22 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
222

ხუთ­შა­ბა­თი, მთვა­რის მე­თო­თხმე­ტე დღე და­ი­წყე­ბა 15:59-ზე, მთვა­რე ლომ­შია

და­გეგ­მეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი, შეხ­ვედ­რე­ბი. მო­აგ­ვა­რეთ ფი­ნან­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბი, სა­კი­თხე­ბი. კარ­გია ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­წყე­ბა. უძ­რავ ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ცუდი დღეა სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბის­თვი­სა და გან­ქორ­წი­ნე­ბის­თვის. მო­ე­რი­დეთ კონ­ფლიქტს. გა­ამ­ყა­რეთ ურ­თი­ერ­თო­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან. კარ­გი დღეა უფ­როს­თან საქ­მე­ე­ბის გან­სა­ხილ­ვე­ლად, სამ­სა­ხუ­რის, საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­საც­ვლე­ლად. ამ დღეს და­წყე­ბუ­ლი მოგ­ზა­უ­რო­ბა ან მივ­ლი­ნე­ბა სა­ინ­ტე­რე­სოდ ჩა­ივ­ლის. არა­სა­სურ­ვე­ლია ქორ­წი­ნე­ბა და ნიშ­ნო­ბა. არ გა­დატ­ვირ­თოთ კუჭი. შე­ამ­ცი­რეთ ალ­კოჰო­ლის დოზა და სი­გა­რე­ტის რა­ო­დე­ნო­ბა. არ იპ­კუ­როთ სუ­ნა­მო და მო­ე­რი­დეთ დიდ­ხანს სარ­კე­ში ყუ­რე­ბას. მო­ე­რი­დეთ ოპე­რა­ცი­ებ­სა გულ­სა და ზურ­გზე. მი­ი­ღეთ მზის აბა­ზა­ნე­ბი და დიდ­ხანს ისე­ირ­ნეთ.

ვერ­ძი

აუ­ცი­ლე­ბე­ლია აქ­ტი­ვო­ბის შემ­ცი­რე­ბა და სა­მუ­შა­ო­დან შეს­ვე­ნე­ბა. ზედ­მეტ­მა დატ­ვირ­თვამ და დაღ­ლი­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. გა­ა­ტა­რეთ დღე მშვი­დად, და­კავ­დით მსუ­ბუ­ქი სა­მუ­შა­ო­ე­ბით და ნაკ­ლე­ბად ესა­უბ­რეთ კო­ლე­გებ­თან.

კურო

სტრე­სუ­ლი და უიღ­ბლო დღე. მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი მუდ­მი­ვად ხელს შე­გიშ­ლით მუ­შა­ო­ბა­ში. მო­გი­წევთ დიდი დრო­ი­სა და ძა­ლის­ხმე­ვის და­ხარ­ჯვა გარ­კვე­უ­ლი პროგ­რე­სის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად და გეგ­მის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. არ გა­და­ი­ტა­ნოთ თქვე­ნი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბა თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი.

ტყუ­პი

მკა­ფიო ყო­ველ­დღი­უ­რი რუ­ტი­ნა და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა და­გეხ­მა­რე­ბათ ამ დღის ნა­ყო­ფი­ე­რად გა­ტა­რე­ბა­ში. მი­ი­ღებთ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას, რომ­ლი­თაც აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ისარ­გებ­ლოთ. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ დე­ტა­ლებს. თქვე­ნი მე­გობ­რე­ბის რჩე­ვა გა­მო­გად­გე­ბათ.

კირჩხი­ბი

და­გეგ­მეთ შეხ­ვედ­რე­ბი და სა­მუ­შაო გრა­ფი­კი. მკა­ფიო გეგ­მა გაზ­რდის თქვენს თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას და და­გეხ­მა­რე­ბათ უფრო ეფექ­ტუ­რად იმუ­შა­ოთ. ჯო­ბია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამო­ცა­ნე­ბი დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში და­გეგ­მოთ. სა­ღა­მო და­უთ­მეთ დას­ვე­ნე­ბას, აღიდ­გი­ნეთ ძა­ლე­ბი სე­ირ­ნო­ბით ან მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­შით.

ლომი

სა­უ­კე­თე­სოდ შე­ას­რუ­ლებთ ნაც­ნობ საქ­მე­ებს, მარ­ტივს. დღე არ არის შე­სა­ფე­რი­სი ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის­თვის ან რთუ­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად. სა­სარ­გებ­ლოა მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა, სა­ღა­მოს ერ­თად გა­ტა­რე­ბა და დას­ვე­ნე­ბა. ნუ და­ი­წყებთ კა­მათს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან: ეს შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ კონ­ფლიქ­ტში გა­და­ი­ზარ­დოს.

ქალ­წუ­ლი

თუ დღეს შეც­დო­მა და­უშ­ვით, მა­შინ­ვე გა­მო­ას­წო­რეთ. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, პრობ­ლე­მე­ბი გა­იზ­რდე­ბა. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მო­ი­შო­რეთ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის სა­მუ­შა­ო­ზე და მათ შეც­დო­მებ­ზე.

სას­წო­რი

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი სწრა­ფად უნდა იქ­ნას მი­ღე­ბუ­ლი, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში მომ­გე­ბი­ა­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლი­დან გა­უშ­ვათ. არ უნდა გა­აზ­ვი­ა­დოთ თქვე­ნი შეც­დო­მე­ბი ან პრობ­ლე­მე­ბი, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში ეს უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს თქვენს კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. მშვი­დად იყა­ვით იმა­ზე, რაც ხდე­ბა, მო­ე­რი­დეთ დრა­მა­ტი­ზე­ბას: ხვალ სი­ტუ­ა­ცია გა­მოს­წორ­დე­ბა.

მო­რი­ე­ლი

მშვი­დი დილა და სა­მუ­შაო დღის თან­და­თა­ნო­ბი­თი და­წყე­ბა მო­რი­ე­ლებს გან­წყო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბა. ასე­ვე, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში არ და­გა­ვი­წყდეთ შეს­ვე­ნე­ბა და ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნა სა­სი­ა­მოვ­ნო წვრილ­მა­ნებ­ზე. პრობ­ლე­მე­ბი უფრო სწრა­ფად მოგ­ვარ­დე­ბა, თუ არას­ტან­დარ­ტულ მიდ­გო­მას გა­მო­ი­ყე­ნებთ და ალ­ტერ­ნა­ტი­ულ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას იპო­ვით.

მშვილ­დო­სა­ნი

იმის­თვის, რომ დღეს და­გეგ­მი­ლი ყვე­ლა­ფე­რი გან­ხორ­ცი­ელ­დეს, მე­ტად მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ და მონ­დო­მე­ბა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ საქ­მე­ში. მი­მარ­თეთ რჩე­ვე­ბის ან დახ­მა­რე­ბისვთის თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს, ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. სა­ღა­მოს იზ­რუ­ნეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხებ­ზე.

თხის რქა

22 თე­ბერ­ვალს მოქ­ნი­ლო­ბა და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი მიდ­გო­მა უნდა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ და არ და­ი­წყოთ ჩხუ­ბი. დღეს და­წყე­ბულ ყვე­ლა კონ­ფლიქტს რთუ­ლი და­სას­რუ­ლი ექ­ნე­ბა. ვარ­სკვლა­ვე­ბი ასე­ვე გირ­ჩე­ვენ, ნაკ­ლე­ბი ინერ­ვი­უ­ლოთ და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ პო­ზი­ტი­უ­რი მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბა იმა­ზე, რაც ხდე­ბა. იყა­ვი აქ­ტი­უ­რი, ეს ხელს შე­უ­წყობს თქვენს კა­რი­ე­რას.

მერ­წყუ­ლი

გა­ა­კე­თეთ დღეს ის საქ­მე­ე­ბი, რაც დიდი ხნის წინ გა­და­დე­ბუ­ლი გქონ­დათ. ყუ­რა­დღე­ბა არ უნდა გა­და­ი­ტა­ნოთ წვრილ­მა­ნებ­ზე, რათა არ და­კარ­გოთ ძვირ­ფა­სი დრო. ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ დახ­მა­რე­ბის­თვის მი­მარ­თოთ თქვენს კო­ლე­გებს ან ახ­ლობ­ლებს: ამ გზით საქ­მეს უფრო სწრა­ფად შე­ას­რუ­ლებთ. და­ძა­ბუ­ლო­ბის მოხ­სნა სა­ღა­მოს სპორტდარ­ბაზ­ში შე­გიძ­ლი­ათ.

თევ­ზე­ბი

შე­ე­ცა­დეთ გა­ა­ტა­როთ დღე მარ­ტომ, სა­კუ­თარ საქ­მე­ებ­ზე იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. შე­საძ­ლოა ნე­გა­ტი­ურ თა­ნა­მო­სა­უბ­რეს შეხ­ვდეთ, რო­მე­ლიც გან­წყო­ბას გა­გი­ფუ­ჭებთ, ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია კონ­ტაქ­ტე­ბი შე­ზღუ­დოთ. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ და დღეს მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ