3 აპრილის ასტროლოგიოური პროგნოზი

0
195

ვერ­ძი

დღეს კარ­გად გე­ხერ­ხე­ბათ საქ­მი­ა­ნი სა­უ­ბა­რი კო­ლე­გებ­თან და პარტნი­ო­რებ­თან, კომ­პრო­მი­სის პოვ­ნა. ეს შე­იძ­ლე­ბა და­გეხ­მა­როთ გუნდში პო­ზი­ცი­ის გა­საძ­ლი­ე­რებ­ლად, და­წი­ნა­უ­რე­ბის­თვის. ენერ­გი­ის მა­ღა­ლი დონე სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ იყოთ მო­ბი­ლუ­რი, შეხ­ვდეთ და აქ­ტი­უ­რად გა­ეც­ნოთ სწორ ადა­მი­ა­ნებს.

კურო

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ძა­ლი­ან აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბა: გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს სწრა­ფად მი­ი­ღებთ და მათი შეს­რუ­ლე­ბა მა­ღალ დო­ნე­ზეა. თუმ­ცა, უნდა იყოთ უფრო ფრთხი­ლად თქვენს საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, და­ხარ­ჯოთ დრო და შე­ა­მოწ­მოთ ყვე­ლა დო­კუ­მენ­ტი. 3 აპ­რი­ლი ცუდი დღეა შო­პინ­გის­თვის.

ტყუ­პი

დღეს სი­ზარ­მა­ცის და ცუდი გან­წყო­ბის შე­ტე­ვებს უნდა შე­ებ­რძო­ლოთ. რაც არ უნდა გა­ა­კე­თოთ, არ და­კარ­გოთ კონ­ცენ­ტრა­ცია, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შეც­დო­მე­ბი გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბა. გირ­ჩევთ, მეტი იფიქ­როთ ფი­ნან­სურ მო­გე­ბა­ზე, შემ­დეგ უფრო ად­ვი­ლი იქ­ნე­ბა სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა.

კირჩხი­ბი

რთუ­ლი, ემო­ცი­უ­რად და­ძა­ბუ­ლი დღეა. კო­ლე­გას­თან ან მე­გო­ბარ­თან უბ­რა­ლო სა­უ­ბა­რიც კი სწრა­ფად გა­და­იზ­რდე­ბა კა­მათ­ში ან ჩხუბ­ში. ეცა­დეთ ნაკ­ლე­ბი კო­მუ­ნი­კა­ცია გქონ­დეთ, მო­ძებ­ნეთ კომ­პა­ნია პო­ზი­ტი­ურ მო­აზ­როვ­ნე ადა­მი­ა­ნებ­ში. თუ ეძებთ სიყ­ვა­რულს, 3 აპ­რილს შე­საძ­ლე­ბე­ლია მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი შეხ­ვედ­რა.

ლომი

გა­ა­ტა­რეთ დღე აქ­ტი­უ­რად, და­ეს­წა­რით ღო­ნის­ძი­ე­ბებს, შეხ­ვედ­რებს, შეხ­ვდით გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს. ზო­გი­ერ­თი მო­მა­ვა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ რის­კე­ბის, პრობ­ლე­მე­ბი­სად­მი კრე­ა­ტი­უ­ლი მიდ­გო­მი­სა და ექ­სპე­რი­მენ­ტე­ბის.

ქალ­წუ­ლი

თქვე­ნი ხიბ­ლი და მე­გობ­რუ­ლი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გაგხდით კომ­პა­ნი­ის ცენ­ტრად. ისარ­გებ­ლეთ ამ კარ­გი დრო­ით და შე­ე­ცა­დეთ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ თქვე­ნი პრო­ფე­სი­უ­ლი პო­ზი­ცია და მო­ი­ძი­ეთ მე­ნე­ჯმენ­ტის მხარ­და­ჭე­რა. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ იმოქ­მე­დონ გა­დამ­წყვე­ტად, არ შე­შინ­დნენ ახა­ლი გა­რე­მო­ე­ბე­ბის.

სას­წო­რი

მკა­ფიო გეგ­მა, რო­მე­ლიც მკაც­რად უნდა და­იც­ვათ, და­გეხ­მა­რე­ბათ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და ნა­ყო­ფი­ე­რი დღე გქონ­დეთ. მო­უს­მი­ნეთ რო­გორ გრძნობთ თავს, შე­საძ­ლოა დღის ბო­ლოს თავი ცუ­დად და დაღ­ლი­ლი იგ­რძნოთ. გა­ა­კე­თეთ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის რეკ­ლა­მი­რე­ბა, გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გეგ­მე­ბი: სწო­რი ადა­მი­ა­ნე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.

მო­რი­ე­ლი

მო­ემ­ზა­დეთ დატ­ვირ­თუ­ლი დღის­თვის. მო­გი­წევთ აქ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა და მრა­ვა­ლი პრობ­ლე­მის გა­დაჭ­რა. ნუ გა­და­დებთ კი­თხვებს ხვა­ლის­თვის, შე­ე­ცა­დეთ ყვე­ლა­ფე­რი დღის ბო­ლომ­დე მო­აგ­ვა­როთ. ემო­ცი­უ­რო­ბა და­ი­ვი­წყეთ, უნდა მი­უდ­გეთ პრობ­ლე­მებს ცივი თა­ვით.

მშვილ­დო­სა­ნი

უნდა შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ნე­იტ­რა­ლი­ტე­ტი ყვე­ლა კა­მათ­სა თუ მო­ლა­პა­რა­კე­ბა­ში, არ ეცა­დოთ იყოთ ყვე­ლა­ფერ­ში მარ­თა­ლი. ოდ­ნავ შე­ამ­ცი­რეთ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნი აქ­ტი­ვო­ბა, რათა ზი­ა­ნი არ მი­ა­ყე­ნოთ თქვენს კა­რი­ე­რას. რთულ სი­ტუ­ა­ცი­ებ­ში დახ­მა­რე­ბი­სა და რჩე­ვის­თვის მი­მარ­თეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს: ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.

თხის რქა

თქვენ უნდა იმუ­შა­ოთ სწრა­ფად, რომ ყვე­ლა­ფე­რი დრო­უ­ლად გა­ა­კე­თოთ. ენერ­გი­ის მა­ღა­ლი დონე და­გეხ­მა­რე­ბათ შე­ას­რუ­ლონ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც სა­ჭი­როა, მაგ­რამ არ და­ი­ვი­წყოთ თქვე­ნი კე­თილ­დღე­ო­ბა, და­ის­ვე­ნეთ და გა­და­ი­ტა­ნეთ ყუ­რა­დღე­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნო­ზე. გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი გეგ­მე­ბი თა­ნა­მო­აზ­რე­ებს ან გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ა­ნებს.

მერ­წყუ­ლი

დღეს შე­გიძ­ლი­ათ გა­უმკლავ­დეთ ყვე­ლა­ზე რთულ და უც­ნობ და­ვა­ლე­ბებს. ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ გეგ­მა და­გეხ­მა­რე­ბათ დარ­ჩეთ სწორ გზა­ზე და მო­ა­ხერ­ხოთ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც და­გეგ­მეთ. დღის სტრე­სის მოხ­სნა შე­გიძ­ლი­ათ სა­ღა­მოს ვარ­ჯი­შით ან სუფ­თა ჰა­ერ­ზე აქ­ტი­უ­რი სე­ირ­ნო­ბით.

თევ­ზე­ბი

სა­მუ­შა­ოს შემ­დეგ მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ. ღიად ისა­უბ­რეთ თქვენს გა­მოც­დი­ლე­ბა­ზე: გა­გი­გე­ბენ და და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ. გუნ­დუ­რი მუ­შა­ო­ბა უკე­თეს შე­დეგს მო­გი­ტანთ, ვიდ­რე ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ