26 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
315

ვერ­ძი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ყვე­ლა­ზე პრო­დუქ­ტი­უ­ლი იქ­ნე­ბა. დი­ლის­თვის და­გეგ­მეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი და შეხ­ვედ­რე­ბი. სა­ღა­მოს ენერ­გია ოდ­ნავ და­იკ­ლებს და ჯო­ბია მარ­ტი­ვი აქ­ტი­ვო­ბე­ბი აირ­ჩი­ოთ. დღეს ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის და­წყე­ბას აზრი არ აქვს, დრო და­უთ­მეთ მცი­რე რუ­ტი­ნულ სა­კი­თხებს.

კურო

ზო­გი­ერ­თი თქვე­ნი ოც­ნე­ბა შე­იძ­ლე­ბა პი­რი­ქით ახ­დეს. ამი­ტომ, ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ მათ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას გარ­კვე­უ­ლი ხნით გა­და­დე­ბას. აკონ­ტრო­ლეთ სი­ტყვე­ბი: შე­საძ­ლოა უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში მოხ­ვდეთ და სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­მოს­წო­რე­ბას დიდი დრო დას­ჭირ­დე­ბა.

ტყუ­პი

დღეს უპი­რა­ტე­სო­ბა უნდა მი­ა­ნი­ჭოთ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ სა­მუ­შა­ოს და ნაკ­ლე­ბი შე­ხე­ბა გქონ­დეთ კო­ლე­გებ­თან. დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ყვე­ლა­ზე ნა­ყო­ფი­ე­რი იქ­ნე­ბა: შეძ­ლებთ რთუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გა­დაჭ­რას და ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბის მო­ძი­ე­ბას. 26 თე­ბერ­ვალს სა­სარ­გებ­ლოა გეგ­მის შედ­გე­ნა და მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მიზ­ნე­ბის და­სახ­ვა.

კირჩხი­ბი

საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი დი­ლით უფრო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, ამი­ტომ და­გეგ­მეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნა დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხევ­რის­თვის. ახა­ლი პრო­ექ­ტის და­წყე­ბა ბევრ მო­უ­ლოდ­ნელ პრობ­ლე­მას და სირ­თუ­ლეს მო­ი­ტანს: უმ­ჯო­ბე­სია, და­ას­რუ­ლოთ ადრე და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი და გა­მო­ას­წო­როთ შეც­დო­მე­ბი.

ლომი

მო­გი­წევთ ბრძო­ლა სხვა­დას­ხვა ცდუ­ნე­ბას­თან, სი­სუს­ტე­ებ­თან და უგუ­ნე­ბო­ბას­თან. სამ­სა­ხურ­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად მკაც­რად უნდა და­იც­ვათ ადრე შედ­გე­ნი­ლი გეგ­მა და არ გა­და­უხ­ვი­ონ გზი­დან. არ­სე­ბობს დიდი ხნის ნა­ნატ­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის ან კარ­გი ამ­ბე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

ქალ­წუ­ლი

მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი გა­გა­ღი­ზი­ა­ნებთ და ხელს უშ­ლის სა­მუ­შაო გან­წყო­ბას. ნუ გა­და­დებთ მათ მოგ­ვა­რე­ბას. მცი­რე მოგ­ზა­უ­რო­ბა და­დე­ბით ემო­ცი­ებს მო­გი­ტანთ; და­ე­თან­ხმეთ შე­მო­თა­ვა­ზე­ბას გა­რე­მოს შეც­ვლის შე­სა­ხებ. ეს ენერ­გი­ას მოგ­მა­ტებთ და გან­წყო­ბას აგი­მაღ­ლებთ.

სას­წო­რი

ნაკ­ლე­ბად ისა­უბ­რეთ უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებ­თან, შე­ე­ცა­დეთ გა­ა­ტა­როთ დრო მარ­ტო. დღეს სა­უბ­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა სწრა­ფად გა­და­ი­ზარ­დოს ჩხუბ­ში და თქვე­ნი გან­წყო­ბა და­ინ­გრე­ვა. და­გეგ­მეთ საქ­მი­ა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი ან შეხ­ვედ­რე­ბი დი­ლით, როცა თქვე­ნი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი ნიჭი მა­ღალ დო­ნე­ზეა.

მო­რი­ე­ლი

მო­აგ­ვა­რეთ ყვე­ლა სა­კი­თხი და­უ­ყოვ­ნებ­ლად. წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, დაგ­რო­ვი­ლი წვრილ­მა­ნი პრობ­ლე­მე­ბი არ მოგ­ცემთ სა­შუ­ა­ლე­ბას გა­უმკლავ­დეთ უშუ­ა­ლო პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბებს. მო­ე­ქე­ცით თქვენს არა­კე­თილ­მო­სურ­ნე­ებს მშვი­დად და მე­გობ­რუ­ლად.

მშვილ­დო­სა­ნი

გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას იყა­ვით პრაქ­ტი­კუ­ლი და ცივი. იმ­პულ­სუ­რი ქმე­დე­ბე­ბი დღეს უფრო მეტ ზი­ანს მო­გი­ტანთ, ვიდ­რე სი­კე­თეს. შე­საძ­ლოა დაბ­რუნ­დეს გარ­კვე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი ან ადა­მი­ა­ნე­ბი წარ­სუ­ლი­დან. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, აღარ გა­ი­მე­ო­როთ იგი­ვე შეც­დო­მე­ბი და ფრთხი­ლად იყოთ.

თხის რქა

დღე სტრე­სუ­ლი და არა­ხელ­საყ­რე­ლია. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბაც კი გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და შე­საძ­ლოა თქვე­ნი ჯან­მრთე­ლო­ბა გა­უ­ა­რეს­დეს. შე­ე­ცა­დეთ მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ გან­მარ­ტო­ე­ბით. იპო­ვოთ პო­ზი­ტი­ვი, ჰარ­მო­ნია. და­კავ­დით სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მი­ა­ნო­ბით.

მერ­წყუ­ლი

დილა ყვე­ლა­ზე პრო­დუქ­ტი­უ­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა. და­გეგ­მეთ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ვა­ლე­ბა და შეხ­ვედ­რა დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში, როცა თქვე­ნი ენერ­გია მაქ­სი­მუმ­ზეა. სა­ღა­მოს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ კომ­პლექ­სურ სა­კი­თხებ­ზე კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა და გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა. შე­ზღუ­დეთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, და­ზო­გეთ დრო.

თევ­ზე­ბი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ და­ი­კა­ვოთ დამ­კვირ­ვებ­ლის პო­ზი­ცია და არ ჩა­ე­რი­ოთ იმა­ში, რაც ხდე­ბა. სი­ტუ­ა­ცია უფრო ნა­თე­ლი გახ­დე­ბა შუ­ა­დღი­სას, ამ დროს შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყონ მოქ­მე­დე­ბა და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბა. უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ სა­კი­თხებს, რომ­ლებ­შიც კარ­გად ერ­კვე­ვით. ნუ და­ი­წყებთ რთულ, ახალ პრო­ექ­ტებს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ