2 აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
96

ვერ­ძი

დღეს კარ­გი შან­სი გაქვთ, ისა­უბ­როთ იმა­ზე, რაც დიდი ხა­ნია გა­წუ­ხებთ ან გა­ში­ნებთ. არ­სე­ბობს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, რომ რა­ღაც სა­ი­დუმ­ლო გა­ირ­კვეს. თუ ეს თქვენ გე­ხე­ბათ, დიდი ხნით მო­გი­წევთ ოჯა­ხის­თვის ახ­სნა-გან­მარ­ტე­ბა. გა­ა­ტა­რეთ დღე აქ­ტი­უ­რად, ნუ იჯ­დე­ბით ოთხ კე­დელ­ში.

კურო

და­ის­ვე­ნეთ უარ­ყო­ფი­თი გა­მოც­დი­ლე­ბის­გან და იფიქ­რეთ მო­მა­ვალ­ზე. და­უ­ახ­ლოვ­დით იმ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­გეხ­მა­რე­ბი­ან თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, მოგ­ცე­მენ პრო­ფე­სი­ულ რჩე­ვებს და გა­გი­წე­ვენ მფარ­ვე­ლო­ბას.

ტყუ­პი

დღეს თქვე­ნი ნე­ბის­მი­ე­რი მცდე­ლო­ბა წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა და პო­ზი­ტივს შე­მა­ტებს. თუმ­ცა, არ და­არ­ღვი­ოთ წე­სე­ბი და არ გა­რის­კოთ ზედ­მე­ტად. ზო­გი­ერთ მოვ­ლე­ნას შე­უძ­ლია კარ­გი სარ­გე­ბე­ლი მო­გი­ტა­ნოთ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ ცვლი­ლე­ბე­ბის, მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა მო­მა­ვალ­ში გა­მო­გად­გე­ბათ.

კირჩხი­ბი

გა­ა­კე­თეთ ნაც­ნო­ბი რუ­ტი­ნუ­ლი სა­მუ­შაო, მო­ე­რი­დეთ ექ­სპე­რი­მენ­ტებს, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, სე­რი­ო­ზუ­ლი შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბა მო­გი­წევთ. არის შან­სი, რომ გა­ი­გოთ, ვინ სარ­გებ­ლობს თქვე­ნი კე­თილ­გან­წყო­ბით ბო­რო­ტად. მეტი კო­მუ­ნი­კა­ცია გქონ­დეთ წარ­მა­ტე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

ლომი

ისარ­გებ­ლეთ კარ­გი დრო­ით, და­ამ­ყა­რეთ სწო­რი კონ­ტაქ­ტე­ბი, და­ეს­წა­რით ოფი­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს და შეხ­ვდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. გირ­ჩევთ, შე­ა­მოწ­მოთ შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შაო: შე­საძ­ლოა, დო­კუ­მენ­ტებ­ში არის უზუს­ტო­ბა ან არას­წო­რი გათ­ვლა.

ქალ­წუ­ლი

შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დღეა კა­რი­ე­რა­ში ნა­ბი­ჯის გა­და­სად­გმე­ლად. აჩ­ვე­ნეთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი თვი­სე­ბე­ბი თქვენს კო­ლე­გებ­სა და მე­ნე­ჯმენტს და არის შან­სი, რომ მი­ი­ღებთ მომ­გე­ბი­ან შე­თა­ვა­ზე­ბას. მო­უ­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი სი­ურპრი­ზი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს. მო­ამ­ზა­დეთ სპე­ცი­ა­ლუ­რი ვახ­შა­მი, იყი­დეთ პა­ტა­რა სა­ჩუ­ქა­რი.

სას­წო­რი

შე­ად­გი­ნეთ დღის მკა­ფიო გეგ­მა. თუმ­ცა მო­ემ­ზა­დეთ იმის­თვის, რომ 2 აპ­რილს მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი ხელს შე­გიშ­ლით მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე, გჯე­რო­დეთ სა­კუ­თა­რი ძა­ლე­ბის. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ შეგ­რძნე­ბებს. სა­სარ­გებ­ლოა პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის გა­ტა­რე­ბა და ამინ­დის მი­ხედ­ვით ჩაც­მა.

მო­რი­ე­ლი

მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ემო­ცი­უ­რი ფონი ოდ­ნავ ამაღ­ლე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, ეცა­დეთ, ცივი გო­ნე­ბით მო­აგ­ვა­როთ სა­კი­თხე­ბი და პრობ­ლე­მე­ბი­სად­მი რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მიდ­გო­მა გა­მო­ი­ყე­ნოთ. და­გეგ­მეთ ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი და შრო­მა­ტე­ვა­დი ამო­ცა­ნე­ბი დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში. უფრო ხში­რად მო­უს­მი­ნეთ თქვენს ინ­ტუ­ი­ცი­ას.

მშვილ­დო­სა­ნი

გირ­ჩევთ, და­უ­ფიქ­რებ­ლად არ და­ე­თან­ხმოთ იმ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს, რომ­ლებ­საც დღეს მი­ი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ მოც­და, მაგ­რამ სა­ბო­ლო­ოდ მი­ი­ღებთ კარგ შე­მო­სა­ვალს და ახალ სა­სარ­გებ­ლო გა­მოც­დი­ლე­ბას. ფრთხი­ლად იყა­ვით ბიზ­ნეს­ში: წე­სე­ბის დაც­ვა­ზე თქვენ­მა თავ­შე­უ­კა­ვებ­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი დრო და­კარ­გვი­ნოთ.

თხის რქა

დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მო­გი­წევთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა და ყო­ველ­დღი­უ­რი სა­კი­თხე­ბის გა­და­წყვე­ტა. სა­დი­ლო­ბის შემ­დეგ შე­გიძ­ლი­ათ გა­ა­კე­თოთ სა­ინ­ტე­რე­სო სა­მუ­შაო, ექ­სპე­რი­მენ­ტი და მი­ი­ღოთ სა­რის­კო შე­თა­ვა­ზე­ბა. იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე.

მერ­წყუ­ლი

მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ და­წყე­ბულ საქ­მე­ებს, და­უთ­მეთ ად­გი­ლი ახალ სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტებს. მო­აგ­ვა­რეთ სა­კი­თხე­ბი ეტა­პობ­რი­ვად, რათა არ და­კარ­გოთ დრო. ჯო­ბია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა ხვა­ლის­თვის გა­და­დოთ, 2 აპ­რილს არ გაქვთ საკ­მა­რი­სი ენერ­გია და მონ­დო­მე­ბა.

თევ­ზე­ბი

ნუ ეც­დე­ბით და­ჟი­ნე­ბით ამ­ტკი­ცოთ სა­კუ­თა­რი სი­მარ­თლე. მო­ერ­გეთ ოპო­ნენ­ტებს, და­თან­ხმდით კომ­პრო­მის­ზე. ეს გა­გი­ად­ვი­ლებთ მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვას. თქვე­ნი გან­წყო­ბა არას­ტა­ბი­ლუ­რია, ამი­ტომ შე­ე­ცა­დეთ აკონ­ტრო­ლოთ თქვე­ნი ემო­ცი­ე­ბი, რათა შეც­დო­მა არ და­უშ­ვათ. ამის გამო შე­საძ­ლოა პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი და­გი­ზა­რალ­დეთ.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ