26 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
346

ვერ­ძი

თუ გსურთ ყვე­ლა­ფე­რი და­გეგ­მი­ლი დრო­უ­ლად და­ას­რუ­ლოთ, ფო­კუ­სირ­დით თქვენს საქ­მე­ზე. გაძ­ლი­ე­რე­ბულ­მა ემო­ცი­ებ­მა შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­უ­შა­ლოს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ას, ამი­ტომ აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი სი­ტყვე­ბი და ისა­უბ­რეთ მშვი­დად. უმ­ჯო­ბე­სია შე­ზღუ­დოთ კონ­ტაქ­ტე­ბი.

კურო

დღეს თქვე­ნი გან­წყო­ბა ცვა­ლე­ბა­დია. შე­ი­კა­ვეთ ემო­ცი­ე­ბი, იყა­ვით მშვი­დი და მე­გობ­რუ­ლი. გირ­ჩევთ, არ იყოთ მე­ტის­მე­ტად აქ­ტი­უ­რი სამ­სა­ხურ­ში, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შეც­დო­მებს და­უშ­ვებთ. სტრე­სის მო­სახ­სნე­ლად, სა­ღა­მოს დრო და­უთ­მეთ ჰო­ბის.

ტყუ­პი

მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად, უნდა გა­მო­ი­ჩი­ნოთ გამ­ძლე­ო­ბა და გჯე­რო­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის. გარ­კვე­უ­ლი ძა­ლის­ხმე­ვით შე­გიძ­ლი­ათ ნა­ბი­ჯი გა­დად­გათ თქვენს კა­რი­ე­რა­ში და ახ­ვი­დეთ შემ­დეგ სა­ფე­ხურ­ზე.

კირჩხი­ბი

დღეს ჯო­ბია ცოტა და­ის­ვე­ნოთ და საქ­მი­ა­ნი აქ­ტი­ვო­ბა შე­ა­ნე­ლოთ. მო­ა­თავ­სეთ ყვე­ლა­ფე­რი თა­ვის ად­გილ­ზე, გა­ა­სუფ­თა­ვეთ სა­მუ­შაო მა­გი­და. 26 მარტს შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში სა­უ­კე­თე­სო იქ­ნე­ბით. ნუ შე­გა­წუ­ხებთ სხვა რამ, იმუ­შა­ვეთ მარ­ტომ.

ლომი

თუ გრძნობთ გაზ­რდილ შფოთ­ვას და გა­ურ­კვევ­ლო­ბას, გა­უ­ზი­ა­რეთ ისი­ნი ახლო მე­გობ­რებს, ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან და მოგ­ცე­მენ პრაქ­ტი­კულ რჩე­ვებს. მეტი დრო და­უთ­მეთ იმ აქ­ტი­ვო­ბებს, რომ­ლე­ბიც მოგ­წონთ და სა­უ­კე­თე­სოდ აკე­თებთ. ჰობი და­გეხ­მა­რე­ბათ და­ის­ვე­ნოთ.

ქალ­წუ­ლი

რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში იმოქ­მე­დეთ ინ­ტუ­ი­ცი­უ­რად, ენ­დო­ბით თქვენს ში­ნა­გან ხმას. თქვე­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა და სიბ­რძნე და­გეხ­მა­რე­ბათ სწო­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა­ში და ზედ­მე­ტი შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა­ში. კო­მუ­ნი­კა­ცი­ი­სას ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თა­ნა­მო­სა­უბ­რის გან­წყო­ბას, მის შე­ხე­დუ­ლე­ბებ­სა და ჟეს­ტებს: ეს სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ გა­ი­გოთ მისი ნამ­დვი­ლი მო­ტი­ვე­ბი და გეგ­მე­ბი.

სას­წო­რი

ნუ აი­ღებთ ზედ­მეტ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას. 26 მარტს სა­სარ­გებ­ლოა თქვე­ნი გარ­კვე­უ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის დე­ლე­გი­რე­ბა კო­ლე­გებ­სა თუ თა­ნა­შემ­წე­ებ­ზე. შე­სა­ფე­რი­სი დღეა, რომ იზ­რუ­ნოთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, გა­ი­ა­როთ გა­მოკ­ვლე­ვა. ჩა­იც­ვით ამინ­დის შე­სა­ბა­მი­სად და აკონ­ტრო­ლეთ თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბა.

მო­რი­ე­ლი

სამ­სა­ხურ­ში ზედ­მე­ტი დატ­ვირ­თვი­სა და სტრე­სის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, ოდ­ნავ შე­ა­ნე­ლეთ თქვე­ნი აქ­ტი­ვო­ბა და გა­და­დეთ რთუ­ლი სა­კი­თხე­ბი მოგ­ვი­ა­ნე­ბით. დღეს კარ­გი დას­ვე­ნე­ბა და ენერ­გი­ის აღ­დგე­ნა გჭირ­დე­ბათ. მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა ან სა­ინ­ტე­რე­სო წიგ­ნის წა­კი­თხვა და­გეხ­მა­რე­ბათ პრობ­ლე­მე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა­ში.

მშვილ­დო­სა­ნი

უსარ­გებ­ლო სა­უბ­რე­ბი შე­იძ­ლე­ბა იყოს გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი, ამი­ტომ ეცა­დეთ, მეტი დრო და­უთ­მოთ მარ­ტო­ო­ბას და ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლოთ სა­მუ­შაო სა­კი­თხებ­ზე. იყა­ვი კრე­ა­ტი­უ­ლი ყვე­ლა­ფერ­ში.

თხის რქა

უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბის რჩე­ვა დღეს არ გა­მო­გად­გე­ბათ. გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას და­ეყ­რდნოთ თქვენს გა­მოც­დი­ლე­ბას და ინ­ტუ­ი­ცი­ას. რაც შე­იძ­ლე­ბა მე­ტის გა­კე­თე­ბის სურ­ვი­ლი სა­პი­რის­პი­რო შე­დე­გამ­დე მი­გიყ­ვანთ. აირ­ჩი­ეთ ერთი ან ორი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ვა­ლე­ბა და ფო­კუ­სირ­დით მათ შეს­რუ­ლე­ბა­ზე.

მერ­წყუ­ლი

ზედ­მე­ტი აქ­ტი­ვო­ბა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დებს თქვენს კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე. ნუ ეც­დე­ბით ყვე­ლა სა­მუ­შა­ოს მოკ­ლე დრო­ში შეს­რუ­ლე­ბას. და­ის­ვე­ნეთ, და­ა­ლა­გეთ თქვე­ნი ამო­ცა­ნე­ბის პრი­ო­რი­ტე­ტი. სა­ღა­მო ოჯახ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ, აღიდ­გი­ნეთ სიმ­შვი­დე.

თევ­ზე­ბი

წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ნა­ყო­ფი­ე­რი დღეა. შე­გიძ­ლი­ათ და­ას­რუ­ლოთ ის რთუ­ლი ან უსი­ა­მოვ­ნო ამო­ცა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­და­დე­ბუ­ლი გქონ­დათ. 26 მარტს გა­რე­მო­ე­ბე­ბი თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ იქ­ნე­ბა და პრობ­ლე­მებს იო­ლად მო­აგ­ვა­რებთ. ახა­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბა არა მხო­ლოდ სა­სი­ა­მოვ­ნო, არა­მედ სა­სარ­გებ­ლოც იქ­ნე­ბა.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ