21 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
279

ვერ­ძი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღეა, ზო­გი­ერ­თი სურ­ვი­ლი თქვე­ნი უშუ­ა­ლო მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­რე­შე შე­იძ­ლე­ბა ახ­დეს. დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ჯო­ბია ლო­დი­ნი და ამაღ­ლე­ბუ­ლი გან­წყო­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა და არ ჩა­ე­რი­ოთ იმა­ში, რაც ხდე­ბა. სა­ღა­მოს ენერ­გი­ის დონე მო­ი­მა­ტებს. შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი.

კურო

უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ აქ­ტი­ვო­ბებს, რომ­ლე­ბიც ნამ­დვი­ლად მოგ­წონთ და მო­აქვს და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბი. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, გა­გი­ჭირ­დე­ბათ კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა და შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა. უმ­ჯო­ბე­სია დღეს არ და­ი­წყოთ დიდი და რთუ­ლი პრო­ექ­ტი. ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ გეგ­მა და­გეხ­მა­რე­ბათ უფრო ეფექ­ტუ­რად იმუ­შა­ოთ.

ტყუ­პი

​წარ­მა­ტე­ბუ­ლი დღის­თვის უნდა შე­ად­გი­ნოთ გეგ­მა და მიჰ­ყვეთ. ნუ იხელ­მძღვა­ნე­ლებთ თქვე­ნი უშუ­ა­ლო სურ­ვი­ლე­ბით: ამან შე­იძ­ლე­ბა რთულ ვი­თა­რე­ბა­ში ჩა­გაგ­დოთ. 21 მარტს გა­ცე­მუ­ლი და­პი­რე­ბე­ბი დიდი ალ­ბა­თო­ბით არ შეს­რულ­დე­ბა. გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ეს და არ და­ი­ჯე­როთ ყვე­ლა­ფე­რი, რა­საც გა­ი­გებთ.

კირჩხი­ბი

გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლია ემო­ცი­უ­რი ფონი, ამი­ტომ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ თა­ვის შე­კა­ვე­ბა. სა­უ­ბარ­ში შე­საძ­ლოა თქვე­ნი თა­ნა­მო­სა­უბ­რის შე­უ­რა­ცხყო­ფა ან პი­რა­დი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გა­ცე­მა. უმ­ჯო­ბე­სია შე­ზღუ­დოთ კო­მუ­ნი­კა­ცია და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ დის­ტან­ცია სხვე­ბის­გან. არ და­არ­ღვი­ოთ წე­სე­ბი.

ლომი

სის­წრა­ფე ზი­ანს მო­გა­ყე­ნებთ. იმოძ­რა­ვეთ ფრთხი­ლად, გა­მოთ­ვა­ლეთ ყო­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რათა არ მოხ­ვდეთ რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. კარ­გი იდე­აა და­გეგ­მოთ თქვე­ნი დღე ისე, რომ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად გა­ა­კე­თოთ. ნუ და­ი­ჯე­რებთ ყვე­ლა­ფერს, რა­საც გე­ტყვი­ან, გა­და­ა­მოწ­მეთ ინ­ფორ­მა­ცია.

ქალ­წუ­ლი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი შე­სა­ფე­რი­სია და­გეგ­მვი­სა და გა­სა­ნა­წი­ლებ­ლად. ნუ გა­რის­კავთ, რა­საც აკე­თებთ, გა­მო­ი­ყე­ნეთ სტან­დარ­ტუ­ლი, ცნო­ბი­ლი მე­თო­დე­ბი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ჯო­ბია შე­ზღუ­დოთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, ნაკ­ლე­ბად ესა­უბ­რეთ სხვებს და კა­მათ­ში არ ჩა­ერ­თოთ.

სას­წო­რი

და­ფიქ­რდით, ვი­ღაც ცდი­ლობს შეც­დო­მა­ში შე­გიყ­ვა­ნოთ და არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცია მო­გა­წო­დოთ. შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა ფაქ­ტი მათ გა­მო­ყე­ნე­ბამ­დე, ნუ მი­ი­ღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს და­უ­ფიქ­რებ­ლად. დღის რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და­გეგ­მვა თქვენს საქ­მეს უფრო ეფექ­ტურს გახ­დის და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ.

მო­რი­ე­ლი

დღეს არ უნდა მო­უს­მი­ნოთ და არ ენ­დოთ სხვებს: ბევ­რი მოგ­ცემთ არას­წორ ინ­ფორ­მა­ცი­ას. ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად რომ გა­ა­კე­თოთ, იმოქ­მე­დეთ თქვე­ნი გეგ­მის მი­ხედ­ვით. არ იჩ­ქა­როთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას: ორ­ჯერ და­ფიქ­რდით, გა­მოთ­ვა­ლეთ ყვე­ლა რის­კი და შე­დე­გი.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს თქვე­ნი გან­წყო­ბა შე­იც­ვლე­ბა მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ამი­ტომ იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი და მეტი კო­მუ­ნი­კა­ცია გქონ­დეთ ხა­ლი­სი­ან ადა­მი­ა­ნებ­თან. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ფან­ტა­ზია, შე­ად­გი­ნეთ თა­მა­მი გეგ­მე­ბი. სა­უ­ბარ­ში შე­გიძ­ლი­ათ გა­ი­გოთ რამ­დე­ნი­მე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ინ­ფორ­მა­ცია, მაგ­რამ შე­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა ფაქ­ტი.

თხის რქა

მო­გინ­დე­ბათ რა­ი­მე სა­ი­დუმ­ლოს გა­გე­ბა, ვინ­მეს ფრა­ზის მნიშ­ვნე­ლო­ბის ამოც­ნო­ბა. თუმ­ცა, ამა­ზე დიდი დრო არ უნდა და­ხარ­ჯო. ბევ­რი სა­მუ­შაო გაქვთ გა­სა­კე­თე­ბე­ლი და მას­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს კო­ლე­გებს და მე­გობ­რებს.

მერ­წყუ­ლი

დი­დია შეც­დო­მის დაშ­ვე­ბის ალ­ბა­თო­ბა. გა­და­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა სა­მუ­შაო, რაც უკვე გა­ა­კე­თეთ, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მცი­რე დე­ტა­ლებ­საც კი. 21 მარტს დაშ­ვე­ბულ­მა შეც­დო­მებ­მა შე­საძ­ლოა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს პრო­ფე­სი­ულ პო­ზი­ცი­ა­ზე. ჰკი­თხეთ პრო­ფე­სი­ო­ნალ ადა­მი­ა­ნებს რჩე­ვე­ბი.

თევ­ზე­ბი

არ გირ­ჩევთ სა­კუ­თა­რი გეგ­მე­ბის სხვე­ბის­თვის გა­ზი­ა­რე­ბას. მო­ის­მენთ უამ­რავ კრი­ტი­კას და მავ­ნე გა­მო­ნათ­ქვამს. ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ სა­მუ­შა­ო­ზე, ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­რეთ და არ ჩა­ერ­თოთ კა­მათ­ში. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, და­ძა­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცია შე­იქ­მნე­ბა და შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის სა­ჭი­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა სწრა­ფად გა­უ­ა­რეს­დეს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ