­რე­შე აკალ­­კუ­­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტი შემ­­თხ­ვე­­ვა­თა 65%-ში სიკ­­ვდილს იწ­ვევს.
დი­აგ­ნო­ზი
ექი­მე­ბი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნოზს სვა­მენ ძი­­­რი­თა­დად სიმ­პტო­მებ­სა და რა­დი­ო­ლო­გი­უ­რი გა­­მოკ­ვლე­ვის შე­დე­გებ­ზე დაყ­რდნო­ბით. ულ­ტ­რა­­­სო­ნოგ­რა­ფია (ე­ქოს­კო­პი­ა) ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბის აღ­­მო­ჩე­ნის სა­უ­კე­თე­სო მე­თო­დი­ა. ულ­ტრა­სო­­ნო­გ­­რა­ფი­ით შე­იძ­ლე­ბა აგ­რეთ­ვე დად­გინ­დეს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის გარ­შე­მო სითხ­ის არ­სე­ბო­ბა ან მი­სი კედ­ლე­ბის გას­ქე­ლე­ბა, რაც ტი­პუ­რია მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის­თვის. ხში­რად, რო­დე­საც ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფის გა­დამ­წოდს მუც­ლის ზე­და ნა­­წილ­ში, ნაღ­ვლის ბუშ­ტის საპ­რო­ექ­ციო არე­ში ამოძ­რა­ვე­ბენ, ადა­მი­ა­ნე­ბი ტკი­ვილს შე­იგ­რძნო­ბენ.
რო­ცა მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნო­ზის და­ს­მა ძნელ­დე­ბა, იყე­ნე­ბენ სხვა რა­დი­ო­ლო­გი­ურ კვლე­ვას – ქო­ლეს­ცინ­ტიგ­რა­ფი­ას. ამ ტეს­ტის ჩა­ტა­რე­ბის­თვის ვე­ნა­ში რა­დი­ო­აქ­ტი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბა შეჰ­ყავთ. გა­მა კა­მე­რა აფიქ­სი­რებს არ­სე­ბულ რა­დი­ო­აქ­ტი­უ­რო­ბას და კომ­პი­უ­ტე­რის დახ­მა­რე­ბით ხდე­ბა გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბის წარ­მოქ­მნა. ამ მე­თო­დით შე­საძ­ლე­ბე­ლია რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დის ღვიძ­ლი­დან სა­ნაღ­ვლე ტრაქ­ტში გა­და­ად­გი­ლე­ბა­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა. იქ­მნე­ბა ღვიძ­ლის, სა­ნაღ­ვლე გზე­ბის, ნაღ­ვლის ბუშ­ტი­სა და წვრი­ლი ნაწ­ლა­ვის ზე­და ნა­წი­ლის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბე­ბი. თუ რა­დი­ო­ნუკ­ლი­დი არ ავ­სებს ნაღ­ვლის ბუშტს, ნაღ­ვლის სა­დი­ნა­რი სა­ვა­რა­უ­დოდ დახ­შუ­ლია კენ­ჭით.
ღვიძ­ლის ფუნ­ქცი­ის გა­მო­საკ­ვლე­ვად ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი სის­ხლის ანა­ლი­ზე­ბის შე­დე­გე­ბი ხში­რად ნორ­მა­ში­ა, თუ ადა­მი­ანს არ აქვს დახ­შუ­ლი სა­ნაღ­ვლე სა­დი­ნა­რი. სის­ხლის სხვა ანა­ლი­ზებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნოს სხვა­დას­ხვა გარ­თუ­ლე­ბა, რო­გო­რი­ცაა პან­კრე­ა­სის ფერ­მენ­ტე­ბის (ლი­პა­ზის ან ამი­ლა­ზის) მო­მა­ტე­ბა პან­კრე­ა­ტი­ტის დროს. სის­ხლის თეთ­რი უჯ­რე­დე­ბის მა­ღა­ლი რა­ო­დე­ნო­ბა (ლე­ი­კო­ცი­ტო­ზი) მი­უ­თი­თებს ან­თე­ბის, აბ­სცე­სის, გან­გრე­ნის არ­სე­ბო­ბა­ზე ან ნაღ­ვლის ბუშ­ტის პერ­ფო­რა­ცი­ა­ზე.
მკურ­ნა­ლო­ბა
მწვა­ვე ან ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის მქო­ნე პა­ცი­ენ­ტე­ბი სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში დაწ­ვე­ნას სა­ჭი­რო­ე­ბენ. მათ ეკ­რძა­ლე­ბათ საჭ­მლი­სა და სას­მ­ლის მი­ღე­ბა და ინ­ტრა­ვე­ნუ­რად ეძ­ლე­ვათ სითხ­ე­ე­ბი და ელექ­ტრო­ლი­ტე­ბი. ექი­მი პა­ცი­ენ­ტის კუჭ­ში ცხვი­რის გავ­ლით ათავ­სებს ზონდს, რო­მელ­საც შე­იძ­ლე­ბა ტუმ­ბო მი­უ­ერ­თდეს და კუ­ჭის შიგ­თავ­სი ამო­ი­ქა­ჩოს. ეს უზ­რუნ­ველ­ყოფს კუ­ჭის დაც­ლას და ნაწ­ლა­ვებ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბის შემ­ცი­რე­ბას, რო­ცა ის ნორ­მა­ლუ­რად ვერ იკუმ­შე­ბა. ჩვე­უ­ლებ­რივ, ადა­მი­ა­ნებს ინ­ტრა­ვე­ნუ­რად ეძ­ლე­ვათ ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბი და ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ლე­ბი.
თუ და­ზუს­ტდა მწვა­ვე ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დი­აგ­ნო­ზი და ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის რის­კი მცი­რე­ა, სიმ­პტო­მე­ბის გა­ჩე­ნი­დან 24-48 სა­ათ­ში ნაღ­ვლის ბუშტს ამოკ­ვე­თენ. სა­ჭი­რო­ე­ბი­სას, შე­საძ­ლებე­­ლია ოპე­რა­ცი­ის 6 კვი­რით ან უფ­რო მე­ტით დრო­ით გა­და­დე­ბა, სა­ნამ შე­ტე­ვე­ბი არ გა­ივ­ლის. ოპე­რა­ცი­ის გა­და­დე­ბა ხში­რად აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ისე­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის არ­სე­ბო­ბი­სას, რომ­ლე­ბიც ოპერა­­ცი­ის გარ­თუ­ლე­ბე­ბის რისკს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ზრდის (მა­გა­ლი­თად, გუ­ლის, ფილ­ტვი­სა და თირ­კმლე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბი). თუ არ­სე­ბობს ეჭ­ვი, რომ გან­ვი­თარ­და ისე­თი გარ­თუ­ლე­ბა, რო­გო­რი­ცაა აბ­­სცე­სი, გან­გრე­ნა ან პერ­ფო­რი­რე­ბუ­ლი ნა­ღ­ვლის ბუშ­ტი, სა­ჭი­როა სას­წრა­ფო ოპე­რა­ცი­ა.
ქრო­ნი­კუ­ლი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, მწვა­ვე ეპი­ზო­დის ჩაწყ­ნა­რე­ბის შემ­დეგ ხდე­ბა.
აკალ­კუ­ლო­ზუ­რი ქო­ლე­ცის­ტი­ტის დროს სა­ჭი­როა სა­­ს­­წრა­ფო ოპე­რა­ცია და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამო­კ­ვე­თის მიზ­ნით.
ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ქი­რურ­გი­უ­ლი ამოკ­ვე­თა (ქოლე­ცის­ტექ­ტო­მი­ა), ჩვე­უ­ლებ­რივ, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ლა­პა­როს­კო­პის (დრე­კა­დი, და­სათ­ვა­ლი­ე­რე­ბე­ლი მი­ლის) სა­შუ­ა­ლე­ბით. მუ­ცელ­ზე მცი­რე ზო­მის გა­ნაკ­ვე­თე­ბის გა­კე­თე­ბის შემ­დეგ მათ­ში შეჰ­ყავთ ლა­პა­როს­კო­პი და სხვა მი­ლე­ბი. გა­ნაკ­ვე­თე­ბი­დან მუც­ლის ღრუ­ში ქი­რურ­გი­ულ ინ­სტრუ­მენ­ტებს ათავ­სე­ბენ, რო­მელ­თა მეშ­ვე­ო­ბით ამოკ­ვე­თენ ნაღ­ვლის ბუშტს.
ოპე­რა­ცი­ის შემ­დგო­მი ტკი­ვი­ლი: ზო­გი­ერთ ადა­მი­ანს აქვს ახა­ლი ან გან­მე­ო­რე­ბი­თი ტკი­ვი­ლის ეპი­ზო­დე­ბი, რომ­ლე­ბიც ნაღ­ვლის ბუშ­ტის შე­ტე­ვე­ბის მსგავ­სი­ა, თუმ­ცა ნაღ­ვლის ბუშ­ტი კე­ნ­­ჭებ­თან ერ­თად უკ­ვე ამოკ­ვე­თი­ლი­ა. აღ­ნიშ­ნუ­­ლის მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა, მაგ­რამ ის შე­იძ­ლე­ბა იყოს ოდის სფინ­ქტე­რის დის­ფუნ­ქცია (კუნ­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც აკონ­ტრო­ლე­ბენ ნაღ­ვლი­სა და პან­კრე­ა­სის წვე­ნის წვრილ ნაწ­ლავ­ში გა­დას­ვლას). ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს იმი­ტომ, რომ სფინ­ქტე­რის სპაზ­მი იწ­ვევს სა­დი­ნა­რებ­ში წნე­ვის გაზ­რდას, რაც აფერ­ხებს ნაღ­ვლი­სა და პან­კრე­ა­სის წვე­ნის დი­ნე­ბას. ტკი­ვი­ლი შე­იძ­ლე­ბა აგ­რეთ­ვე გა­მოწ­ვე­უ­ლი იყოს მცი­რე ზო­მის ნაღ­ვლის კენ­ჭე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­დი­ნა­რებ­ში ნაღ­ვლის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თის შემ­დეგ რჩე­ბა. უფ­რო ხში­რად ტკი­ვი­ლის მი­ზე­ზი სრუ­ლი­ად სხვა პრობ­ლე­მა­ა, რო­გო­რი­ცაა გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ნაწ­ლა­ვის სინ­დრო­მი ან წყლუ­ლო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბა.
შე­იძ­ლე­ბა სა­ჭი­რო გახ­დეს ენ­დოს­კო­პი­უ­რი რე­­ტ­­­­რო­გ­რა­დუ­ლი ქო­ლან­გი­ო­პან­კრე­ა­ტოგ­რა­ფი­ა (EღჩP) იმის გან­­სა­საზღ­ვრად, არის თუ არა ტკი­­ვი­­ლის მი­­ზე­ზი მო­მა­ტე­ბუ­ლი წნე­ვა სა­ნაღ­ვლე გზე­ბ­­ში. ამ პრო­­ცე­­დუ­­რის­თვის დრე­კა­დი, და­სათ­ვა­ლი­ე­რე­ბე­ლი მი­ლი (ენ­დოს­კო­პი) პი­რის ღრუს გავ­­ლით შეჰ­ყავთ წვრილ ნაწ­ლავ­ში და მილ­ში იდ­გმე­ბა წნე­ვის გამ­ზო­მი მოწყ­ო­ბი­ლო­ბა. თუ წნე­ვა მო­მა­ტე­ბუ­ლი­ა, მილ­ში შეჰ­ყავთ ქი­რურ­გი­უ­ლი ინ­სტრუ­მენ­ტი და მი­სი მეშ­ვე­ო­ბით ხდე­ბა ოდის სფინ­ქტე­რის გაჭ­რა და გა­ფარ­თო­ე­ბა. ამ პრო­ცე­დუ­რას (ენ­დოს­კო­პი­უ­რი სფინ­ქტე­რექ­ტო­მი­ა) შე­უძ­ლია შე­ამ­სუ­ბუ­ქოს სიმ­პტო­მე­ბი იმ ადა­მი­ა­ნებ­ში, რო­მელ­თაც სფინ­ქტე­რის პა­თო­ლო­გია აქვთ.
წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები