29 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
180

ვერ­ძი

გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა და გა­მო­ხა­ტეთ სა­კუ­თა­რი თავი. კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ თქვე­ნი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის უნა­რე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე და იყა­ვით ღია ახა­ლი იდე­ე­ბის­თვის. ენ­დეთ თქვენს ინ­სტინ­ქტებს და გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნეთ რის­კე­ბი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. მი­ი­ღეთ ცვლი­ლე­ბე­ბი და მო­ერ­გეთ ახალ სი­ტუ­ა­ცი­ებს.

კურო

ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ფი­ზი­კურ და ფსი­ქი­კურ ჯან­მრთე­ლო­ბას. ჩა­ერ­თეთ ისეთ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში, რომ­ლე­ბიც ხელს უწყო­ბენ რე­ლაქ­სა­ცი­ას და თა­ვის მოვ­ლას. და­ის­ვე­ნეთ რუ­ტი­ნი­დან და გა­ა­ტა­რეთ დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად. თქვენ­თვის ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სიმ­შვი­დე და სახ­ლში მე­გობ­რუ­ლი ატ­მოს­ფე­რო.

ტყუ­პი

კარ­გი დღეა ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად. გა­აძ­ლი­ე­რეთ არ­სე­ბუ­ლი კავ­ში­რე­ბი და და­ამ­ყა­რეთ ახა­ლი. გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი იდე­ე­ბი და ითა­ნამ­შრომ­ლეთ სხვებ­თან. იყა­ვით ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და ეფექ­ტუ­რი თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. გა­მო­ი­ყე­ნეთ მოქ­ნი­ლო­ბა და ადაპ­ტი­რე­ბა თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბის­თვის.

კირჩხი­ბი

ენ­დეთ თქვენს ინ­ტუ­ი­ცი­ას და მიჰ­ყე­ვით თქვენს გულს. იზ­რუ­ნეთ თქვენს ემო­ცი­ურ მო­თხოვ­ნი­ლე­ბებ­ზე და გა­აძ­ლი­ე­რეთ თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი. იპო­ვეთ ბა­ლან­სი თქვენს პი­რად და პრო­ფე­სი­ულ ცხოვ­რე­ბას შო­რის. იყა­ვით ოპ­ტი­მის­ტუ­რად გან­წყო­ბი­ლი და მი­ი­ღეთ და­დე­ბი­თი ცვლი­ლე­ბე­ბი.

ლომი

გა­ა­მახ­ვი­ლეთ თქვე­ნი ენერ­გია მიზ­ნე­ბის მიღ­წე­ვა­ზე. ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ კა­რი­ე­რა­ზე და იბ­რძო­ლეთ წარ­მა­ტე­ბის­კენ. აჩ­ვე­ნეთ თქვე­ნი ლი­დე­რო­ბის უნა­რი და გა­აკ­ვირ­ვეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი. იყა­ვით მო­ტი­ვი­რე­ბუ­ლი და თავ­და­დე­ბუ­ლი. გა­მო­ი­ყე­ნეთ შეს­ვე­ნე­ბე­ბი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ჯან­სა­ღი სა­მუ­შაო-ცხოვ­რე­ბის ბა­ლან­სი.

ქალ­წუ­ლი

დროა გა­ა­ფარ­თო­ოთ თქვე­ნი ჰო­რი­ზონ­ტი და ეძე­ბოთ ახა­ლი ცოდ­ნა. ისარ­გებ­ლეთ სწავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბით და გა­ა­ფარ­თო­ეთ თქვე­ნი უნა­რე­ბის ნაკ­რე­ბი. იმოგ­ზა­უ­რეთ ან და­გეგ­მეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის­თვის. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ინ­ტუ­ი­ცი­ას და სუ­ლი­ერ ზრდას. დღეს ჩა­ერ­თეთ თვით­შე­მეც­ნე­ბა­ში და პი­როვ­ნულ გან­ვი­თა­რე­ბა­ში.

სას­წო­რი

ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე და შე­ი­ტა­ნეთ ჰარ­მო­ნია თქვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში. გა­აძ­ლი­ე­რეთ კავ­ში­რე­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან. იპო­ვეთ კომ­პრო­მი­სე­ბი კონ­ფლიქ­ტებ­ში, შე­ე­ცა­დეთ გა­ი­გოთ თქვე­ნი თა­ნა­მო­სა­უბ­რის თვალ­საზ­რი­სი. იზ­რუ­ნეთ თქვენს ემო­ცი­ურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე და უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზრუნ­ვას.

მო­რი­ე­ლი

ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი დღეს ცენ­ტრა­ლურ ად­გილს იკა­ვებს. გა­და­ხე­დეთ თქვენს ბი­უ­ჯეტს და მი­ი­ღეთ პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი ფუ­ლის შე­სა­ხებ. ენ­დეთ თქვენს ინ­სტინ­ქტებს, რო­დე­საც საქ­მე ინ­ვეს­ტი­ცი­ებს ან ფი­ნან­სურ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს ეხე­ბა. მო­ე­რი­დეთ იმ­პულ­სურ ხარ­ჯებს.

მშვილ­დო­სა­ნი

ფო­კუ­სი­რე­ბა მო­ახ­დი­ნეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე და პი­როვ­ნულ ზრდა­ზე. გა­ა­კე­თეთ ის, რა­საც სი­ხა­რულს და კმა­ყო­ფი­ლე­ბას მო­აქვს. გა­მო­იკ­ვლი­ეთ თქვე­ნი სურ­ვი­ლე­ბი და იპო­ვეთ ახა­ლი ჰობი. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი. კარ­გი დღეა ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად.

თხის რქა

პრო­დუქ­ტი­უ­ლი მუ­შა­ო­ბის დღეა. გა­აძ­ლი­ე­რეთ თქვე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი კავ­ში­რე­ბი და ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლეთ კა­რი­ე­რულ ზრდა­ზე. და­ი­სა­ხეთ მკა­ფიო მიზ­ნე­ბი და იმუ­შა­ვეთ მათ მი­საღ­წე­ვად. გა­მო­ი­ყე­ნეთ გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბა და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა. იზ­რუ­ნეთ თქვენს ფი­ზი­კურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე, რათა მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ზარ­დოთ თქვე­ნი პრო­დუქ­ტი­უ­ლო­ბა.

მერ­წყუ­ლი

უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ თქვენს გო­ნებ­რივ და ემო­ცი­ურ კე­თილ­დღე­ო­ბას. გარ­კვე­უ­ლი დრო და­უთ­მეთ მარ­ტო­ო­ბას. ჩა­ერ­თეთ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში, რომ­ლე­ბიც ხელს უწყობს დას­ვე­ნე­ბას და ამ­ცი­რებს სტრესს. უფრო ფრთხი­ლად მო­ე­პყა­რით თქვენს რჩე­ულს.

თევ­ზე­ბი

დღეს მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია იყოთ აქ­ტი­უ­რი და კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი. ჩა­ერ­თეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვან სა­უბ­რებ­ში და და­ამ­ყა­რეთ ძლი­ე­რი მე­გობ­რო­ბა. შეს­თა­ვა­ზეთ სხვებს დახ­მა­რე­ბა და მხარ­და­ჭე­რა. იყა­ვით გახ­სნი­ლი ახა­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის­თვის და გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას ენ­დეთ გულს.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ