15 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
302

და­ას­რუ­ლეთ წარ­სუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბი, რათა მათ ყუ­რა­დღე­ბა აღარ გა­გი­ფან­ტოთ. მათ­თან გამ­კლა­ვე­ბის შემ­დეგ, შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი და ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ სა­ინ­ტე­რე­სო სა­კი­თხებ­ზე. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ და­უ­კავ­შირ­დეთ თქვენს კო­ლე­გებს ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს, ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.

კურო

დაღ­ლი­ლო­ბა და­გიგ­როვ­დათ, ამი­ტომ დღეს ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, ცოტა და­ის­ვე­ნოთ. გა­ა­ტა­რეთ მშვი­დი დილა, იყი­დეთ რა­ი­მე სა­სი­ა­მოვ­ნო ან გემ­რი­ე­ლი, რაც გა­გა­ხა­რებთ. მარ­ტომ არ უნდა გა­ა­კე­თო ყვე­ლა­ფე­რი. 15 მარტს შე­გიძ­ლი­ათ გარ­კვე­უ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის დე­ლე­გი­რე­ბა.

ტყუ­პი

დი­ლით მო­გი­წევთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. შუ­ა­დღე უფრო შე­სა­ფე­რი­სია მუ­შა­ო­ბი­სა და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის­თვის. შე­ად­გი­ნეთ თქვე­ნი დღის მკა­ფიო გეგ­მა, რათა არ გა­და­ი­ტა­ნოთ ყუ­რა­დღე­ბა და რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი გა­ა­კე­თოთ. და­აკ­ვირ­დით თქვენს სი­ტყვებს, ნუ გა­აკ­რი­ტი­კებთ სხვებს.

კირჩხი­ბი

შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა ის ფაქ­ტი, რო­მე­ლიც თქვე­ნამ­დე მოვა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია ვინ­მემ შეგ­ნე­ბუ­ლად მო­გა­წო­დოთ არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცია, რათა და­გაბ­ნი­ოთ. შე­ე­ცა­დეთ დღეს­ვე და­ას­რუ­ლოთ ყვე­ლა თქვე­ნი და­ვა­ლე­ბა, არ გა­და­დოთ სა­მუ­შაო სხვა დროს. სა­ღა­მოს გა­ა­სუფ­თა­ვეთ ბინა, მო­ა­წეს­რი­გეთ პი­რა­დი ნივ­თე­ბი, სა­მუ­შაო ზონა.

ლომი

15 მარტს მკა­ფიო გეგ­მა ლო­მებს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მო­აგ­ვა­რონ ყვე­ლა სა­კი­თხი და და­ი­ტო­ვონ დრო დას­ვე­ნე­ბი­სა და გარ­თო­ბის­თვის. გირ­ჩევთ, დღეს­ვე შე­ი­ძი­ნოთ სა­სურ­სა­თო პრო­დუქ­ტე­ბი, რათა უქ­მე­ე­ბი და­უთ­მოთ დას­ვე­ნე­ბას და ენერ­გი­ის აღ­დგე­ნას. თუმ­ცა, თუ ენერ­გი­ით სავ­სე ხართ, გა­ა­ტა­რეთ დრო აქ­ტი­უ­რად და მხი­ა­რუ­ლად.

ქალ­წუ­ლი

დღე ამაღ­ლე­ბუ­ლი ემო­ცი­უ­რი ფო­ნის მქო­ნეა. გა­გი­ჭირ­დე­ბათ სხვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა. გირ­ჩევთ შე­ზღუ­დოთ კონ­ტაქ­ტე­ბი და ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­როთ. შე­საძ­ლოა ბნე­ლი ფიქ­რე­ბიც გქონ­დეთ, ამი­ტომ და­იმ­შვი­დეთ სა­კუ­თა­რი თავი.

სას­წო­რი

დი­ლი­დან­ვე ეცა­დეთ, პო­ზი­ტი­უ­რი გან­წყო­ბა შე­უქ­მნათ სა­კუ­თარ თავს და მშვი­დად გა­მო­ი­ძი­ნოთ. ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ წარ­მა­ტე­ბით გა­უმკლავ­დეთ ამ დღის ყვე­ლა სირ­თუ­ლეს. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ენერ­გია გა­იზ­რდე­ბა და საქ­მე­ებს უკე­თე­სად გა­უმკლავ­დე­ბით. და­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა რთუ­ლი ან უსი­ა­მოვ­ნო და­ვა­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ადრე გა­და­დეთ.

მო­რი­ე­ლი

ებ­რძო­ლეთ სი­ზარ­მა­ცის შე­ტე­ვებს, იზ­რუ­ნეთ თქვენს მა­გი­და­ზე დაგ­რო­ვილ მცი­რე რუ­ტი­ნულ და­ვა­ლე­ბებ­ზე. ისი­ნი შე­იძ­ლე­ბა მო­გეჩ­ვე­ნოთ მო­სა­წყე­ნი და უინ­ტე­რე­სო, მაგ­რამ ეს მოგ­ცემთ სა­შუ­ა­ლე­ბას გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ზედ­მე­ტი ტვირ­თის­გან და მი­ი­ღოთ რა­ი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო და ფი­ნან­სუ­რად მომ­გე­ბი­ა­ნი. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

15 მარტს კო­ლე­გებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას გა­მო­ი­ჩი­ნეთ თავ­შე­კა­ვე­ბა და ტაქ­ტი. არ უნდა და­იკ­ვეხ­ნოთ თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბე­ბით ან ყვე­ლას მო­უყ­ვეთ გა­მარ­ჯვე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. დის­კუ­სი­ებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბი­სას გა­მოთ­ქვით თქვე­ნი მო­საზ­რე­ბე­ბი მშვი­დად და ნუ გა­აკ­რი­ტი­კებთ ოპო­ნენ­ტებს მკაც­რად ან და­მამ­ცი­რებ­ლად. სა­ღა­მოს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს რო­მან­ტი­კუ­ლი ვახ­შა­მი მო­უმ­ზა­დეთ.

თხის რქა

დღეს პე­სი­მის­ტუ­რი აზ­რე­ბი უნდა მო­ი­ცი­ლოთ. ამით შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი გან­წყო­ბა გა­უ­ა­რეს­დეს და მთე­ლი დღე გა­გი­ფუ­ჭოთ. იპო­ვეთ სა­ინ­ტე­რე­სო აქ­ტი­ვო­ბა ან და­უთ­მეთ დრო ჰო­ბის. გარ­შე­მო მყო­ფებს უნდა აჩ­ვე­ნოთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო თვი­სე­ბე­ბი.

მერ­წყუ­ლი

გა­ა­ტა­რეთ დილა მშვი­დად, ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­რეთ. შემ­თხვე­ვით წარ­მოთ­ქმულ­მა ნე­ბის­მი­ერ­მა უხე­ში სი­ტყვამ შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ჩხუ­ბი. გა­ა­ხა­ლი­სეთ სა­კუ­თა­რი თავი რუ­ტი­ნუ­ლი სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბით. ბევ­რი გეგ­მა გაქვთ და ახლა კარ­გი დროა მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის.

თევ­ზე­ბი

თქვე­ნი კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რო­ბი­თა და მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბით 15 მარტს ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მოხ­ვდე­ბით. ისარ­გებ­ლეთ ამ ხელ­საყ­რე­ლი დრო­ით და და­ამ­ყა­რეთ ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა, გა­ა­ბით სა­ჭი­რო კავ­ში­რე­ბი და კონ­ტაქ­ტე­ბი. დღის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი უფრო შე­სა­ფე­რი­სია დას­ვე­ნე­ბის­თვის: იყა­ვით მარ­ტო, უყუ­რეთ საყ­ვა­რელ ფილ­მს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ