ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა - გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძნელების შეგ­რძნე­ბა – გა­მომ­წვე­ვი მიზეზები

ქო­ში­ნი
ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე) არის სუნ­თქვის გაძ­ნე­ლე­ბის შეგ­რძნე­ბა.
გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზე­ბი
ქო­ში­ნი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოიწ­ვი­ოს ნე­ბის­მი­ე­რმა და­ა­ვა­დე­ბამ, რო­მე­ლიც არ­ღვევს ბა­ლანსს ორ­გა­ნიზ­მის ჟან­გბა­დით მო­მა­რა­გე­ბა­სა და ჟან­გბად­ზე მოთხ­ოვ­ნი­ლე­ბას შო­რის. ქო­ში­ნი ხში­რია ფილ­ტ­ვე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის, რო­გო­რი­ცაა ინ­ფექ­ცი­ე­ბი, ას­თმა, ალერ­გი­ა, აგ­რეთ­ვე, სა­სუნ­თქი კუნ­თე­ბის და ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის დაა­ვა­დე­ბე­ბის, სის­ხლის წი­თე­ლი უჯ­რე­დე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის მკვეთ­რი შემ­ცი­რე­ბის დროს.
ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლის გარ­და, ქო­ში­ნი გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბი­სა და კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის ჩვე­უ­ლი სიმ­პტო­მი­ა.
გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის დროს ქო­ში­ნი გა­მოწ­ვე­­უ­ლია ფი­­ლ­ტვებ­ში სითხ­ის დაგ­რო­ვე­ბით; ამ მდგო­­მა­რე­ო­ბას ფი­­ლ­ტვებ­ში შე­გუ­ბე­ბა ან ფილ­ტვის შე­შუ­პე­ბა ეწო­დე­ბა. ის მოხ­რჩო­ბის შეგ­რ­ძ­­ნე­ბას იწ­ვევს. გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბის ად­რე­ულ სტა­­­დი­ა­ზე ქო­ში­ნი მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს იჩენს თავს. და­ა­ვა­დე­ბის პროგ­რე­სი­რე­ბას­თან ერ­თად ქო­ში­ნი ვი­თარ­დე­ბა უფ­რო და უფ­რო მცი­რე ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას და, სა­ბო­ლო­ოდ, მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­შიც.
მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჰა­ე­რის უკმა­­რი­სო­ბა უმეტეს­წი­ლად პა­ცი­ენ­ტის წო­ლით მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ყოფ­ნი­სას ვი­თარ­დე­ბა, ამ დროს სითხე გრა­ვი­ტა­ცი­ით გა­და­ად­გილ­დე­ბა ფილ­ტვის ქსო­ვილ­ში. ეს სიმ­პტო­მი ხში­რად ღა­მით ვი­თარ­დე­ბა და მას ღა­მის დის­პნოე ეწო­დე­ბა. წა­მოჯ­დო­მი­სას, რო­ცა პა­ცი­ენ­ტი სა­წო­ლი­დან ფე­ხებს ჩა­მო­უშ­ვებს, გრა­ვი­ტა­ცი­ით სითხე ფილ­ტვე­ბის ქვე­და წი­ლებ­ში გა­და­ი­ნაც­ვლებს, ზე­და წი­ლე­ბი თა­ვი­სუფ­ლდე­ბა და ქო­ში­ნის ინ­ტენ­სი­უ­რო­ბა მცირ­დე­ბა. ამი­ტო­მაც ღა­მის დის­პ­ნოეს მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებს ძი­ლის დროს სას­თუ­მა­ლი ამაღ­ლე­ბუ­ლი აქვთ, ნა­ხევ­რად მჯდო­მა­რე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სძი­ნავთ.
კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის დროს, ქო­ში­ნი, ჩვე­უ­ლებ­რივ, ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას ვი­თარ­დე­ბა; და­ა­ვა­დე­ბის მძი­მე ფორ­მის დროს – უმ­ნიშ­ვნე­ლო ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვის დროს ან მოს­ვე­ნე­ბულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში.

შე­ფა­სე­ბა
ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი ექიმს ეხ­მა­რე­ბა და­ა­ვა­დე­ბის დი­აგ­ნო­ზის გან­საზღ­ვრა­ში. მა­გა­ლი­თად, ღა­მის ქო­ში­ნი (დის­პნო­ე), რო­მე­ლიც იხ­სნე­ბა წა­მოჯ­დო­მი­სა და ფე­ხე­ბის ქვე­მოთ ჩა­მოშ­ვე­ბის შემ­დეგ, გუ­ლის უკ­მა­რი­სო­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს. გულ­მკერ­დის არე­ში ტკი­ვი­ლით თან­ხლე­ბუ­ლი ქო­ში­ნი ფი­ზი­კუ­რი დატ­ვირ­თვი­სას კო­რო­ნა­რუ­ლი არ­ტე­რი­ე­ბის და­ა­ვა­დე­ბის­თვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა ხვე­ლას­თან და ტემ­პე­რა­ტუ­რის მო­მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ფილ­ტვე­ბის ინ­ფექ­ცი­ის ნი­შა­ნი­ა. ჰა­ე­რის უკ­მა­რი­სო­ბა რო­მე­ლიც იწყ­ე­ბა გა­რე­მო­ში არ­სე­ბულ რო­მე­ლი­მე ფაქ­ტორ­თან, მა­გა­ლი­თად, კვამ­ლთან ან ცხო­ვე­ლის ბეწ­ვთან კონ­ტაქ­ტი­სას, ას­თმა­ზე ან ალერ­გი­ულ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე მი­უ­თი­თებს.
თუ გა­მომ­წვე­ვი მი­ზე­ზი არ არის ნა­თე­ლი, გა­მოკ­ვლე­ვე­ბი ტარ­დე­ბა. მა­თი არ­ჩე­ვი­სას ით­ვა­ლი­ს­წი­ნე­ბენ პა­ცი­ენ­ტის სიმ­პტო­მებს, ფი­ზი­კუ­რი გა­სინ­ჯვის მო­ნა­ცე­მებს და სხვა ფაქ­ტო­რებს. ყვე­ლა­ზე ხში­რად გულ­მკერ­დის რენ­ტგე­ნოგ­რა­ფია და მცი­რე ზო­მის სენ­სო­რის თით­ზე მო­თავ­სე­ბით სის­ხლში ჟან­გბა­დის დო­ნის გან­საზღ­ვრა (პულ­სოქ­სი­მეტ­რი­ა) გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. მოზ­რდი­ლებს ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია (ეკგ) უტარ­დე­ბათ, გა­ნ­­სა­კუთ­რე­ბით თუ სა­ხე­ზეა გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბის გა­ნ­­ვი­თა­რე­ბის სა­რის­კო ფაქ­ტო­რე­ბი.

ტკი­ვი­ლი კი­დუ­რებ­ში

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები