ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მა არის ღვიძ­ლის შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი, კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სი­მსივ­ნე, რო­მე­ლიც შეც­დო­მით შე­იძ­ლე­ბა კი­ბოდ...

ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მა არის ღვიძ­ლის შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი, კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სი­მსივ­ნე, რო­მე­ლიც შეც­დო­მით შე­იძ­ლე­ბა კი­ბოდ მი­იჩ­ნი­ონ

ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მა

ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მა არის ღვიძ­ლის შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი, კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სი­მსივ­ნე, რო­მე­ლიც შეც­დო­მით შე­იძ­ლე­ბა კი­ბოდ მი­იჩ­ნი­ონ. იშ­ვი­ა­თად ის სკდე­ბა და იწყ­ე­ბა სის­ხლდე­ნა ან ის ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი ხდე­ბა.
ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მე­ბი ძი­რი­თა­დად რე­პ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი ასა­კის ქა­ლებ­ში ვი­თარ­დე­ბა, კერ­ძოდ კი ქა­ლებ­ში, რომ­ლე­ბიც ორა­ლურ კონ­ტრა­ცეპ­ტი­ვებს იყე­ნე­ბენ.
ჩვე­უ­ლებ­რივ ამ სიმ­სივ­ნე­ებს არ აქვთ სიმ­პტო­მე­ბი, ამი­ტომ უმე­ტე­სო­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ვერ ხე­რ­­ხდე­ბა. დი­დი ზო­მის ადე­ნო­მებ­მა შე­საძ­ლოა გა­­მო­­იწ­ვი­ონ ტკი­ვი­ლი მუც­ლის ზე­და მარ­ჯვე­ნა ნა­წილ­ში. იშ­ვი­ა­თად, ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­­მა უცებ სკდე­ბა და სის­ხლი იღ­ვრე­ბა მუც­ლის ღრუ­ში, რაც სა­ჭი­რო­ებს სას­წრა­ფო ოპე­რა­ცი­ას. ძალ­ზე იშ­ვი­ა­თად ასე­თი სიმ­სივ­ნე შე­საძ­ლოა ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი გახ­დეს.
ადე­ნო­მა­ზე ეჭ­ვი მი­აქვთ მა­შინ, რო­დე­საც რა­დი­ო­ლო­გი­უ­რი გა­მოკ­ვლე­ვის (ულ­ტრაბ­გე­რი­თი კვლე­ვა ან კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფი­ა) ჩა­ტა­რე­ბის დროს აღ­მო­ა­ჩე­ნენ პა­თო­ლო­გი­ას. ზოგ­ჯერ დი­აგ­ნო­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად სა­ჭი­როა ბი­ოფ­სი­ა.
ორა­ლუ­რი კონ­ტრა­ცეპ­ტი­ვე­ბით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ჰე­პა­ტო­ცე­ლუ­ლუ­რი ადე­ნო­მა შე­იძ­ლე­ბა გაქ­რეს, რო­დე­საც ქა­ლი შეწყ­ვეტს წამ­ლის მი­ღე­ბას. თუ ადე­ნო­მა დი­დი ზო­მი­საა ან მდე­ბა­რე­ობს ღვიძ­ლის ზე­და­პირ­თან ახ­ლოს, რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლია ოპე­რა­ცია სის­ხლდე­ნი­სა და ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნედ გა­დაქ­ცე­ვის მო­მა­ტე­ბუ­ლი რის­კის გა­მო.

ღვიძ­ლის გრა­ნუ­ლო­მე­ბი
ღვიძ­ლის გრა­ნუ­ლო­მე­ბი წარ­მო­ად­გენს უჯ­რედ­თა მცი­რე ზო­მის პა­თო­ლო­გი­ურ დაჯ­გუ­ფე­ბებს, რომ­ლე­ბიც ჩნდე­ბა გარ­კვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის დროს.
გრა­ნუ­ლო­მე­ბი ჩვე­უ­ლებ­რივ არ იწ­ვე­ვენ ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მებს, მაგ­რამ პრობ­ლე­მის მი­ზე­ზი შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეს და­ა­ვა­დე­ბა, რო­მე­ლიც გრა­ნუ­ლო­მე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას გა­ნა­პი­რო­ბებს. გრა­ნუ­ლო­მას აქვს უამ­რა­ვი მი­ზე­ზი, მათ შო­რის ყვე­ლა­ზე ხში­რი მი­ზე­ზე­ბია – წამ­ლე­ბი, ინ­ფექ­ცი­ე­ბი და გარ­კვე­უ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც აზი­ა­ნე­ბენ მთელ სხე­ულს. აღ­ნიშ­ნუ­ლის მა­გა­ლი­თე­ბია ტუ­ბერ­კუ­ლო­ზი, შის­ტო­სო­მო­ზი (ინ­ფექ­ცი­ე­ბი) და სარ­კო­ი­დო­ზი. გრა­ნუ­ლო­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გაჩ­ნდეს პირ­ვე­ლა­დი ბი­ლი­ა­რუ­ლი ცი­რო­ზის დრო­საც.
გრა­ნუ­ლო­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ჩა­მო­ყა­ლიბ­დეს იმუ­ნუ­რი სის­ტე­მის უჯ­რე­დე­ბის ერ­თად თავ­მოყ­რის შე­დე­გად, რო­­დე­საც ორ­გა­ნიზ­მი რე­ა­გი­რებს გამ­ღი­ზი­ა­ნე­ბელ­ზე ან ცდი­ლობს თა­ვის დაც­ვას ღვიძ­ლში არ­სე­ბუ­ლი უცხო ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბი­სა­გან. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­დე­გად შე­იძ­ლე­ბა ან­თე­ბაც გან­ვი­თარ­დეს. თუ ის გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი­ა, შე­საძ­ლოა ღვიძ­ლის ფუნ­ქცია და­ირ­ღვეს. იშ­ვი­ა­თად ვი­თარ­დე­ბა ფიბ­რო­ზუ­ლი ქსო­ვი­ლი და პორ­ტუ­ლი ჰი­პერ­ტენ­ზი­ა.

სიმ­პტო­მე­ბი
თვი­თონ გრა­ნუ­ლო­მე­ბი უსიმ­პტო­მო­ა. ღვიძ­ლი შე­იძ­ლე­ბა ოდ­ნავ გა­დიდ­დეს და გან­ვი­თარ­დეს მსუ­ბუ­ქი სიყ­ვით­ლე (სიყ­ვით­ლე არის კა­ნი­სა და თვა­ლის თეთ­რი ნა­წი­ლის მოყ­ვი­თა­ლოდ შე­ფერ­ვა). თუ ვი­თარ­დე­ბა სხვა სიმ­პტო­მე­ბი, მა­თი მი­ზე­ზია გრა­ნუ­ლო­მე­ბის გა­მომ­წვე­ვი და­ა­ვა­დე­ბა. სარ­კო­ი­დო­ზით გა­მოწ­ვე­უ­ლი გრა­ნუ­ლო­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სპონ­ტა­ნუ­რად გაქ­რეს ან დარ­ჩეს წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და არ გა­მო­იწ­ვი­ოს შე­სამ­ჩნე­ვი სიმ­პტო­მე­ბი.
იდი­ო­პა­თი­უ­რი გრა­ნუ­ლო­მა­ტო­ზუ­რი ჰე­პა­ტი­ტი იშ­ვი­ა­თი და­ა­ვა­დე­ბა­ა, რომ­ლის მი­ზე­ზიც უც­ნო­ბი­ა. ის იწ­ვევს გრა­ნუ­ლო­მე­ბის გა­ჩე­ნას, ცხე­ლე­ბას, კუნ­თე­ბის ტკი­ვილ­სა და დაღ­ლი­ლო­ბას. ეს სიმ­პტო­მე­ბი ხში­რად ვი­თარ­დე­ბა თან­და­თა­ნო­ბით – წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

დი­აგ­ნო­ზი
ექი­მე­ბი სვა­მენ კითხ­ვებს წამ­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­სა­ხებ და და­ა­ვა­დე­ბებ­ზე, რომ­ლებ­მაც შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ონ გრა­ნუ­ლო­მე­ბი. ექი­მე­ბი აგ­რეთ­ვე ატა­რე­ბენ სის­ხლის ანა­ლი­ზებს, რომ შე­ა­ფა­სონ ღვიძ­ლის ფუნ­ქცია და – რა­დი­ო­ლო­გი­ურ კვლე­ვებს, რო­გო­რი­ცაა ულ­ტრაბ­გე­რა, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია (კტ/ჩთ) ან მაგ­ნი­ტურ­-რე­ზო­ნან­სუ­ლი კვლე­ვა (მრტ/MღI). მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, კვლე­ვის შე­დე­გე­ბი სა­ბო­ლოო დას­კვნის გა­მო­ტა­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას შე­იძ­ლე­ბა არ იძ­ლე­ო­დეს. დი­აგ­ნო­ზის და­სა­ზუს­ტებ­ლად სა­ჭი­როა ბი­ოფ­სი­ის ჩა­ტა­რე­ბა (ქსო­ვი­ლის ნი­მუ­შის აღე­ბა მი­სი მიკ­როს­კო­პის ქვეშ გა­მო­საკ­ვლე­ვად). მი­ზე­ზის და­სად­გე­ნად შე­საძ­ლოა სხვა ანა­ლი­ზე­ბის (მა­გა­ლი­თად, მიკ­რო­ბი­ო­ლო­გი­უ­რი კვლე­ვის) ჩა­ტა­რე­ბა იყოს სა­ჭი­რო.

მკურ­ნა­ლო­ბა
მკურ­ნა­ლო­ბენ ძი­რი­თად და­ა­ვა­დე­ბას. და­ა­ვა­დე­ბის გა­მომ­წვე­ვი წამ­ლის მი­ღე­ბის შეწყ­ვე­ტა ან ინ­ფექ­ცი­ის მკურ­ნა­ლო­ბა, ჩვე­უ­ლებ­რივ, იწ­ვევს გრა­ნუ­ლო­მე­ბის გაქ­რო­ბას. ზოგ­ჯერ სარ­კო­ი­დო­ზის მკურ­ნა­ლო­ბის მიზ­ნით იყე­ნე­ბენ კორ­ტი­კოს­ტე­რო­ი­დებს, მაგ­რამ გა­ურ­კვე­ვე­ლი­ა, შე­უძ­ლია თუ არა კორ­ტი­კოს­ტე­რო­ი­დებს და­ა­ვა­დე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა.

ჰე­მან­გი­ო­მა არის ღვიძ­ლის კე­თილ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნე

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

17 აპრილი 2024
როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

17 აპრილი 2024
„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

17 აპრილი 2024
სისტემატური ვარჯიში სტრესს ამცირებს, ძილს აუმჯობესებს და დეპრესიისა თუ შფოთვითი აშლილობის სიმპტომებსაც

სისტემატური ვარჯიში სტრესს ამცირებს, ძილს აუმჯობესებს და დეპრესიისა თუ შფოთვითი აშლილობის სიმპტომებსაც

აპრილი 17, 2024
მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“,  „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“, „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

აპრილი 17, 2024
„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“  – მადლიერი პაციენტი

„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“ – მადლიერი პაციენტი

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

17 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

აპრილი 17, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები