ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorized4 აპრილის ასტოილოგიური პროგნოზი

4 აპრილის ასტოილოგიური პროგნოზი

ვერ­ძი

სი­ზარ­მა­ცის შე­მო­ტე­ვებს დი­ლი­დან­ვე იგ­რძნობთ. თუმ­ცა, ღირს ძა­ლის­ხმე­ვა და დღეს და­გეგ­მი­ლი ყვე­ლაფ­რის დას­რუ­ლე­ბა. არ და­კარ­გოთ კონ­ცენ­ტრა­ცია, შე­ა­მოწ­მეთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო შეც­დო­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად. გა­ა­ტა­რეთ სა­ღა­მო ახლო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად, მი­ი­ღეთ ენერ­გია და გა­ერ­თეთ.

კურო

სა­ნამ ახალ სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მე­ებს და­ი­წყებ­დეთ, და­ას­რუ­ლეთ ის, რაც დიდი ხა­ნია და­ი­წყეთ. უნდა მო­ემ­ზა­დოთ და და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე, რომ ყუ­რა­დღე­ბა აღარ გა­გი­ფან­ტოთ. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ზრდი­ლო­ბა და ტაქ­ტი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას, ტყუ­ი­ლად ნუ გაბ­რაზ­დე­ბით.

ტყუ­პი

​თქვე­ნი კარ­გი გან­წყო­ბა და მებ­რძო­ლი სუ­ლის­კვე­თე­ბა დი­ლი­დან და­გეხ­მა­რე­ბა რა­ღაც რთულ სა­კი­თხში გარ­ღვე­ვის მიღ­წე­ვა­ში და სა­მუ­შაო გუნდში ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მოხ­ვედ­რა­ში. თუმ­ცა, გა­მოთ­ვა­ლეთ თქვე­ნი ძლი­ე­რი მხა­რე­ე­ბი, ნუ და­გეგ­მავთ იმას, რისი გა­კე­თე­ბაც არ შე­გიძ­ლი­ათ. გა­ა­ტა­რეთ სა­ღა­მო დას­ვე­ნე­ბა­ში და აღად­გი­ნეთ ენერ­გია.

კირჩხი­ბი

დღეს მო­გი­წევთ იყოთ მოქ­ნი­ლი და ახალ გა­რე­მო­ე­ბებ­თან ადაპ­ტი­რე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ კომ­ფორ­ტის ზო­ნი­დან გას­ვლამ, მაგ­რამ დღეს მი­ღე­ბუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბა გა­მო­ად­გე­ბათ. ასე­ვე 4 აპ­რილს არის შან­სი ცოტა ფუ­ლის შოვ­ნის ან სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბის. მო­ე­რი­დეთ ყო­ველ­გვარ ჩხუბს.

ლომი

დი­დია ალ­ბა­თო­ბა იმი­სა, რომ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­ა­ფუ­ჭოთ. გა­ა­კონ­ტრო­ლეთ სა­კუ­თა­რი თავი, აკონ­ტრო­ლეთ ემო­ცი­ე­ბი, რათა არ და­ი­წყოთ ჩხუ­ბი. აქ­ტი­უ­რი დღე მოგ­ცემთ ახალ სა­ინ­ტე­რე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბებს, ამი­ტომ ნუ იჯ­დე­ბით სახ­ლში, მეტი იმოძ­რა­ვეთ და შეხ­ვდით სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს.

ქალ­წუ­ლი

რაც უფრო მეტს მო­უყ­ვე­ბით სხვებს თქვე­ნი სა­ინ­ტე­რე­სო გეგ­მე­ბი­სა და წარ­მა­ტე­ბე­ბის შე­სა­ხებ, მით მე­ტია მომ­გე­ბი­ა­ნი შე­თა­ვა­ზე­ბის მი­ღე­ბის შან­სი. თა­ვი­სუფ­ლად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი ნიჭი და აჩ­ვე­ნეთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო საქ­მი­ა­ნი თვი­სე­ბე­ბი.

სას­წო­რი

დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ფრთხი­ლად იყა­ვით უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას. არის ალ­ბა­თო­ბა, რომ ვინ­მემ მო­ინ­დო­მოს თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბა ან არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ით შე­გიყ­ვა­ნოთ შეც­დო­მა­ში. სა­სარ­გებ­ლოა თქვენს ბი­უ­ჯეტ­ზე ფიქ­რი და შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი წყა­რო­ე­ბის მო­ძი­ე­ბა. სა­ღა­მოს ოჯახ­თან ერ­თად გა­ნი­ხი­ლეთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი.

მო­რი­ე­ლი

დილა და­ძა­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, ფრთხი­ლად იყა­ვით, რაც არ უნდა გა­ა­კე­თოთ, არ იჩხუ­ბოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან. მო­ე­რი­დეთ აჩ­ქა­რე­ბას სამ­სა­ხურ­ში, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში შეც­დო­მე­ბის გა­მოს­წო­რე­ბა მო­გი­წევთ. აირ­ჩი­ეთ კომ­ფორ­ტუ­ლი რიტ­მი, ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ წვრილ­მან დე­ტა­ლებს. და­ძა­ბუ­ლო­ბის მო­სახ­სნე­ლად სა­სარ­გებ­ლოა სა­ღა­მოს გა­სე­ირ­ნე­ბა.

მშვილ­დო­სა­ნი

იმის­თვის, რომ თავი თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლად და მშვი­დად იგ­რძნოთ, გჭირ­დე­ბათ სა­მუ­შაო ად­გი­ლის და­სუფ­თა­ვე­ბა, ზედ­მე­ტი ნივ­თე­ბი­სა თუ ფიქ­რე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა. აკონ­ტრო­ლეთ სი­ტყვე­ბი: 4 აპ­რილს შე­გიძ­ლი­ათ მარ­ტი­ვად და­ი­წყოთ სკან­და­ლი და გა­ა­ფუ­ჭოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან.

თხის რქა

თქვენ იგ­რძნობთ, რომ მკაც­რი შე­ზღუდ­ვე­ბის ქვეშ ხართ და თა­ვი­სუფ­ლად ვერ მარ­თავთ თქვენს დრო­სა და რე­სურ­სებს. ვარ­სკვლა­ვე­ბი დღეს გირ­ჩე­ვენ, არ ენ­დონ ნაც­ნო­ბებს: ვი­ღაც ცდი­ლობს თქვენ­ზე მა­ნი­პუ­ლი­რე­ბას, სა­კუ­თარ ინ­ტე­რე­სებ­ში გა­მო­ყე­ნე­ბას. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან.

მერ­წყუ­ლი

ემო­ცი­უ­რი ფონი დღეს გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლია, ამი­ტომ დი­დია შან­სი, რომ საქ­მე­ე­ბის და­ლა­გე­ბა და­ი­წყოთ ვინ­მეს­თან სამ­სა­ხურ­ში. ეცა­დეთ არ გა­ღი­ზი­ან­დეთ და არ გა­ამ­წვა­ვოთ უსი­ა­მოვ­ნო სი­ტუ­ა­ცია. და­ის­ვე­ნეთ, გა­და­ერ­თეთ პო­ზი­ტი­ურ მო­მენ­ტებ­ზე. 4 აპ­რილს სა­მუ­შაო სახ­ლში არ უნდა წა­ი­ღოთ, შინ უნდა და­ის­ვე­ნოთ.

თევ­ზე­ბი

კარ­გი დღეა თვი­თა­ნა­ლიზ­ში ჩა­სარ­თა­ვად და შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი სა­მუ­შა­ოს წი­ნას­წა­რი შე­დე­გე­ბის შე­სა­ჯა­მებ­ლად. შე­საძ­ლოა თქვენს გეგ­მებს ან მის­წრა­ფე­ბებს კო­რექ­ტი­რე­ბა სჭირ­დე­ბა. ეცა­დეთ, დრო მარ­ტო­ო­ბა­ში გა­ა­ტა­როთ და უსარ­გებ­ლო სა­უბ­რებ­მა არ შე­გა­წუ­ხოთ. ნუ იჩ­ქა­რებთ მუ­შა­ო­ბი­სას, იყა­ვით ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი დე­ტა­ლე­ბის მი­მართ.

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები