20 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
224

ვერ­ძი

კარ­გი დღეა თქვენს ქმე­დე­ბებ­ზე ფიქ­რის­თვის. შე­საძ­ლოა, რა­ღაც სი­ტუ­ა­ცია ისევ და­გიბ­რუნ­დე­ბათ და თქვენც კვლავ იგი­ვე შეც­დო­მა და­უშ­ვათ. დროა ყვე­ლა ნე­გა­ტი­უ­რი აზრი წარ­სულ­ში და­ტო­ვოთ. სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზი გე­ლით.

კურო

სხვი­სი სი­ტყვე­ბი ან კო­მენ­ტა­რე­ბი გა­გა­ღი­ზი­ა­ნებთ და კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. ემო­ცი­უ­რი ფონი მა­ტუ­ლობს, ამი­ტომ მცი­რე უთან­ხმო­ე­ბაც კი შე­იძ­ლე­ბა დიდ სკან­დალ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს და გან­წყო­ბა გა­გი­ფუ­ჭოთ. გირ­ჩევთ ნაკ­ლებ კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას და საქ­მის და­მო­უ­კი­დებ­ლად კე­თე­ბას.

ტყუ­პი

​ფრთხი­ლად შე­არ­ჩი­ეთ თქვე­ნი კომ­პა­ნია. ჯო­ბია იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან იყო, ვინც კარ­გად გიც­ნობთ და კარ­გი რჩე­ვის მი­ცე­მა შე­უძ­ლია. არ­სე­ბობს თქვე­ნი ან სხვი­სი სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბის გამ­ჟღავ­ნე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. და­აკ­ვირ­დით თქვენს სი­ტყვებს და ნუ იქ­ნე­ბით გულ­წრფე­ლი ადა­მი­ა­ნებ­თან, რომ­ლებ­საც კარ­გად არ იც­ნობთ.

კირჩხი­ბი

გუ­ლახ­დი­ლო­ბამ და გუ­ლუბ­რყვი­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა რთულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში ჩა­გაგ­დოთ და ახ­ლო­ბელ­მა ადა­მი­ან­მა ზი­ა­ნი მო­გა­ყე­ნოთ. თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შე­გიძ­ლი­ათ მი­ი­ღოთ არას­ტან­დარ­ტუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი და გა­მო­ი­ყე­ნოთ ინო­ვა­ცი­უ­რი მე­თო­დე­ბი: ეს და­გეხ­მა­რე­ბათ უფრო სწრა­ფად მიხ­ვი­დეთ თქვე­ნი მიზ­ნის­კენ. მო­ე­რი­დეთ ნე­გა­ტი­ურ ადა­მი­ა­ნებს.

ლომი

და­კავ­დით ქველ­მოქ­მე­დე­ბით, გა­ა­კე­თეთ რა­ი­მე კარ­გი უფა­სოდ. დღეს არ სჭირ­დე­ბათ სარ­გებ­ლო­ბა­ზე და ფულ­ზე ფიქ­რი. თუ დღეს ვინ­მე ფულს ისეს­ხებს თქვენ­გან, მო­ემ­ზა­დეთ იმის­თვის, რომ არ და­გიბ­რუ­ნებთ. მო­ე­რი­დეთ ჩხუბს და ცხა­რე დის­კუ­სი­ებ­ში ჩა­რე­ვას.

ქალ­წუ­ლი

დღეს თქვე­ნი ენერ­გია მა­ღალ დო­ნე­ზეა, რაც სა­შუ­ა­ლე­ბას გაძ­ლევთ სწრა­ფად მო­აგ­ვა­როთ რთუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი და თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი. შე­საძ­ლოა, გა­გაკ­რი­ტი­კონ. თუმ­ცა, ვარ­სკვლა­ვე­ბი დარ­წმუ­ნე­ბულ­ნი არი­ან, რომ თქვენ მი­ი­ღებთ შე­სა­ნიშ­ნავ შე­დე­გებს. შე­ი­ნა­ხეთ კონ­ფი­დენ­ცი­ა­ლუ­რი ინ­ფორ­მა­ცია სა­ი­დუმ­ლოდ.

სას­წო­რი

შე­ას­რუ­ლეთ ყვე­ლა­ზე რთუ­ლი და ენერ­გი­ით ინ­ტენ­სი­უ­რი ამო­ცა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ადრე თქვენს შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს აღე­მა­ტე­ბო­და. მონ­დო­მე­ბა და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­უმკლავ­დეთ ნე­ბის­მი­ერ საქ­მეს. არის ალ­ბა­თო­ბა, რომ ახ­ლო­ბელ­მა იმე­დე­ბი გა­გიც­რუ­ოთ ან გა­წყე­ნი­ნოთ. კარ­გი დროა სახ­ლის და­სუფ­თა­ვე­ბი­სა და პი­რა­დი ნივ­თე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბის­თვის.

მო­რი­ე­ლი

რთუ­ლი, მაგ­რამ ნა­ყო­ფი­ე­რი დღეა. მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად მო­გი­წევთ დიდი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა ან კომ­ფორ­ტის ზო­ნი­დან გას­ვლა. მუ­შა­ო­ბი­სას მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა მო­მა­ვალ­შიც გა­მო­გად­გე­ბათ. შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, დღეს ნუ და­ი­წყებთ ახალ პრო­ექტს.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს ძი­რი­თა­დად მო­სა­წყე­ნი და რუ­ტი­ნუ­ლი სა­მუ­შაო გე­ლით. თუ გსურთ აჩ­ვე­ნოთ ფან­ტა­ზია და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მიდ­გო­მა პრობ­ლე­მე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად, მო­ემ­ზა­დეთ სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­და­საჭ­რე­ლად. იყა­ვით თა­ვა­ზი­ა­ნი კო­ლე­გებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას და მო­ე­რი­დეთ უხე­ში გან­ცხა­დე­ბებს. გა­ა­ტა­რეთ სა­ღა­მო მშვიდ გა­რე­მო­ში.

თხის რქა

ნუ იქ­ნე­ბით პირ­ქუშ ხა­სი­ათ­ზე და მუდ­მი­ვად იფიქ­რეთ თქვენს შეც­დო­მებ­ზე. და­ი­წყეთ მოქ­მე­დე­ბა, გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა ბიზ­ნეს­ში. სი­ტუ­ა­ცია მალე შე­იც­ვლე­ბა და თავს უფრო თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად იგ­რძნობთ. ახლა უნდა გა­მო­ნა­ხოთ თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა.

მერ­წყუ­ლი

დღის მკა­ფიო და დე­ტა­ლუ­რი გეგ­მა გჭირ­დე­ბათ, რათა ყვე­ლა­ფე­რი აის­რუ­ლოთ. და­ი­წყეთ ახა­ლი ბიზ­ნე­სი. უთხა­რით საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბის შე­სა­ხებ. თუ ნა­ჩხუბ­რე­ბი ხართ, მო­უ­წყვეთ რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი. ეს გა­აძ­ლი­ე­რებს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბას.

თევ­ზე­ბი

გა­გიჩ­ნდე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბი­სა და სა­სი­ა­მოვ­ნო რა­მე­ებ­ზე ოც­ნე­ბის სურ­ვი­ლი; და­გეგ­მეთ მო­მა­ვა­ლი. თქვენს ახ­ლო­ბელს დას­ჭირ­დე­ბა თქვე­ნი მხარ­და­ჭე­რა და უარს ნუ ეტყვით. უც­ნობ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოს თქვე­ნი სა­ი­დუმ­ლო, მაგ­რამ არ ინერ­ვი­უ­ლოთ: არ გაგ­ცემთ. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ