22 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
221

ვერ­ძი

კარ­გი დღეა სწორ ადა­მი­ა­ნებ­თან შე­სახ­ვედ­რად და ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად. დღეს მომ­ხიბ­ვლე­ლი და მე­გობ­რუ­ლი ხართ, რაც სა­სარ­გებ­ლო კავ­ში­რე­ბის დამ­ყა­რე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. იყა­ვით თა­ვა­ზი­ა­ნი კო­ლე­გებ­თან: არ­სე­ბობს ძვე­ლი კონ­ფლიქ­ტის გა­ნახ­ლე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე და ტაქ­ტი.

კურო

დატ­ვირ­თუ­ლი და ნა­ყო­ფი­ე­რი დღეა. მო­გი­წევთ მო­სა­წყე­ნი, მაგ­რამ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბის კე­თე­ბა, კო­ლე­გებ­თან და პარტნი­ო­რებ­თან ყვე­ლა დე­ტა­ლის გან­ხილ­ვა. თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­ფა­სე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა თქვე­ნი უფ­რო­სე­ბის მიერ. ახლა კარ­გია კა­რი­ე­რის­თვის ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვა და ავ­ტო­რი­ტე­ტის გაძ­ლი­ე­რე­ბა.

ტყუ­პი

აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი კირჩხიბებისთვის: “ავტორიტეტის ამაღლება გუნდში დამოკიდებულია თქვენს ქცევაზე“

რთუ­ლი და არა­ხელ­საყ­რე­ლი დღეა. უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა იყოს ყო­ველ ნა­ბიჯ­ზე და ყვე­ლა­ზე მო­უ­ლოდ­ნელ მო­მენ­ტებ­ში. ვი­ღაც ცხელ ყა­ვას გა­და­ის­ხამს, ვი­ღაც კი უცებ ეჩხუ­ბე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს. მეტი ისა­უბ­რეთ მე­გობ­რებ­თან, გა­ნი­ხი­ლეთ თქვე­ნი პრობ­ლე­მე­ბი; ჰკი­თხეთ მათ რჩე­ვა.

კირჩხი­ბი

გაფრ­თხილ­დით, დღეს ჩხუ­ბის დიდი ალ­ბა­თო­ბაა. იყა­ვით თა­ვა­ზი­ა­ნი და ტაქ­ტი­ა­ნი. საქ­მი­ან მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში ეძე­ბეთ კომ­პრო­მი­სი. ახ­ლობ­ლე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან რთულ მო­მენ­ტებ­ში, დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში უფრო ხში­რად და­უ­რე­კეთ მათ.

ლომი

დღეს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ სა­მუ­შაო პრო­ცეს­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბა. გა­მო­სავ­ლის პოვ­ნა ად­ვი­ლი არ იქ­ნე­ბა, ამი­ტომ ეცა­დეთ თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ ჩხუ­ბი და უხე­ში გან­ცხა­დე­ბე­ბი. ოჯახ­თან და მე­გობ­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა და­გამ­შვი­დებთ და ძა­ლას მოგ­ცემთ. და­აკ­ვირ­დით თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას, შე­იძ­ლე­ბა გა­უ­ა­რეს­დეს.

ქალ­წუ­ლი

სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად იმოქ­მე­დეთ უფრო რბი­ლად, მო­უს­მი­ნეთ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის სი­ტყვებს და მო­ერ­გეთ მას. აგ­რე­სი­უ­ლი, მკაც­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია არ იქ­ნე­ბა პრო­დუქ­ტი­უ­ლი, მხო­ლოდ გა­ა­ნად­გუ­რებს თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბას. და­უთ­მეთ დრო ჰო­ბის, ჩა­ერ­თოთ შე­მოქ­მე­დე­ბით პრო­ცეს­ში.

სას­წო­რი

თქვე­ნი გან­წყო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ამი­ტომ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თქვე­ნი კომ­პა­ნი­ის­თვის ხა­ლი­სი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბის შერ­ჩე­ვა და მათ­თან მეტი კო­მუ­ნი­კა­ცია. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში: ეს გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს კა­რი­ე­რა­ზე და გუნდში ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე.

მო­რი­ე­ლი

უნდა მო­ერ­გოთ გა­რე­მო­ე­ბებს და მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ში მო­ძებ­ნოთ ორ­მხრი­ვად მომ­გე­ბი­ა­ნი პი­რო­ბე­ბი. იყა­ვით მოქ­ნი­ლი და დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ რთუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბამ, რო­მე­ლიც გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს მო­მა­ვალ­ზე.

მშვილ­დო­სა­ნი

სწო­რი ცვლი­ლე­ბე­ბის დროა. და­ი­წყეთ პი­რა­დი ნივ­თე­ბის და­სუფ­თა­ვე­ბით, მო­ი­შო­რეთ ზედ­მე­ტი საგ­ნე­ბი და და­ას­რუ­ლეთ ის, რაც და­ი­წყეთ. სჯობს გა­და­დოთ ახა­ლი დიდი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბა. ახლა დიდი ენერ­გია არ გაქვთ მათი გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად. შეც­ვა­ლეთ დად­გე­ნი­ლი წეს­რი­გი.

თხის რქა

დი­ლი­დან მხი­ა­რულ ხა­სი­ათ­ზე იქ­ნე­ბით და მო­გინ­დე­ბათ, ნა­ყო­ფი­ე­რად იმუ­შა­ოთ. შე­ე­ცა­დეთ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ეს გრძნო­ბა, თავი აა­რი­დეთ ნე­გა­ტი­ურ ადა­მი­ა­ნებს და კონ­ფლიქ­ტურ სი­ტუ­ა­ცი­ებს. მო­უს­მი­ნეთ სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის მო­საზ­რე­ბებს. შე­იძ­ლე­ბა და­გე­ბა­დოთ სა­ინ­ტე­რე­სო იდეა. თვალ­ყუ­რი ადევ­ნეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბას.

მერ­წყუ­ლი

შე­ე­ცა­დეთ და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. თუ დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, და­უ­კავ­შირ­დით თქვენს კო­ლე­გებს და მე­გობ­რებს: ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ანს სჭირ­დე­ბა თქვე­ნი რჩე­ვა და მხარ­და­ჭე­რა, მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა, თქვით კე­თი­ლი სი­ტყვე­ბი.

თევ­ზე­ბი

არა­ფე­რი ახა­ლი დღეს არ და­ი­წყოთ. თავი შე­ი­კა­ვეთ კა­მა­თის­გან, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბით. 22 მარ­ტი შე­სა­ფე­რი­სია რუ­ტი­ნუ­ლი ყო­ველ­დღი­უ­რი მუ­შა­ო­ბის­თვის. და­ეყ­რდე­ნით სა­კუ­თარ ძა­ლებს, ნუ სთხოვთ დახ­მა­რე­ბას სხვებს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ