16 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
138

ვერ­ძი

შე­არ­ჩი­ეთ ამ დღის­თვის პრაქ­ტი­კუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც სარ­გე­ბელს ან წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ. ნუ და­ი­წყებთ რამ­დე­ნი­მე საქ­მეს ერ­თდრო­უ­ლად: ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ ერ­თზე და მი­იყ­ვა­ნეთ ბო­ლომ­დე. შე­ამ­ცი­რეთ კო­მუ­ნი­კა­ცია უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თან.

კურო

იყა­ვით ემო­ცი­უ­რად გახ­სნი­ლი თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­მართ, გა­უ­ზი­ა­რეთ გა­მოც­დი­ლე­ბა, ისა­უბ­რეთ თქვენს გრძნო­ბებ­ზე. კარ­გი დღეა იმი­ჯის შე­საც­ვლე­ლად. მო­უს­მი­ნეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვებს,

ტყუ­პი

ფრთხი­ლი და­გეგ­მვა და­გეხ­მა­რე­ბათ დრო­ის სწო­რად მარ­თვა­ში და ყვე­ლაფ­რის კარ­გად გა­კე­თე­ბა­ში. ყუ­რა­დღე­ბა არ უნდა გა­ფან­ტოთ, არ გა­ერ­თოთ. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ვერ და­ას­რუ­ლებთ საქ­მე­ებს.

კირჩხი­ბი

დიდ დროს ნუ და­უთ­მობთ ოც­ნე­ბას, ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ აქ­ტუ­ა­ლურ სა­კი­თხებ­ზე. კრე­ა­ტი­უ­ლი მიდ­გო­მა სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ წარ­მა­ტე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ გეგ­მე­ბი და მი­ი­ღოთ სა­სურ­ვე­ლი. სა­მუ­შაო მა­გი­და­ზე ან ბი­ნა­ში წეს­რი­გის დამ­ყა­რე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ დამ­შვი­დე­ბა­ში.

ლომი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, არ და­კარ­გოთ ძვირ­ფა­სი დრო სა­უ­ბარ­ში ან სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში. კონ­ცენ­ტრირ­დით თქვენს პრი­ო­რი­ტე­ტულ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბებ­ზე და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სა­მუ­შაო ტემ­პი. ჯან­სა­ღი ცხოვ­რე­ბის წესი, სწო­რი კვე­ბა და სე­ირ­ნო­ბა ხელს შე­უ­წყობს თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას.

ქალ­წუ­ლი

მო­ემ­ზა­დეთ იმ ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის, რომ­ლე­ბიც დღეს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში შე­მო­ვა. ყვე­ლა მათ­გა­ნი არ იქ­ნე­ბა თქვე­ნი სურ­ვი­ლი­სა­მებრ, მაგ­რამ შე­ხე­დეთ მათ რო­გორც ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს პი­რა­დი და პრო­ფე­სი­უ­ლი ზრდის­თვის. კარ­გი დღეა ვარ­ცხნი­ლო­ბის, სტი­ლის შეც­ვლის­თვის; არ შე­გე­შინ­დეთ ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის.

სას­წო­რი

შე­იძ­ლე­ბა შემ­თხვე­ვით გა­ა­ნა­წყე­ნოთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი და გა­ა­ფუ­ჭოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. ამი­ტომ, უნდა და­აკ­ვირ­დეთ სი­ტყვებს და მეტი იფიქ­როთ სხვე­ბის გრძნო­ბებ­ზე. ცუდი დღე შო­პინ­გის­თვის: შე­ძე­ნი­ლი ნივ­თი სწრა­ფად გა­გიც­რუ­ებთ იმე­დებს.

მო­რი­ე­ლი

მო­ე­რი­დეთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბას საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან, ოჯახ­თან. ახლა თქვენ არ გეს­მით ერ­თმა­ნე­თის და ნე­ბის­მი­ერ­მა უმ­ნიშ­ვნე­ლო სა­უ­ბარ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს სკან­და­ლი და დიდი უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. თუმ­ცა საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. შე­გიძ­ლი­ათ და­არ­წმუ­ნოთ თქვე­ნი ოპო­ნენ­ტე­ბი, რომ მარ­თა­ლი ხართ და და­იც­ვათ სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია.

მშვილ­დო­სა­ნი

თქვე­ნი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა შე­სამ­ჩნე­ვად გა­ი­ზარ­და და სხვებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. იმი­სათ­ვის, რომ არ გა­ა­ფუ­ჭოთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გუნდში, შე­ზღუ­დეთ სა­მუ­შაო კონ­ტაქ­ტე­ბი, აირ­ჩი­ეთ მარ­ტო­ო­ბა­ში მუ­შა­ო­ბა და აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი. არ გა­უშ­ვათ ხე­ლი­დან კარ­გი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი.

თხის რქა

შე­საძ­ლოა დღემ სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა მო­გი­ტა­ნოთ ან საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს გრძნო­ბე­ბი აუხ­სნათ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ იყოთ გულ­წრფე­ლი, გა­ამ­ყა­რეთ თქვე­ნი სი­ტყვე­ბი მოქ­მე­დე­ბე­ბით. ბიზ­ნე­სი­სად­მი კრე­ა­ტი­უ­ლი მიდ­გო­მა უფრო სწრა­ფად მი­გიყ­ვანთ წარ­მა­ტე­ბამ­დე. სცა­დეთ ხე­ლახ­ლა, თუ პირ­ველ ცდა­ზე ვერ მი­ი­ღეთ სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გი.

მერ­წყუ­ლი

დღეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ეტა­პობ­რი­ვად მო­აგ­ვა­როთ სა­კი­თხე­ბი. მა­ში­ნაც კი, თუ დატ­ვირ­თუ­ლი სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი გაქვთ, ნუ ეც­დე­ბით მრა­ვა­ლი და­ვა­ლე­ბის ერ­თდრო­უ­ლად შეს­რუ­ლე­ბას. ეს გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე და ჩა­გიშ­ლით ყვე­ლა გეგ­მას. არ მი­ი­ღოთ შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი გან­ხილ­ვის გა­რე­შე. რამ­დე­ნი­მე დღე­ში სი­ტუ­ა­ცია შე­იც­ვლე­ბა.

თევ­ზე­ბი

იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბი­სად­მი. თქვე­ნი მუ­შა­ო­ბის სა­ბო­ლოო შე­დე­გი მას­ზეა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი. თქვენ­თან და­ახ­ლო­ე­ბულ­მა ადა­მი­ან­მა შე­იძ­ლე­ბა იმე­დი გა­გიც­რუ­ოთ. სა­ნამ ნაჩ­ქა­რევ დას­კვნებს გა­მო­ი­ტანთ, ესა­უბ­რეთ მას, გა­არ­კვი­ეთ დე­ტა­ლე­ბი ან მისი ქმე­დე­ბის მო­ტი­ვე­ბი. სა­ღა­მო და­უთ­მეთ პი­რად საქ­მე­ებს, წა­დით მა­საჟ­ზე.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ