სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedშე­საძ­ლოა, და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარდსაწვეთი, შარ­დის ბუშ­ტი...

შე­საძ­ლოა, და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარდსაწვეთი, შარ­დის ბუშ­ტი ან შარდსადენი

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის და­ა­ვა­დე­ბე­ბის სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნო­ზი

თირ­კმლე­ბი­სა და სა­შარ­დე გზე­ბის და­ა­ვა­დე­­­ბებ­მა შე­საძ­ლოა და­ა­ზი­ა­ნოს ერ­თი ან ორი­ვე თირ­­კმე­ლი, ერ­თი ან ორი­ვე შარ­დსაწ­ვე­თი, შარ­დის ბუშ­ტი ან შარ­დსა­დე­ნი.

სიმ­პტო­მე­ბი
სა­შარ­დე გზე­ბის ზო­გი­ერ­თი და­ა­ვა­დე­ბა იშ­ვი­ა­თად იწ­ვევს სიმ­პტო­მებს მა­ნამ, სა­ნამ ძა­ლი­ან არ გაღ­რმავ­დე­ბა. ასე­თი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი­ა: თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა, სიმ­სივ­ნე­ე­ბი და კენ­ჭე­ბი, თუ ისი­ნი არ უშ­ლის ხელს შარ­დის დი­ნე­ბას, აგ­რეთ­ვე, ზო­გი ნაკ­ლე­ბად მძი­მე ინ­ფექ­ცი­ა.
ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბი ვლინ­დე­ბა, მაგ­რამ იმ­დე­ნად ზო­გა­დი­ა, რომ ექი­მის­თვის ძნე­ლია მა­თი თირ­კმელ­თან და­კავ­ში­რე­ბა. მა­გა­ლი­თად, შე­უძ­ლოდ ყოფ­ნა ან უმა­დო­ბა, ან გუ­ლის­რე­ვა, ან გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ქა­ვი­ლი შე­საძ­ლოა თირ­კმლე­ბის ქრო­­ნი­კუ­ლი უკ­მა­რი­სო­ბის ერ­თა­დერ­თი სიმ­პტო­მი იყოს. მო­ხუ­ცებ­ში ინ­ფექ­ცია ან თირ­კმლე­ბის უკ­მა­რი­სო­ბა პირ­ვე­ლად ცნო­ბი­ე­რე­ბის მოშ­ლით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს. სიმ­პტო­მე­ბი, რომ­ლე­ბიც უფ­რო მე­ტად მი­ა­ნიშ­ნებს თირ­კმლე­ბის ან სა­შარ­დე გზე­ბის პრობ­ლე­მებ­ზე, შემ­დე­გი­ა: ტკი­ვი­ლი წე­ლის არე­ში, ქვე­და კი­დუ­რე­ბის შე­შუ­პე­ბა და შარ­დვის გა­მო­ყო­ფის დარ­ღვე­ვე­ბი.

წვა ან ტკი­ვი­ლი შარ­დვი­სას
მო­შარ­დვის დროს ტკი­ვი­ლი ან წვა (დი­ზუ­რი­ა) შე­საძ­ლოა იგ­რძნო­ბო­დეს შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრე­ლის მი­და­მო­ში ან, უფ­რო იშ­ვი­ა­თად, შარ­დის ბუშ­ტის არე­ში (მენ­ჯში, მუც­ლის ქვე­და ნა­წილ­ში, ბოქ­ვე­ნის ძვლის ზე­მოთ). ზოგ­ჯერ ქა­ლებ­ში შარ­დვი­სას ტკი­ვი­ლი ან წვა მა­ში­ნაც არის, რო­ცა სა­შოს ან მი­სი მიმ­დე­ბა­რე არის ინ­ფექ­ცია ან ან­თე­ბა, ანუ ვულ­ვო­ვა­გი­ნი­ტია გა­მო­ხა­ტუ­ლი.

მი­ზე­ზე­ბი
დი­ზუ­რია გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მა­ა, გან­სა­კუთ­რე­ბით ზრდას­რუ­ლი ასა­კის ქა­ლებს შო­რის. მი­სი მი­ზე­ზი ხში­რად სა­შარ­დე გზე­ბის ინ­ფექ­ცი­ა­ა, მა­გა­ლი­თად, ცის­ტი­ტი ან ურეთ­რი­ტი. თუმ­ცა, დი­ზუ­რია შე­საძ­ლოა აწუ­ხებ­დეს ნე­ბის­მი­ე­რი ასა­კის მა­მა­კაცს ან ქალს, მაგ­რამ ინ­ფექ­ცი­ით გა­მოწ­ვე­უ­ლი არ იყოს.
შე­ფა­სე­ბა
ექი­მე­ბი ზოგ­ჯერ მი­ზეზს და­ახ­ლო­ე­ბით ხვდე­ბი­ან იმის მი­ხედ­ვით, თუ სად არის ეს შეგ­რძნე­ბა ყვე­ლა­ზე მე­ტად გა­მო­ხა­ტუ­ლი. მა­გა­ლი­თად, თუ წვა ან ტკი­ვი­ლი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რია ბოქ­ვე­ნის ძვლის ზე­მოთ, მა­შინ შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია – ცის­ტი­ტია სა­ვა­რა­უ­დო. ქა­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც ხში­რად აქვთ ეს პრობ­ლე­მა, ზოგ­ჯერ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის­თა­ნა­ვე ხვდე­ბი­ან, რომ მო­რი­გი გამ­წვა­ვე­ბაა მო­სა­ლოდ­ნე­ლი. თუ შეგ­რძნე­ბა შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრელ­თა­ნაა ყვე­ლა­ზე მკვეთ­რი, მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა შარ­დსა­დე­ნის ან­თე­ბა – ურეთ­რი­ტი იყოს. მა­მა­კა­ცებს შო­რის პე­ნი­სი­დან გა­მო­ნა­დე­ნის მი­ზე­ზი ხში­რად ურეთ­რი­ტი­ა. თუ წვა ძი­რი­თა­დად სა­შოს მი­და­მო­ში იგ­რძნო­ბა და ქალს გა­მო­ნა­დე­ნიც აქვს, ვა­გი­ნი­ტია სა­ვა­რა­უ­დო.
გა­სინ­ჯვამ შე­საძ­ლოა გა­მო­ავ­ლი­ნოს დი­ზუ­რი­ის გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად, შე­იძ­ლე­ბა და­დას­ტუ­რ­­დეს გა­მო­ნა­დე­ნის არ­სე­ბო­ბა, სა­შოს ან გა­რე­თა სას­ქე­­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის (ვულ­ვა) ან­თე­ბა და ატ­რო­ფი­ა, რაც ვულ­­ვო­ვა­გი­ნი­ტის ნი­შა­ნი­ა. გა­დი­დე­ბუ­ლი წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯი­რ­­კვა­ლი მი­სი კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ჰი­პერ­პლა­ზი­ის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს. სა­თეს­ლე და­ნა­მა­ტის ან სა­თეს­ლე ჯირ­კვლე­ბის მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა შე­საძ­ლოა ეპი­დი­დი­მო­ორ­ქი­ტით იყოს გა­მოწ­ვე­უ­ლი, წი­ნამ­დე­ბა­რე ჯირ­კვლის მტკივ­ნე­უ­ლო­ბა – პროს­ტა­ტი­ტით.
ექი­მე­ბი ყო­ველ­თვის ვერ თან­ხმდე­ბი­ან და­მა­­ტე­ბი­თი გა­მოკ­ვლე­ვე­ბის სა­ჭი­რო­ე­ბა­ზე. ზო­გი მათ­გა­ნი უბ­რა­ლოდ მკურ­ნა­ლობს ზრდას­რულ ქა­ლებს, რომ­ლებ­საც ცის­ტი­ტის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­­ლი სიმ­პტო­მე­ბი აქვთ. ზო­გი გა­მოკ­ვლე­ვებს უნიშ­ნავს ყვე­ლას ან მათ, ვი­სი დი­აგ­ნო­ზიც გარ­კვე­უ­ლი არ არის. ამ დროს, რო­გორც წე­სი, პირ­ვე­ლად შარ­დის ანა­ლი­ზი კეთ­დე­ბა. ხში­რად სა­ჭი­რო ხდე­ბა შარ­დში მიკ­რო­ბუ­ლი კულ­ტუ­რის შეს­წავ­ლა ინ­ფექ­ცი­ის გა­მომ­წვე­ვი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მის და­სად­გე­ნად და ეფექ­ტუ­რი ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის შე­სარ­ჩე­ვად. ქა­ლებ­ში სა­შო­დან გა­მო­ნა­დე­ნის ნაცხ­საც იღე­ბენ და მიკ­როს­კო­პით სწავ­ლო­ბენ. გარ­და ამი­სა, უნ­და დად­გინ­დეს, იმ მა­მა­კა­ცებს და ქა­ლებს, რომ­ლებ­საც შარ­დსა­დე­ნი­დან გა­მო­ნა­დე­ნი აწუ­ხებთ, ხომ არა აქვთ გო­ნო­რეა ან ქლა­მი­დი­­ოზი.
მკურ­ნა­ლო­ბა
უპირ­ვე­ლე­სად პრობ­ლე­მის მი­ზეზ­ზე ზე­მოქ­მე­დე­ბაა სა­ჭი­რო. ხში­რად მი­ზე­ზი ინ­ფექ­ციაა და მკურ­ნა­ლო­ბა ადა­­მი­ანს 1-2 დღე­ში ჰგვრის შვე­ბას. თუ დი­ზუ­რია ძა­ლი­ან მკვეთ­რი­ა, პირ­ვე­ლი ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ექიმ­მა შე­იძ­ლე­ბა ფე­ნა­ზო­პი­რი­დი­ნი და­ნიშ­ნოს დის­კომ­ფორ­ტის მო­სახ­სნე­ლად. ეს მე­დი­კა­მენ­ტი შარდს მო­წი­თა­ლო-­ნა­რინ­ჯის­ფრად ღე­ბავს.

თირ­კმლე­ბის ფუნ­ქცი­ე­ბი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები