19 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
125

და­ას­რუ­ლეთ ძვე­ლი საქ­მე­ე­ბი, ახ­ლე­ბის და­წყე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სას მეტი და­ფიქ­რე­ბა გმარ­თებთ. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. ცუდი დღეა ვაჭ­რო­ბი­სათ­ვის. საქ­მე­ე­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბის გარ­ჩე­ვა სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბის­თვის. შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად მო­ე­რი­დეთ მჭრე­ლი და მჩხვლე­ტა­ვი ნივ­თე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბას. პური შე­გიძ­ლი­ათ და­ტე­ხოთ. კარ­გი დღეა ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­სა­წყე­ბად; სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ად­გი­ლის, სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­საც­ვლე­ლად; ნიშ­ნო­ბი­სა და ქორ­წი­ნე­ბი­სათ­ვის. ამ დღის რთუ­ლი ორ­გა­ნო კუ­ჭია. მო­ე­რი­დეთ ოპე­რა­ცი­ებ­სა და მკურ­ნა­ლო­ბის და­წყე­ბას კუ­ჭზე, ნაღ­ვლის ბუშტზე, მკერ­დზე, ლიმ­ფურ სის­ტე­მა­ზე, საშ­ვი­ლოს­ნო­ზე.

ვერ­ძი

დღეს შე­ე­ცა­დეთ ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­როთ და მეტი მო­უს­მი­ნოთ: არის შან­სი, რომ თქვე­ნი ან სხვი­სი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბე­ბი გა­ავ­რცე­ლოთ. და­უთ­მეთ დრო მუ­შა­ო­ბას, იმოქ­მე­დეთ შეგ­ნე­ბუ­ლად. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ შე­ამ­ცი­როთ კო­მუ­ნი­კა­ცია საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან და მე­გობ­რებ­თან, რათა არ გა­ა­ფუ­ჭოთ მათ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

კურო

დღეს აჩ­ქა­რე­ბა უფრო მეტ ზი­ანს მო­გი­ტანთ, ვიდ­რე სი­კე­თეს. ნუ ეც­დე­ბით მოვ­ლე­ნე­ბის დაჩ­ქა­რე­ბას, ყვე­ლა­ფე­რი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვად წა­ვი­დეს. თქვე­ნი სურ­ვი­ლე­ბი შე­იძ­ლე­ბა არ ახ­დეს ზუს­ტად ისე, რო­გორც ელო­დით. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მოქ­ნი­ლო­ბა, მო­ერ­გეთ ოპო­ნენ­ტე­ბის გან­წყო­ბას, და­თან­ხმდით კომ­პრო­მის­ზე.

ტყუ­პი

უარი თქვით ახალ ან უც­ნობ რა­ღა­ცებ­ზე, გა­ა­კე­თეთ ის, რაც კარ­გად იცით. ზოგს წარ­სულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა სურს, მაგ­რამ ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, 19 თე­ბერ­ვალს გა­და­უ­დე­ბელ პრობ­ლე­მებს მეტი ყუ­რა­დღე­ბა და­უთ­მოთ. შეც­დო­მის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბის მიზ­ნით, არ მო­ა­დუ­ნოთ ყუ­რა­დღე­ბა თქვე­ნი სა­მუ­შაო პრო­ცე­სე­ბის­გან.

კირჩხი­ბი

თქვე­ნი დღე­ვან­დე­ლი გეგ­მე­ბი შე­იძ­ლე­ბა არ შეს­რულ­დეს ისე, რო­გორც მო­ე­ლო­დით. ამი­ტომ, სა­ნამ რა­ი­მე­ზე და­თან­ხმდე­ბით, კარ­გად და­ფიქ­რდით და გა­მოთ­ვა­ლეთ შე­დე­გე­ბი. არ უნდა მი­ი­ღოთ სა­რის­კო შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი. ასე­ვე, ფრთხი­ლად და­უ­კავ­შირ­დით უც­ნო­ბებს, ნუ იქ­ნე­ბით გულ­წრფე­ლი.

ლომი

გვერ­დზე გა­და­დეთ რთუ­ლი ან და­მაბ­ნე­ვე­ლი სა­კი­თხე­ბი: დღეს არ გაქვთ საკ­მა­რი­სი ენერ­გია, რომ ისი­ნი ლო­გი­კურ და­სას­რუ­ლამ­დე მი­იყ­ვა­ნოთ. სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად დრო და­უთ­მეთ და კონ­ცენ­ტრირ­დით იმა­ზე, რა­საც აკე­თებთ. და­აკ­ვირ­დით დე­ტა­ლებს. თქვენს ახ­ლობ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვე­ბის მო­ცე­მა.

ქალ­წუ­ლი

დღე რთუ­ლი და არა­ხელ­საყ­რე­ლია. შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­უ­ლოდ­ნე­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ან უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი, რო­გორც პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში, ასე­ვე სამ­სა­ხურ­ში. მეტი მო­უს­მი­ნეთ გარ­შე­მო მყო­ფებს, ნუ ეც­დე­ბით ნე­ბის­მი­ერ ფა­სად და­ამ­ტკი­ცოთ, რომ მარ­თა­ლი ხართ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა რთულ სა­კი­თხებ­თან გამ­კლა­ვე­ბი­სას.

სას­წო­რი

და­ი­კა­ვეთ დამ­კვირ­ვებ­ლის პო­ზი­ცია და არ ჩა­ე­რი­ოთ იმა­ზე, რაც ხდე­ბა. ეს ქცე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბას მო­ცემთ შეც­ვა­ლოს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რა­ი­მე მოვ­ლე­ნის ან ადა­მი­ა­ნის მი­მართ. იყა­ვით მტკი­ცე სა­უ­ბარ­ში, ეჭვი არ შე­გე­პა­როთ, რომ მარ­თა­ლი ხართ. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, არ მო­უს­მი­ნოთ სხვის რჩე­ვებს, არა­მედ იმოქ­მე­დოთ და­მო­უ­კი­დებ­ლად.

მო­რი­ე­ლი

თუ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ხართ, სცა­დეთ ახა­ლი მიდ­გო­მა, თავი და­ა­ნე­ბეთ ჩვე­ულ ქმე­დე­ბას. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას მო­უს­მი­ნეთ თქვენს ინ­ტუ­ი­ცი­ას. დღეს ყვე­ლა ინ­ფორ­მა­ცია უნდა გა­და­ა­მოწ­მოთ და არ და­უ­ჯე­როთ არა­ვის ფაქ­ტე­ბის გა­რე­შე.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგ­რძნობთ ნე­გა­ტივს სხვე­ბის­გან, გა­იზ­რდე­ბა შფო­თი და გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა. და­ეყ­რდე­ნით მხო­ლოდ სა­კუ­თარ ძა­ლებს, გა­მო­ი­ყე­ნეთ რე­სურ­სე­ბი რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად. 19 თე­ბერ­ვალს უმ­ჯო­ბე­სია უარი თქვათ ექ­სპე­რი­მენ­ტებ­ზე და გა­ა­კე­თოთ მხო­ლოდ ის, რაც ნაც­ნო­ბია და ყო­ველ­თვის გა­მოგ­დით.

თხის რქა

უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ მცი­რე რუ­ტი­ნულ და­ვა­ლე­ბებს, რომ­ლებ­შიც კარ­გი ხართ. დღეს რთულ პრო­ექ­ტებს ვერ გა­უმკლავ­დე­ბით, შე­საძ­ლე­ბე­ლია სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მე­ბი. ბევ­რი დრო დას­ჭირ­დე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­ლო გარ­თუ­ლე­ბე­ბი­სა და შე­ფერ­ხე­ბე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბას.

მერ­წყუ­ლი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ რუ­ტი­ნულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე და არ და­ი­წყოთ დიდი და რთუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. უმ­ჯო­ბე­სია გა­და­დოთ შო­პინ­გი: და­ხარ­ჯავთ ფულს არა­სა­ჭი­რო შეს­ყიდ­ვებ­ზე. და­აკ­ვირ­დით რა ხდე­ბა თქვენ ირ­გვლივ, არ და­ე­თან­ხმოთ სა­რის­კო შე­თა­ვა­ზე­ბებს.

თევ­ზე­ბი

შე­ამ­ცი­რეთ თქვე­ნი აქ­ტი­უ­რო­ბა, იფიქ­რეთ იმა­ზე, რაც ხდე­ბა, ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას გა­მო­ი­ჩი­ნეთ თა­ვა­ზი­ა­ნო­ბა და სიმ­შვი­დე: დი­დია ალ­ბა­თო­ბა იმი­სა, რომ მცი­რე მი­ზე­ზის გამო და­ი­წყოთ ჩხუ­ბი. 19 თე­ბერ­ვალს შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ პა­სუ­ხი თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვა­ზე: ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ბე­დის­წე­რის ნიშ­ნებს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ